Aktualności
01 Lipca
Opublikowano: 2019-07-01

Grad nagród dla naukowców na targach INTARG 2019

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy zostały wyróżnione Nagrodą wiceprezesa Rady Ministrów i ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej w 2018 roku. Wręczenie odbyło się podczas Gali INTARG w Katowicach.

INTARG to międzynarodowe targi prezentujące wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego i szeregu innych. Grand Prix targów INTARG 2019, nagrodę platynową jury, dyplom ministra inwestycji i rozwoju oraz puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi uzyskał wynalazek prezentowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa „Bezzałogowy System Latający” do pozyskiwania, z optymalnej wysokości, danych pozwalających na prowadzenie różnorodnych analiz środowiskowych, w tym m.in. monitoring zdrowotności rozległych kompleksów leśnych czy prowadzenie lustracji upraw w rolnictwie precyzyjnym.

Przyznano także dwanaście nagród platynowych, w tym polskim jednostkom: Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Tele- i Radiotechnicznemu za „Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznym”; Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutowi Biopolimerów i Włókien Chemicznych oraz PHU Dytrych sp. z o.o. za „ECO FRESH II – urządzenie do usuwania oparów tłuszczu, lotnych związków organicznych i mikroorganizmów”; Politechnice Śląskiej za „Syntetyczną wewnątrzustrojową protezę przełyku i sposób jej wykonania”, Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za „Rozdrabniacz do tworzyw sztucznych” oraz Politechnice Wrocławskiej za „Zintegrowany, miniaturowy spektrometr mas”.

Minister inwestycji i rozwoju wyróżnił trzy rozwiązania za ich wysoki poziom gotowości technologicznej TRL: „Robot pirotechniczno-bojowy IBIS” opracowany przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP; „Inteligentny system zarządzania procedurami remontowo-diagnostycznymi z automatyczną korekcją – InCOR” – prezentowany przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i firmę Doosan Babcock Energy Polska SA oraz „Instalację zgazowania paliw alternatywnych zintegrowaną z kotłem energetycznym wraz z systemem oczyszczania spalin i odzyskiem ciepła” – prezentowaną przez konsorcjum: Firma Haller SA, N-ERGIA sp. z o.o., Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Polgrafen sp. z o.o.

Puchar Przewodniczącego Jury oraz Polskiej Izby Ekologii wraz z nagrodą platynową jury trafiły do Politechniki Śląskiej za „Sposób przetwarzania odpadowych folii i folii laminowanych wydzielonych w procesie rozwłókniania z opakowań wielomateriałowych na żywność płynną typu TetraPak”. Wynalazek ten w połączeniu z technikami papierniczymi umożliwi pełny recykling materiałowy opakowań typu Tetra Pak oraz zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska, a także ekonomiczne pozyskanie cennych surowców wtórnych.

Innowacyjne rozwiązanie „Nowe naturalne surfaktanty: kierunek do uzyskania nowych środków ochrony roślin” – demonstrowane przez Politechnikę Wrocławską – Wrocławskie Centrum Transferu Technologii otrzymało nagrodę platynową jury oraz puchar ministra rolnictwa i rozwoju wsi. MRiRW przyznało też puchar Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie za „Bionawóz dla roślin motylkowatych wytworzony na bazie metabolitów szczepu bakterii Rhizobium Leguminosarum bv. viciae GR09 oraz sposób wytwarzania tego bionawozu”.

Urząd Patentowy RP nagrodził „Reaktor plazmy nietermicznej wyładowań barierowych do dezynfekcji i/lub sterylizacji produktów organicznych” autorstwa naukowców z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Natomiast Prezes Urzędu Patentowego Republiki Czeskiej przyznał puchar Instytutowi Fizyki PAN za „Implanty pokrywane ultra-cienkimi warstwami Al2O3 i ZrO2 o działaniu bakteriobójczym”. Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej NOT wręczyła puchar Politechnice Poznańskiej za „Zestaw modyfikacyjny układu napędu do hybrydowego elektryczno-ręcznego wózka inwalidzkiego”.

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Wynalazczości IFIA wyróżniła Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu za „Metodę otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszająca degradację materiałów polimerowych”. Natomiast Światowe Stowarzyszenie Własności Intelektualnej WIIPA doceniło dwie polskie jednostki: Politechnikę Wrocławską za „Metodę otrzymywania preparatu biologicznego pochodzenia grzybicznego przyspieszającą degradację materiałów polimerowych” oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania za „Kompozyt ceramiczny z grupy UHTC na bazie HfB2 i sposób jego wytwarzania”.

Delegacja z Maroka przyznała nagrodę Politechnice Poznańskiej za „Modification kit for the hybrid electric-manual wheelchair drive system”. Rumuńskie Forum Innowacji przyznało dwa wyróżnienia: Grand Prix Uniwersytetowi Kazimierza Wielkiego za „Wkład do siedziska wózka inwalidzkiego dla pacjentów ze skostnieniami” oraz Krzyż Oficerski Barbarze Haller de Hallenburg za dokonania w dziedzinie międzynarodowej promocji myśli technicznej i wynalazczości. Delegacja z Chorwacji wyróżniła rozwiązanie Politechniki Śląskiej „Urządzenie mikroprzepływowe uFluidix i sposób prowadzenia hodowli komórkowych 3D w warunkach odzwierciedlających środowisko in vivo”.

W czasie Gali wręczono także statuetki oraz certyfikaty nadania tytułu godła promocyjnego Lider Innowacji 2019. W poszczególnych kategoriach laureatami zostali:

  • w kategorii Jednostka naukowo-badawcza: Katedra Inżynierii Maszyn Roboczych i Pojazdów Przemysłowych Politechniki Wrocławskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Piotra Dudzińskiego;
  • w kategorii Osobowość: dr hab. inż. Dariusz Prostański, prof. Instytutu Techniki Górniczej;
  • w kategorii Kobieta wynalazca: Anna Słońska-Zielonka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • w kategorii Młody wynalazca: Waldemar Lipiński ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie;
  • w kategorii Technologia: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, za „Bezzałogowy System Latający do pozyskiwania wielospektralnych danych o pokryciu terenu”;
  • w kategorii Produkt: Akademia Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica, Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu, za „Urządzenie do stymulacji mięśni i rehabilitacji kręgosłupa”, autorstwa prof. dr hab. inż. Jerzego Kwaśniewskiego; Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny za „Skalowalny system z inteligentnymi sensorami do e-zarządzania stacjami elektroenergetycznymi”, zwiększające efektywność, bezpieczeństwo i niezawodność pracy obiektów energetycznych; Instytut Techniki Górniczej KOMAG oraz firma Hellfeier sp. z o.o. za „Podwieszony ciągnik akumulatorowy PCA1” oraz PHU Dytrych sp. z o.o. za urządzenie „Eco Fresh II”.

Źródło: www.haller.pl

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)