Aktualności
22 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-22

Innowacyjni naukowcy nagrodzeni

Naukowcy Politechniki Łódzkiej zdobyli Grand Prix Międzynarodowych Targów i Konkursu Wynalazków i Innowacji INTARG 2020. Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w formule online.

INTARG to międzynarodowe targi prezentujące wynalazki oraz innowacyjne wyroby, technologie i usługi z wielu branż i dziedzin – od medycyny i zdrowia, bezpieczeństwa, IT, po rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu, a także dla życia codziennego. Odbywają się w Katowicach, ale z uwagi na pandemię koronawirusa w tym roku zorganizowano je w formule online. Przebiegały pod hasłem „Innowacje motorem gospodarki”. Tradycyjnie w ich trakcie rozdano szereg nagród i wyróżnień.

Grand Prix Jury INTARG 2020 oraz Wyróżnienie Małgorzaty Jarosińskiej-Jedynek, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, przyznano konsorcjum, którego liderem jest Katedra Aparatów Elektrycznych Politechniki Łódzkiej. Wraz z partnerem, Zakładem Aparatury Elektrycznej WOLTAN sp. z o.o., naukowcy opracowali ultraszybkie systemy hybrydowe USH do zabezpieczania obwodów prądu stałego o dużych energiach magnetycznych, w tym rodzina DCU-HM dla systemów DC1 i DC2 trakcji kolejowej, rodzina DCSS dla ochrony elektromagnesów nadprzewodzących.

„W każdym USH wyłączanie prądu stałego odbywa się w próżniowej komorze z zestykiem generującym osiowe pole magnetyczne. Materiał styków nie może zawierać składników niskotopliwych. Mogą być stosowane wybrane typy komór próżniowych, produkowane przemysłowo dla wyłączników prądu przemiennego. Ultraszybkie wyłączanie DC przez USH uzyskano dzięki opracowaniu specjalnego łącznika próżniowego otwieranego ultraszybko przez napęd indukcyjno-dynamiczny dużej mocy utrzymywany w stanie otwarcia przez szybki zamek. W zależności od zasady działania, systemy USH mogą być alternatywnie stosowane w dwóch różnych dziedzinach: do ochrony przed quenchem cewek elektromagnesów nadprzewodzących we wszystkich obszarach ich stosowalności oraz do zabezpieczania wszystkich systemów i pojazdów trakcji elektrycznej zasilanej prądem stałym. Przy tych samych zasadach działania, USH przeznaczone dla każdej z dziedzin będą się różniły wyposażeniem, sposobem pracy i sterowania, tworząc dwie rodziny systemów zabezpieczania obwodów prądu stałego: DCSS i DCU HM. Zależnie od przeznaczenia systemu USH, stosowane są dwie jego odmiany o różnych zasadach działania. USHv.1 z komutacją wymuszoną jest to ultraszybki łącznik hybrydowy DC o topologii hybrydy równoległej próżniowo-tyrystorowej, z wymuszonym sprowadzaniem do zera prądu stałego w próżni za pomocą impulsu prądu o kierunku przeciwnym, uzyskanego z dodatkowego źródła załączanego za pomocą modułu tyrystorów. USHv.2 z komutacją naturalną jest to ultraszybki, niespolaryzowany łącznik hybrydowy DC o topologii hybrydy równoległej próżniowo-tranzystorowej, z naturalnym sprowadzaniem do zera prądu stałego w próżni spowodowanym różnicą pomiędzy napięciem łuku dyfuzyjnego w komorze próżniowej a napięciem przewodzenia dołączonego równolegle dwukierunkowego modułu tranzystorowego załączanego krótkotrwale” – tłumaczą w opisie autorzy wynalazku.

Puchar Przewodniczącego Jury trafił z kolei w ręce naukowców z Politechniki Śląskiej za Modułowy system pomiarowy.

Nagrodę Wojciecha Murdzka, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej otrzymały:

  • Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk,
  • Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
  • Katedra Inżynierii Maszyn i Transportu na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Natomiast Godłem promocyjnym Lidera Innowacji, przyznawanym za szczególne zasługi w dziedzinie wynalazczości, celem uhonorowania i promowania osób i instytucji, których działalność przyczynia się do promocji i wdrożeń wynalazków oraz do rozwoju bazującego na innowacjach, uhonorowano:

  • w kategorii „ Pro publico bono”: Krzysztofa Sikorę, prezydenta Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, promotora, organizatora i mecenasa przedsięwzięć o dużym znaczeniu dla rozwoju człowieka i gospodarki, inicjatora zastosowań nowoczesnych technologii w wielu obszarach życia — za szeroką działalność na rzecz gospodarczego i innowacyjnego rozwoju kraju, a szczególnie województwa kujawsko-pomorskiego, jako regionu, w którym praktycznie rozwijana jest gospodarka oparta na wiedzy, a także za aktywność na rzecz rozwoju kultury, sportu, turystyki i współpracy międzynarodowej oraz za działalność charytatywną wspierającą integrację dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym;
  • w kategorii „Kobieta Wynalazca”: Julię Radwan-Pragłowską z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki za osiągnięcia naukowe dotyczące opracowywania zaawansowanych biomateriałów chitozanowych, przyczyniające się do rozwoju medycyny i farmacji oraz poprawy jakości życia społeczeństwa, a także za propagowanie postaw prokobiecych w nauce;
  • w kategorii „Osobowość”: Mariusza Kacprzaka, kierownika Zakładu Teledetekcji, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, entuzjastę i popularyzatora nauki, innowatora i nauczyciela, członka wielu zespołów eksperckich za współpracę z biznesem, której efektem są wdrożenia w różnych gałęziach gospodarki o dużym znaczeniu strategicznym oraz za realizację przez niego wraz z zespołem Zakładu Teledetekcji wielu prac na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju;
  • w kategorii: „Młody Wynalazca”: Bartłomieja Witkowskiego z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za pracę nad rozwojem nowatorskiej technologii wytwarzania nanostruktur tlenkowych, mających zastosowanie w medycynie, elektronice, optoelektronice, przemyśle chemicznym oraz w ochronie życia i zdrowia;
  • w kategorii „Instytucja Naukowa”: Wyższą Szkołę Gospodarki z Bydgoszczy – za 30 lat nieprzerwanego kształcenia kadr dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce Północnej, za aktywną współpracę w dziedzinie innowacji z licznymi uczelniami zagranicznymi oraz umiędzynarodowienie studiów biznesowych, których absolwenci po powrocie do swoich krajów w Europie, Azji i Afryce są najlepszymi ambasadorami współpracy gospodarczej z Polską; za inicjowanie konsorcjów naukowych i naukowo-biznesowych realizujących innowacyjne projekty gospodarcze i społeczne oraz aktywną współpracę w ramach klastrów i innych organizacji przedsiębiorców na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, jako regionu, w którym praktycznie wdrażana jest gospodarka oparta na wiedzy.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)