Aktualności
Sprawy nauki
24 Stycznia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-01-24

KEN apeluje o korektę wykazu czasopism

O niewprowadzanie arbitralnych zmian punktacji w wykazie, jak również nieuwzględnianie w nim czasopism spoza międzynarodowych baz danych apeluje do ministra Komisja Ewaluacji Nauki. 

Pod koniec grudnia KEN wydała opinię na temat zmian w wykazach czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. W opublikowanym właśnie dokumencie KEN ocenia, że wprowadzenie do wykazów czasopism spoza międzynarodowych baz danych oraz czasopism spoza programu „Wsparcia dla czasopism naukowych”, arbitralne przyznanie im punktów, a także zmiany punktacji wielu innych czasopism podważają wiarygodność ewaluacji jako miernika poziomu naukowego.

Stoją one także w sprzeczności z dążeniem do podnoszenia jakości działalności naukowej w Polsce
i podnoszenia pozycji nauki uprawianej w Polsce na arenie międzynarodowej. Zmiany te zostały dokonane bez zasięgania opinii KEN lub wbrew opinii KEN. Co więcej, zdaniem KEN, zmiany te nie znajdują oparcia w obowiązujących przepisach prawa – czytamy w dokumencie.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Komisja pisze, że projekt wykazu z 31 lipca 2019 r., który stanowił punkt wyjścia do kolejnych aktualizacji, został przygotowany przez KEN na podstawie propozycji zespołów doradczych powołanych dla każdej dyscypliny.

Zespoły te, działające w 2019 r., opracowały transparentne zasady punktowania czasopism umieszczonych w odpowiednich bazach danych, wykorzystując wskaźniki, odzwierciedlające ich siłę oddziaływania, powszechnie stosowane przez środowisko naukowe i przewidziane przepisami (…) Jedyne zmiany (…) dotyczyły dopuszczalności rozszerzenia wykazu o polskie czasopisma ujęte w bazie ERIH+, a nieujęte w bazach wymienionych w rozporządzeniu w jego pierwotnym brzmieniu.

Jak zauważa KEN, zmiany w wykazie czasopism, ogłoszone 9 i 18 lutego oraz 1 grudnia 2021 r., były dokonane w trybie aktualizacji, która „powinna polegać na uzupełnieniu [wykazu] o czasopisma naukowe lub recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych, które zostały ujęte w odpowiednich bazach danych, wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 2 rozporządzenia, po dniu sporządzenia ostatniego wykazu”. Tymczasem w wykazach umieszczono łącznie 523 czasopisma nieujęte w żadnej z baz wymienionych w rozporządzeniu, a co za tym idzie niespełniające wymogów określonych w tych przepisach.

Niektóre z tych czasopism, w opinii KEN, nie mają charakteru czasopism naukowych – jasno wyraża swoje stanowisko Komisja Ewaluacji Nauki.

Dalej KEN wylicza, że w wyniku kolejnych aktualizacji, minister podniósł wbrew opinii KEN lub bez jej zasięgania punktację 1194 czasopism, które zostały zamieszczone w wykazach ogłoszonych przed 2021 r. Komisja dodaje, że nowa punktacja została dokonana w sposób nieprzejrzysty, bez zachowania ciągłości zasad stosowanych przy tworzeniu wykazu czasopism w latach 2019–2020. Ponadto wprowadzone zmiany zacierają, zdaniem KEN, różnicę punktową pomiędzy czasopismami o wysokim a znikomym prestiżu i sile oddziaływania.

Zmiany te idą w kierunku zwiększania znaczenia wybranych czasopism, głównie o bardzo niskiej sile oddziaływania, zaburzając hierarchię punktową całej listy, opracowaną przez zespoły doradcze i KEN – napisano w opinii, zwracając uwagę, że części czasopism drapieżnych, o usunięcie których wnioskowała Komisja, podniesiono punktację.

W związku z tym, autorzy stanowiska oceniają, że dokonane aktualizacje wykazu negatywnie wpłyną na projakościowe zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym w Polsce.

Nieproporcjonalne zwiększenie znaczenia lokalnych lub krajowych czasopism, zwłaszcza takich, które nie są uwzględnione w międzynarodowych bazach danych, lub takich, które zostały niżej ocenione przez ekspertów, powoduje, że bodźce, jakim podlegają polskie instytucje naukowe i zatrudnieni w nich naukowcy, nie są spójne z dążeniem do osiągania wysokiej jakości działalności naukowej, w tym maksymalnej innowacyjności, jakości i siły oddziaływania prowadzonych badań – czytamy w opinii.

Dlatego KEN wystosowała apel do ministra edukacji i nauki o niewprowadzanie do wykazu czasopism spoza międzynarodowych baz danych lub spoza programu „Wsparcia dla czasopism naukowych”, jak również o niewprowadzanie arbitralnych zmian punktacji, a także o korektę wcześniejszych zmian na takie, które byłyby zgodne z obowiązującymi procedurami i w oparciu o projekty przygotowane przez Komisję.

MK

Opinia KEN

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Marek 25.01.2022 07:46

    Zawsze można zrobić to co zrobiła Rada Medyczna.