Aktualności
Sprawy nauki
02 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-02

Komisja ds. Nauki KRASP w sprawie ewaluacji

Ewaluacja jakości działalności naukowej ustalona tzw. tarczą covidową na rok 2022, za okres 2017–2021, nie powinna być przesuwana o kolejny rok – postuluje Komisja ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Stanowisko Komisji w sprawie rozporządzenia dotyczącego ewaluacji jakości działalności naukowej zostało przedstawione na ostatnim Zgromadzeniu Plenarnym KRASP. Zdaniem członków Komisji ds. Nauki ewentualne przesunięcie ewaluacji „może skutkować negatywnymi konsekwencjami, ponieważ kategoria naukowa dyscypliny ma wpływ m.in. na uprawnienia do nadawania stopni naukowych, prowadzenie szkół doktorskich, zgłaszanie kandydatów do niektórych gremiów (RDN, KEN), możliwość przeprowadzania postępowań nostryfikacyjnych, pozwolenie na tworzenie kierunków studiów czy prawidłowy przebieg konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

KRASP wyraziła też zaniepokojenie planami przeprowadzenia ewaluacji działalności naukowej uczelni łącznie z instytutami naukowymi i przychyliła się do postulatu wysuwanego przez inne instytucje reprezentujące środowisko akademickie o rozdzielenie oceny uczelni od oceny instytutów badawczych/naukowych. „Alternatywą dla tego rozwiązania jest wspólna ocena przeprowadzona z zastosowaniem współczynnika kompensującego odzwierciedlającego fakt, że pracownicy instytutów naukowych nie są odpowiedzialni za kształcenie studentów w przeciwieństwie do pracowników badawczo-dydaktycznych uczelni. Ci pierwsi w znacznie większym stopniu
mogą poświęcić swój czas pracy badaniom naukowym, co istotnie różnicuje udział czasu pracy w dyscyplinie będący jednym z podstawowych w ewaluacji parametrów. Dodatkowo w okresie pandemii dysproporcja ta została zdecydowanie pogłębiona ze względu na ogromny wysiłek pracowników uczelni związany z przygotowaniem w bardzo krótkim czasie kształcenia zdalnego studentów” – napisano w stanowisku.

W odniesieniu do wynikającego w praktyce z rozporządzenia podziału okresu oceny na dwa podokresy KRASP wnioskuje o usunięcie §36, który „w istocie dzieli 4(5)-letni okres oceny na dwa niemal niezależne, znacznie krótsze podokresy poprzez wprowadzenie limitu sumy udziałów jednostkowych dla podokresu 2019–2021 na poziomie 220% liczby N”. Zdaniem Komisji ds. Nauki „rozwiązanie to nie budziłoby obaw, gdyby nie nakładał się na nie efekt
ograniczenia indywidulanych osiągnięć poszczególnych pracowników do 4N w całym okresie 2017–2021. Należy podkreślić, że złożenie ze sobą obu ograniczeń może przynieść nieoczekiwane skutki, szczególnie w przypadku najmniejszych dyscyplin ocenianych w uczelni, w których możliwości kompensowania różnic w efektywności publikacyjnej poszczególnych pracowników (choćby wskutek cyklu publikacyjnego) są ograniczone tym bardziej, im krótsze są (pod)okresy oceny” – czytamy w dokumencie.

Kolejnym podniesionym przez rektorów wątkiem jest dyskryminacja w obecnym rozporządzeniu studentów studiów doktoranckich,. „W okresie przejściowym powinni być traktowani na równi z uczestnikami szkół doktorskich. Pomijanie dorobku studentów studiów III stopnia jest niesprawiedliwe i nie znajduje uzasadnienia”.

Na koniec KRASP postuluje o jak najszybsze (nie później niż do końca tego roku) uruchomienie Systemu
Ewaluacji Dorobku Naukowego (SEDN). „Brak narzędzia informatycznego, jak również opóźnienia w dostosowaniu istniejących systemów do nowych przepisów sprawiają, że zarządzenie dorobkiem naukowym i analiza danych w jednostkach jest znacząco utrudniona” – podsumowano.

MK

Stanowisko Komisji ds. Nauki Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: