Aktualności
Sprawy nauki
09 Września
Opublikowano: 2019-09-09

KRD w sprawie zasad punktowania osiągnięć uczestników studiów doktoranckich do celów stypendialnych

Do osiągnięć doktorantów – uczestników studiów doktoranckich, ubiegających się o stypendia  w roku akademickim 2019/20 powinny znaleźć zastosowanie dotychczasowe zasady oceny, obowiązujące w jednostkach prowadzących studia doktoranckie w roku akademickim 2018/19 – czytamy w stanowisku Krajowej Reprezentacji Doktorantów w sprawie zasad punktowania osiągnięć uczestników studiów III stopnia do celów stypendialnych w związku ze sporządzeniem nowego wykazu czasopism naukowych  i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

W piśmie podpisanym przez przewodniczącego KRD Łukasza Kierznowskiego zaznaczono, że zgodnie z art. 286 ust. 1 przepisów wprowadzających Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce doktoranci, którzy rozpoczęli stacjonarne studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020, mogą otrzymywać zwiększenie stypendium doktoranckiego na zasadach dotychczasowych. Z kolei zgodnie z ust. 2 tego artykułu, regulaminy dotyczące trybu przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego, przyjęte przed dniem wejścia nowej ustawy w życie (tj. przed 1 października 2018 r.), zachowują moc do 31 grudnia 2023 roku. 

„Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, że nowe przepisy rangi ustawowej nie przewidują obowiązku oceniania osiągnięć uczestników studiów doktoranckich przez pryzmat nowego wykazu czasopism. W takim stanie rzeczy nasuwa się pytanie, jak należy punktować ich osiągnięcia na potrzeby postępowań związanych z przyznaniem stypendium doktoranckiego lub zwiększenia stypendium doktoranckiego. W tej materii przepisy wprowadzające Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce odwołują się do zasad dotychczasowych, a w pewnym zakresie nawet »zamrażają« regulaminy regulujące tę materię, przyjęte przed dniem 1 października 2018 r. Oznacza to, że odpowiedzi na pytanie o zasady punktowania osiągnięć uczestników studiów doktoranckich należy szukać w obowiązujących do tej pory aktach prawa wewnętrznego. W świetle znanej nam dotychczasowej praktyki polskich uczelni można stwierdzić, że w niektórych regulaminach odsyłano do punktacji przewidzianej wykazem czasopism MNiSW, w innych zaś przypadkach uczelnie przewidywały własne punktacje poszczególnych osiągnięć” – napisano w stanowisku.

W dalszej kolejności przytoczono argumenty przemawiające za tą interpretacją: zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz wynikający z niej obowiązek poszanowania interesów w toku. „Adresat przepisów – w tym przypadku doktorant – nie powinien być zaskakiwany zmianami (…) Powinien mieć odpowiedni czas na przystosowanie się  i przygotowanie do nowych zasad i kryteriów oceny. Tymczasem nowy wykaz czasopism został opublikowany 31 lipca 2019 r., w okresie wakacyjnym” – zauważają władze KRD.

Ich zdaniem, „ponieważ punktacja zastosowana w odniesieniu do publikacji według nowych zasad jest zupełnie odmienna od punktacji dotychczasowej i nie jest możliwe rzetelne ich porównanie i wyskalowanie, najtrafniejszym rozwiązaniem, odwołującym się do konstytucyjnej zasady państwa prawnego i ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego prawa oraz ochrony spraw i interesów w toku, będzie przyjęcie do oceny wniosków stypendialnych w roku akademickim 2019/20 dotychczasowych zasad oceny publikacji, które obowiązywały w dacie rozpoczęcia roku akademickiego 2018/19”.

MK

Stanowisko Krajowej Reprezentacji Doktorantów 

 

 

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Paweł 12.09.2019 19:02

    Rzetelna i rzeczowa opinia. Miejmy nadzieję, że rektorzy uwzględnią te uwagi w regulaminach...