Aktualności
27 Listopada
Opublikowano: 2019-11-27

Laureaci Nagród Naukowych PAN

Poszczególne wydziały Polskiej Akademii Nauk, jak co roku, przyznały nagrody naukowe. Znamy już nazwiska wszystkich laureatów. 

Nagrodę naukową im. Marii Skłodowskiej-Curie w dziedzinie fizyki otrzyma prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN w Warszawie, który wraz z zespołem opublikował na łamach prestiżowego pisma Nature pomiar odległości do Wielkiego Obłoku Magellana (WOM) z bezprecedensową dokładnością około 1%. Jest to najdokładniejszy z dotychczasowych pomiarów odległości do jakiejkolwiek galaktyki. Pomiar ten już stał się solidną podstawą wyznaczenia słynnej stałej Hubble’a z dokładnością do 1.9% i potwierdził konieczność weryfikacji współczesnych modeli kosmologicznych. Aby dokonać tego pomiaru prof. Pietrzyński posłużył się metodą opartą na układach zaćmieniowych, nazywaną obecnie polską linijką kosmiczną.

Medalami im. Michała Oczapowskiego zostaną odznaczeni: dr hab. Monika Kozłowska za wybitny wkład w rozwój fizjologii roślin; dr hab. Jerzy Lipiec za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych; dr hab. Bożena Patkowska-Sokoła za wybitny wkład w rozwój nauk zootechnicznych; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych i leśnych.

Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego otrzyma prof. dr hab. Andrzej Pilc z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie oraz UJ CM za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie neurofarmakologii oraz organizacji i popularyzacji nauki. Z kolei Nagrodę im. Jędrzeja Śniadeckiego dostanie prof. dr hab. Marta Dziedzicka-Wasylewska z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie za cykl 5 publikacji pt. Rola heterodimeryzacji receptorów związanych z białkami G w mechanizmie działania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych.

Nagrody naukowe Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN:

 • w dziedzinie ekonomii im. Fryderyka Skarbka: dr hab. Marcin Piątkowski z Akademii Leona Koźmińskiego za pracę Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland;
 • w dziedzinie filozofii im. Tadeusza Kotarbińskiego: dr hab. Cezary Cieśliński, prof. UW z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę The Epistemic Lightness of Truth. Deflationism and Its Logic;
 • w dziedzinie socjologii im. Ludwika Krzywickiego: dr Mikołaj Lewicki z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę Społeczne życie hipoteki;
 • w dziedzinie historii sztuki: dr. hab. Zbigniew Michalczyk, prof. IS PAN z Instytutu Sztuki PAN za pracę W lustrzanym odbiciuGrafika europejska a malarstwo w Rzeczypospolitej czasów nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku;
 • w dziedzinie psychologii im. Władysława Witwickiego: dr hab. Tomasz Grzyb, prof. SWPS z Uniwersytetu SWPS za pracę Eksperyment terenowy w psychologii społecznej. Metodologia, etyka, praktyka.

Nagrody naukowe i wyróżnienia Wydziału II Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN: 

 • Nagroda dla zespołu naukowego z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN w składzie: dr hab. Artur Marchewka, prof. IBD PAN, dr Katarzyna Siuda-Krzywicka, dr hab. Katarzyna Jednoróg, prof. IBD PAN, dr Łukasz Bola (Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz dr hab. Marcin Szwed, prof. UJ z Instytutu Psychologii UJ za cykl prac nt. Badania neuroplastyczności międzymodalnej, które udowodniły zdolność ludzkiego, dorosłego mózgu do plastycznej reorganizacji na wielką skalę, odnalezienie strukturalnego podłoża tej reorganizacji, a także zdefiniowanie zasady, kierującej neuroplastycznością międzymodalną;
 • Nagroda dla zespołu naukowego z PAN Ogrodu Botanicznego – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w składzie: prof. dr hab. Anna Mikuła, mgr Małgorzata Grzyb, dr Lucyna Domżalska, prof. dr hab. Jan Rybczyński za cykl prac nt. Odkrycie i rozwinięcie systemu modelowego somatycznej embriogenezy u roślin z kladu Monilophyta w warunkach in vitro;
 • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN w składzie: prof. dr hab. Andrzej Biganowski, dr hab. Magdalena Ryżak, prof. IA PAN, dr inż. Agata Sochan, dr inż. Cezary Polakowski, dr inż. Michał Beczek za cykl prac nt. Dyfrakcja laserowa w pomiarach rozkładu granulometrycznego gleb i osadów;
 • Wyróżnienie dla zespołu naukowego z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w składzie: prof. dr hab. Tadeusz Holak, dr Łukasz Skalniak, dr Katarzyna Magiera-Mularz, dr Bogdan Musielak, dr Katarzyna Guzik za cykl prac nt. Strukturalne i funkcjonalne aspekty wykorzystania inhibitorów immunologicznego punktu kontrolnego PD-I/PD-LI.

Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN uhonorował:

 • Nagrodą naukową im. Włodzimierza Kołosa w dziedzinie chemii dr. inż. Daniela Prochowicza, adiunkta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie, za cykl 11 prac naukowych opublikowanych w latach 2017–2019 w prestiżowych czasopismach chemicznych dotyczących metod otrzymywania hybrydowych perowskitów halogenkowych jako komponentów do produkcji ogniw słonecznych;
 • Nagrodą naukową im. Stefana Pieńkowskiego w dziedzinie fizyki dr. inż. Mateusza Borkowskiego, adiunkta z Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, za pracę pt. Optical Lattice Clocks with Weakly Bound Molecules;
 • Nagrodą naukową im. Maurycego Piusa Rudzkiego w dziedzinie nauk o Ziemi dr Katarzynę Grzelak, adiunkt z Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie, za badania charakterystyk środowisk podlegających różnej skali i rodzajom zaburzeń, zarówno naturalnych jak i antropogenicznych, przy wykorzystaniu organizmów meiofauny, tj. małych (<500 μm) bezkręgowców żyjących na powierzchni osadu lub w przestrzeniach interstycjalnych, jako naturalnych wskaźników biologicznych.

Nagrody naukowe Wydziału IV Nauk Technicznych PAN:

 • dr inż. Agnieszka Ciemięga z Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN w Gliwicach za pracę doktorską pt. Monolityczne, przepływowe mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi. Otrzymywanie, właściwości i zastosowanie w wybranych procesach katalitycznych i 9 powiązanych art. naukowych;
 • dr hab. inż. Tomasz Gancarz z Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie za cykl 12 prac dotyczących weryfikacji kluczowych zagadnień dotyczących właściwości fizykochemicznych ciekłych metali w temperaturze pokojowej na bazie galu;
 • dr hab. inż. Adrian Kliks z Politechniki Poznańskiej za cykl publikacji Metody zwiększenia efektywności wykorzystania zasobów widmowych w przyszłych sieciach bezprzewodowych;
 • dr hab. Magdalena Rucka z Politechniki Gdańskiej za cykl 14 artykułów dotyczących nieniszczącej diagnostyki konstrukcji;
 • dr hab. Jacek Ryl z Politechniki Gdańskiej za cykl 9 publikacji dotyczących badań związanych z wytwarzaniem i charakterystyką elektrochemiczną elektrod cienkowarstwowych diamentu domieszkowanego borem (BDD) i jego pochodnych;
 • dr inż. Marek Skrzypkiewicz z Instytutu Energetyki w Warszawie za rozprawę doktorską pt. Generator energii elektrycznej oparty na technologii węglowych ogniw paliwowych.

Nagrody i wyróżnienia naukowe Wydziału V Nauk Medycznych PAN:

 • zespół z Instytutu Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, w składzie: dr hab. Maciej Giefing, dr hab. Małgorzata Jarmuż-Szymczak, dr Magdalena Kostrzewska-Poczekaj, dr Katarzyna Kiwerska za cykl 5 prac dotyczących utraty genów supresji nowotworowej w płaskonabłonkowym raku krtani;
 • zespół z Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja PAN w Krakowie, w składzie: dr Katarzyna Kuter, mgr Łukasz Olech za cykl 3 publikacji pt. Rola astrocytów w mechanizmach kompensujących degenerację neuronów dopaminergicznych i w regulacji energetyki komórkowej układu czarnoprążkowiowego w zwierzęcym modelu wczesnej choroby Parkinsona;
 • dr Piotr Mazur z Instytutu Kardiologii UJ CM w Krakowie za cykl 3 prac pt. Patobiologia stenozy aortalnej: wnioski z badań nad populacją pacjentów poddawanych leczeniu kardiochirurgicznemu.

Laur Medyczny im. Doktora Wacława Mayzla, honorowe wyróżnienie dla studentów pracujących naukowo, trafi w tym roku w ręce:

 • Emila Bika, studenta VI roku I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl prac poświęcony chirurgii transplantacyjnej obejmującej przeszczepienia wątroby oraz chirurgii wątroby;
 • Stanisława Supplitta, studenta VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, za cykl prac pt. Photodynamic Therapy as an innovative approach for the treatment of cancer and skin disorders;
 • Arkadiusza Michalaka, studenta VI roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, za cykl prac pt. Czynniki determinujące kompleksową kontrolę metaboliczną cukrzycy typu 1 wśród dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem roli wysiłku fizycznego i nowych technologii”;
 • Łukasza Przepiórki, studenta VI roku I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, za cykl prac pt. Zastosowanie metod obrazowania radiologicznego i medycyny opartej na faktach w nowoczesnej neurochirurgii;
 • Dominika Taterry, studenta V roku Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, za cykl 2 prac pt. Anatomia kliniczna w chirurgii.

Uroczystość wręczenia dyplomów, nagród i wyróżnień wszystkim laureatom odbędzie się 11 grudnia 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Lustrzanej Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie.

MK, źródło: PAN

 

Dyskusja (0 komentarzy)