Aktualności
Sprawy nauki
11 Sierpnia
Opublikowano: 2018-08-11

List Ministra Jarosława Gowina w sprawie wdrażania Ustawy 2.0

9 sierpnia wiceprezes Rady Ministrów, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin przesłał rektorom uczelni list z podziękowaniami za zaangażowanie w prace nad Konstytucją dla Nauki.

W liście podkreśla, że nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz przepisy ją wprowadzające „to kolejny krok w kierunku udoskonalenia polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki”. Dodaje jednak, że „przed nami etap strategiczny – wdrażanie reformy”. Zapewnia, że z wyzwaniem tym „zmierzymy się razem – uczelnie i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego”.

Minister Jarosław Gowin składa w liście szczere podziękowania zarówno Rektorom, jak i wszystkim pracownikom  uczelni, którzy z pełnym zaangażowaniem uczestniczyli w pracach nad Konstytucją dla Nauki. Przekonuje, że w wyniku tego przygotowano „gruntowną reformę systemu szkolnictwa wyższego i nauki”, a dokonano tego „wspólnie, ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi”.

Zdaniem szefa resortu nauki „wprowadzana reforma zmienia zasady organizacji i ustroju uczelni, wzmacnia ich autonomię, zwiększa samodzielność w gospodarowaniu środkami finansowymi, kładzie również nacisk na podniesienie jakości kształcenia studentów i doktorantów. Przebudowuje system stopni i tytułów w taki sposób, by wzmacniać, dążenie naukowców do doskonałości naukowej i prowadzenia badań interdyscyplinarnych”. W liście do rektorów żywi wiarę, że ustawa „przyczyni się do wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej, jak również prestiżu polskich uczelni na świecie. Nowe zapisy dają bowiem „narzędzia do osiągnięcia założonych celów”.

Pisząc o wdrażaniu reformy w życie, minister deklaruje „znaczny wzrost nakładów” na naukę. W przyszłorocznym budżecie szkolnictwa wyższego i nauki zagwarantowano zwiększenie środków co najmniej o 700 mln złotych w porównaniu z obecnym. „Przewidujemy, że utrzymanie prognozowanego tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach będzie zwiększało ww. budżet w poszczególnych latach średnio o ponad 800 mln zł rocznie, aż do 1,2 mld zł rocznie”. Część z tych środków zostanie przeznaczona na przyszłoroczne podwyżki minimalnych wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich oraz na wsparcie i wzmocnienie uczelni regionalnych.

W swoim liście minister zapewnia rektorów o kompleksowym wsparciu przy wdrażaniu zmian wynikających z wprowadzenia ustawy. W tym kontekście wylicza inicjatywy, które mają wspomóc ten proces (Zintegrowane Programy Uczelni, Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego, Wspieranie procesów konsolidacji uczelni, Wspieranie procesów restrukturyzacji zatrudnienia w ramach konsolidacji uczelni) oraz zapowiada wydanie w drugiej połowie września Przewodnika po reformie szkolnictwa wyższego i nauki, a także organizację szkoleń dla Rektorów, Prorektorów, Kanclerzy i Kwestorów.

Na zakończenie listu, wyraża przekonanie, że „zaangażowanie Państwa Rektorów, jak i wsparcie ze strony
Ministerstwa pozwoli na efektywne wdrożenie rozwiązań przewidzianych w Konstytucji dla Nauki”.

MK

Pełna treść listu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina w sprawie wdrażania reformy szkolnictwa wyższego i nauki

Dyskusja (0 komentarzy)