Aktualności
Sprawy nauki
21 Stycznia
Opublikowano: 2021-01-21

Łukasiewicz i NCBR do Ministerstwa Rozwoju

Sieć Badawcza Łukasiewicz oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju będą podlegać ministrowi gospodarki, a nie jak dotąd ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – przewiduje projekt nowelizacji ustawy o działach administracji rządowej.

Projekt nowego aktu prawnego zmieniającego ustawę o działach został opublikowany na stronie Sejmu. Poprzednią nowelizację, która wyodrębniała nowe działy administracji rządowej i miała włączyć podsekretarzy stanu w KPRM i w ministerstwach do korpusu służby cywilnej, zawetował prezydent Andrzej Duda. Nowy projekt przewiduje uzupełnienie działu gospodarka o sprawy z zakresu procesów opartych na nowoczesnych technologiach. „Konsekwencją tej zmiany jest zmiana organu właściwego w zakresie działalności Centrum Łukasiewicz, instytutów działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na ministra właściwego do spraw gospodarki” – napisano w uzasadnieniu.

Jak argumentują autorzy projektu, „podmioty te ze względu na zakres swoich zadań oraz posiadane kompetencje odgrywają istotną rolę w procesie podejmowania działań sprzyjających wzrostowi innowacyjności gospodarki polskiej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w szczególności w zakresie wspierania komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki. Projektowana koncepcja zapewni spójność w zakresie tworzenia narzędzi do wykorzystywania nowoczesnych technologii w gospodarce”.

Celem proponowanych zmian jest także umożliwienie finasowania przez ministra właściwego do spraw gospodarki działalności oraz realizacji zadań Centrum Łukasiewicz i instytutów Sieci Łukasiewicz oraz NCBR przy jednoczesnym pozostawieniu ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki finansowania zadań realizowanych przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. W związku z nowym podziałem zadań projekt zakłada przeniesienie pracowników z dotychczasowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Przeniesione mają zostać także środki finansowe i dokumenty związane z przejmowanymi zadaniami.

Projekt przewiduje również przyznanie ministrowi rozwoju, pracy i technologii nowych kompetencji nadzorczych w przejmowanych podmiotach. Na czele resortu, pod który podlegać będą Sieć Badawcza Łukasiewicz i Narodowe Centrum badań i Rozwoju, stoi obecnie Jarosław Gowin.

Sieć Badawcza Łukasiewicz składa się z Centrum Łukasiewicz oraz 33 instytutów badawczych. Głównym celem sieci jest prowadzenie prac badawczych kluczowych z punktu widzenia polityki kraju, a także komercjalizacja wyników tych prac. Łukasiewicz wspiera też politykę gospodarczą państwa przygotowując prognozy trendów i skutków zmian technologicznych, które mogą mieć silny wpływ na społeczeństwo i jego rozwój, oraz analizując aktualny stanu techniki na potrzeby polityk publicznych. Poza podstawową działalnością instytuty tworzące sieć mogą produkować unikatowe materiały i aparaturę badawczą, prowadzić działalność metrologiczną, normalizacyjną i certyfikacyjną, opracowywać prototypy nowych rozwiązań technologicznych, prowadzić kursy i szkolenia kadr dla gospodarki, a w razie potrzeby także inną działalność związaną z ich charakterem. Mają za zadanie również popularyzację nauki i wiedzy o nowych technologiach.

NCBR zostało powołane w 2007 r. dla realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Misją ośrodka jest wsparcie jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu zdolności do tworzenia rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, by stały się one impulsem rozwojowym gospodarki. Centrum działa na rzecz współpracy nauki i biznesu. Kieruje do przemysłu środki publiczne – również z funduszy europejskich – na prace badawczo-rozwojowe. Wspiera przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje badawcze i młodych naukowców.

źródło: PAP

Dyskusja (0 komentarzy)