Aktualności
25 Września
Fot. G. Mehring
Opublikowano: 2020-09-25

Młodzi gdańscy badacze nagrodzeni za osiągnięcia naukowe

Troje absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego i dwoje Politechniki Gdańskiej otrzymało Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska dla młodych naukowców do 35. roku życia za wybitne osiągnięcia naukowe.

Nagrody Gdańskiego Towarzystwa Naukowego i Prezydenta Miasta Gdańska przyznano po raz 45. Ich wręczenie odbyło się w czwartek, 24 września, w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego, podczas Walnego Zebrania GTN. Laureaci zostali docenieni za działania naukowe w pięciu dziedzinach:

  • w dziedzinie nauk o Ziemi – dr Agnieszka Jędruch
  • w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – dr Marta Cebera
  • w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych – dr n. med. inż. Agata Olejniczak-Kęder
  • w dziedzinie nauk technicznych – dr inż. Krzysztof Żerdzicki
  • w dziedzinie nauk matematyczno-fizyczno-chemicznych – dr inż. Paweł Mazierski

Dr Agnieszka Jędruch jest absolwentką kierunku oceanografia na Uniwersytecie Gdańskim. Swoją pracę doktorską pt. „Kumulacja rtęci w organizmach makrozoobentosowych strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej” realizowała pod opieką dr hab. Magdaleny Bełdowskiej, prof. nadzw., w Zakładzie Chemii Morza i Ochrony Środowiska Morskiego Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Stopień doktora nauk ścisłych i przyrodniczych w zakresie nauk o Ziemi i środowisku uzyskała w 2019 roku. Jest autorką lub współautorką kilkunastu publikacji naukowych, które ukazały się w czasopismach indeksowanych przez Filadelfijski Instytut Informacji Naukowej. Jest również autorką licznych prezentacji na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych o tematyce związanej z chemią morza oraz ochroną środowiska morskiego. Aktywnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych projektach naukowych. Otrzymała Nagrodę Naukową Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku dla młodych naukowców, Nagrodę im. prof. Krzysztofa Korzeniewskiego przyznaną podczas XVII Sympozjum Młodych Oceanografów. Decyzją Rady Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała również wyróżnienie za swoją rozprawę doktorską. Obecnie kieruje projektem finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, w ramach którego kontynuuje badania związane z transferem rtęci w morskim łańcuchu pokarmowym.

Dr Marta Cebera – doktor nauk o sztuce, absolwentka Filologicznych Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Gdańskim (2019). Tytuł naukowy uzyskała na podstawie rozprawy „Sztuka aktorska Aleksandry Śląskiej”, pisanej pod opieką dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz, prof. UG. Od 2019 roku pracuje jako adiunkt na Uniwersytecie Gdańskim w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk. Autorka artykułów w czasopismach naukowych i tomach pokonferencyjnych. Publikowała w takich czasopismach jak: „Teatr”, „Zarządzanie w kulturze”, „Świat Tekstów. Rocznik Słupski”, „EKRANy”, „Fragile”, „Gdyńskie Zeszyty Filmowe SCRIPT”, „Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu”. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół teatru i dramatu XIX oraz XX wieku, a także sztuki aktorskiej i jej przemian na przestrzeni wieków.

Dr inż. Paweł Mazierski prowadzi bardzo aktywną działalność naukową o charakterze interdyscyplinarnym, w obszarze szeroko pojętej nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii. Jego główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół fotokatalizy heterogenicznej. Poszukuje nowych nanomateriałów umożliwiających efektywne przekształcanie energii słonecznej na energię chemiczną, którą można wykorzystywać do degradacji zanieczyszczeń organicznych, produkcji metanu z CO2 oraz generowania paliwa przyszłości – wodoru poprzez fotorozkład wody. Jest autorem 2 rozdziałów w książkach opublikowanych przez wydawnictwa międzynarodowe (Springer, Elsevier) oraz ponad 33 oryginalnych i przeglądowych prac naukowych w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Odbył staże zagraniczne w wiodących jednostkach badawczych: Uniwersytet Paris-Sud (Francja), Instytut Katalizy Uniwersytetu Hokkaido (Japonia), Instytut Katalizy (LIKAT, Niemcy) oraz Instytut Weizmanna (Izrael). Wyróżniony m.in. nagrodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, stypendium ETIUDA oraz stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za osiągnięcia naukowe. Jest współtwórcą prototypów urządzeń do fotokatalitycznego oczyszczania powietrza nagrodzonych złotymi medalami na międzynarodowych targach wynalazczości. Od 2016 roku należy do Polskiego Towarzystwa Chemicznego.

Dr n. med. inż. Agata Olejniczak-Kęder jest absolwentką Politechniki Gdańskiej, na której ukończyła chemię oraz biotechnologię leków. W Katedrze Technologii Leków i Biochemii Politechniki Gdańskiej obroniła z wyróżnieniem pracę magisterską dotyczącą roli hipoksji w odpowiedzi na leczenie komórek ostrej białaczki szpikowej ze zmutowaną formą kinazy FLT3. Od 2014 roku jest związana naukowo z Katedrą i Zakładem Histologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w której rozpoczęła swoją pracę badawczą pod kierownictwem prof. dr hab. Zbigniewa Kmiecia. Obroniona z wyróżnieniem w 2019 roku rozprawa doktorska Agaty Olejniczak-Kęder dotyczyła szeroko zakrojonej charakterystyki trójwymiarowego modelu hodowli raka jelita grubego. Jak sama twierdzi, jej głównym celem naukowym jest jak najwierniejsze odzwierciedlenie naturalnych, czyli występujących w organizmie, warunków wzrostu i rozwoju nowotworów, w hodowlach wykorzystywanych w laboratoriach (w warunkach in vitro). Jej specjalnością są trójwymiarowe/sferyczne modele hodowli komórek nowotworowych oraz zaliczane do jednych z najbardziej problematycznych aspektów w terapii chorób nowotworowych, nowotworowe komórki macierzyste i ich rola w patogenezie raka jelita grubego i wykształcaniu oporności na chemioterapię. Dodatkowo, dr Agata Olejniczak-Kęder stara się zgłębiać tajniki immunoonkologii, czyli łączyć badania nad nowotworowymi komórkami, w tym komórkami macierzystymi, z badaniami dotyczącymi komórek układu odpornościowego pacjentów z rakiem jelita grubego. Ważny aspekt jej planów badawczych dotyczy przyszłościowego rozwoju medycyny spersonalizowanej, w której możliwe byłoby wykorzystanie własnych komórek układu immunologicznego pacjenta i ukierunkowanie ich na autologiczne (własne) antygeny nowotworowe.

Dr inż. Krzysztof Żerdzicki – naukowiec i wykładowca akademicki, absolwent Politechniki Gdańskiej. W roku 2015 uzyskał stopień doktora w dwóch dyscyplinach naukowych: budownictwie na Politechnice Gdańskiej oraz mechanice na Uniwersytecie w Orleanie we Francji. Od 2016 roku jest adiunktem na Politechnice Gdańskiej, na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska, w Katedrze Mechaniki Budowli. Autor artykułów z zakresu identyfikacji parametrów materiałowych, starzenia tkanin technicznych oraz eksperymentalnej mechaniki złamań kości udowej oraz okolic oczodołu. Projektant innowacyjnych stanowisk badawczych, wykonawca w projektach Narodowego Centrum Nauki. Ściśle współpracuje z lekarzami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Obecnie skupia się nad analizą wytrzymałościową technik operacyjnych i materiałów stosowanych w ortopedii zespoleń złamań kości udowej oraz chirurgii szczękowo-twarzowej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (PTMTiS) oraz European Society of Biomechanics (ESB). W 2009 roku zdobył pierwszą nagrodę Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej oddziału gdańskiego za pracę magisterską pt. „Dynamic analysis of the Forest Opera roof under the impulse of wind blow”. W 2012 roku uzyskał stypendium Rządu Francuskiego (Bourse du Gouvernement Français «doctorat en cotutelle») na realizację podwójnego doktoratu w systemie co-tutelle. Rozprawę doktorską, dotyczącą starzenia materiału dachu Opery Leśnej w Sopocie pt. „Durability evaluation of textile hanging roof materials”, obronił z wyróżnieniem w roku 2015, za co otrzymał nagrodę Rektora Politechniki Gdańskiej w roku 2016.

Źródło: UG, www.gdansk.pl

Dyskusja (0 komentarzy)