Aktualności
Sprawy nauki
18 Grudnia
Opublikowano: 2019-12-18

Na Wydziale Zarządzania UŁ wystartowało EduLab4Future

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ wyznaczają kierunki rozwoju w obszarach, gdzie jako społeczność globalna potrzebujemy wsparcia. Założeniem jest zmniejszanie nierównowagi tam, gdzie jest ona szczególnie dotkliwa oraz wypracowywanie działań służących dalszemu, zrównoważonemu rozwojowi. By było to możliwe, potrzebujemy wiedzy i większej świadomości, żeby proponowane rozwiązania dawały rzeczywistą korzyść. Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju wydaje się niezbędnym elementem do tego, aby wdrażać i utrwalać nowe wzorce funkcjonowania. Właśnie dlatego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego startuje międzynarodowy projekt EduLab4Future.

Przyjęte w 2015 roku przez ONZ Cele Zrównoważonego Rozwoju wyznaczają kierunki działań na poziomie międzynarodowym oraz krajowym na najbliższe 15 lat. Osiągnięcie celów społecznych, środowiskowych i ekonomicznych wymaga dobrego planowania, konsekwencji i rozumienia procesów, które stoją u podstaw koniecznej zmiany dotychczasowych wzorców zachowania. Cztery lata po ogłoszeniu celów wiadomo już, że ich osiągnięcie może być trudniejsze niż zakładano. Wyzwań jest wiele, a wśród nich zmiana postaw i wzorców konsumpcji oraz produkcji, które mają wpływ na inne obszary, jak zużycie zasobów czy zmiany klimatyczne. Zwłaszcza te ostatnie są wystarczającym powodem, żeby podjąć natychmiastowe działania reorganizujące obecny system społeczno-ekonomiczny, uwzględniając sprawiedliwość międzypokoleniową. Jak w przypadku każdej zmiany, również i w tym obszarze niezbędnym elementem jest edukacja realizowana na różnych poziomach i wśród różnych grup interesariuszy.

Najnowsze badania pokazują, że potrzebujemy rzetelnej wiedzy o zrównoważonym rozwoju. Obecnie Polacy nie mają przekonania, że ich działania mogą przyczynić się do ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko, brakuje im wiedzy o zagadnieniach ważnych dla ochrony środowiska. Jest to dodatkowy argument za tym, że kompleksowa edukacja środowiskowa to inwestycja w rozwój świadomego i wrażliwego społeczeństwa, które rozumiejąc konsekwencje swoich działań oraz wpływ biznesu na środowisko będzie podejmować odpowiedzialne decyzje.

To właśnie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju poświęcony jest najnowszy projekt realizowany przez Wydział Zarządzania UŁ w partnerstwie z 6 instytucjami z Rumunii, Włoch, Czech oraz Bułgarii. EduLab4Future to międzynarodowy projekt dofinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus Plus. Przedsięwzięcie wypełnia lukę edukacyjną, dostarczając kompetencji i umiejętności ważnych dla wdrażania i realizowania zasad zrównoważonego rozwoju.

Projekt „Stepping-up and promoting Education & Innovation toward Sustainable Development Goals (SDGs) through Educational Laboratory for Accelerating Civic Skills and Sustainable Businesses – EduLab4Future” dotyczy rozwoju złożonych umiejętności związanych z integracją społeczną, aktywnym obywatelstwem, wartościami demokratycznymi i zrównoważonym wzrostem. Koncentruje się na celach zrównoważonego rozwoju ONZ oraz pokazuje ich praktyczny wymiar. Projekt sam w sobie realizuje cel 4, zapewniając wysokiej jakości edukację włączającą oraz promując uczenie się przez całe życie. Projekt ma na celu zaproponowanie i rozwój innowacyjnych metod nauczania (laboratorium edukacyjne) poprzez stymulowanie rozwoju umiejętności społecznych, obywatelskich
i międzykulturowych studentów, wykładowców oraz biznesu.

Rozwój kompetencji społecznych nakierowanych na zrównoważony rozwój wymaga różnych narzędzi i form przekazu. Uświadamianie społeczeństwa na temat roli jednostki w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko powinno odbywać się zarówno w edukacji formalnej, nieformalnej jak i pozaformalnej. Szkolenia, warsztaty, konferencje, kampanie edukacyjne, kursy online, dobre praktyki i studia przypadków to ważne elementy pogłębiające wiedzę i zrozumienie dla złożoności problemów, przed jakimi stoimy. Stąd każde działanie inicjujące zaangażowanie na rzecz środowiska to wartość sama w sobie.

Agnieszka Wołowiec

Dyskusja (0 komentarzy)