Aktualności
Sprawy nauki
03 Lutego
Opublikowano: 2021-02-03

Nabór uzupełniający do Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Rozpoczął się nabór uzupełniający do Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Zgłoszenia przyjmowane są do 19 marca 2021 r.

Polska Komisja Akredytacyjna jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Została powołana w 2002 roku i objęła swoją działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne działające na terenie kraju. W tym roku rozpoczęła się kolejna czteroletnia kadencja tego organu. W myśl obowiązujących od 26 stycznia przepisów dotyczących funkcjonowania uczelni oraz podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów w czasie pandemii skład PKA powinien zostać powiększony – z nie więcej niż 90 do nie więcej niż 100 członków. W związku z tym ogłoszono nabór uzupełniający kandydatów na członków Polskiej Komisji Akredytacyjnej w kadencji 2020–2023.

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów są:

 • Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
 • Konferencja Rektorów Publicznych Uczelni Zawodowych,
 • Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich,
 • Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
 • Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej,
 • uczelnie,
 • ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

Zgodnie z warunkami naboru członkiem PKA może być osoba, która:

 • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej,
 • posiada co najmniej stopień doktora i osiągnięcia dydaktyczne, a w przypadku kandydata zgłoszonego przez organizację pracodawców – wykształcenie wyższe,
 • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji,
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
 • korzysta z pełni praw publicznych,
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nie była karana karą dyscyplinarną,
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Członkiem Komisji nie może być: członek Komisji Ewaluacji Nauki, założyciel uczelni niepublicznej, rektor, członek rady uczelni, pracownik Biura PKA.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 marca 2021 r. Szczegółowe informacje na temat warunków naboru oraz potrzebne dokumenty znajdują się na stronie BIP.

Obecny Skład Polskiej Komisji Akredytacyjnej VI kadencji liczy 86 osób. Przewodniczącym jest prof. dr hab. Krzysztof Diks. Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)