Aktualności
09 Października
Fot. Zbigniew Wszeborowski
Opublikowano: 2020-10-09

Nagroda i Medal im. prof. Romana Kaliszana

Gdański Uniwersytet Medyczny, Naukowa Fundacja Polpharmy i Gdańskie Towarzystwo Naukowe ustanowiły Nagrodę im. Romana Kaliszana – światowej klasy naukowca, specjalisty z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej, rektora uczelni w latach 2005–2008. Wyróżnienie będzie przyznawane corocznie uczonym posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora za wybitne osiągnięcia naukowe z zakresu nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych.

Trójstronne porozumienie podpisali 7 października: rektor GUMed prof. Marcin Gruchała, prezes Zarządu Naukowej Fundacji Polpharmy dr Wojciech Kuźmierkiewicz oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego prof. Jerzy Błażejowski. W spotkaniu uczestniczył również prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki GUMed, dziekan Wydziału Farmaceutycznego w kadencji 2016–2020.

Ustanowiona Nagroda i Medal im. prof. Romana Kaliszana otwiera przed zdolnymi naukowcami nowe możliwości aplikacyjne w zakresie medycyny i farmacji – powiedział prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Dziękuję zarówno Naukowej Fundacji Polpharmy, jak i Gdańskiemu Towarzystwu Naukowemu za przyjęcie ze zrozumieniem naszej inicjatywy oraz wsparcie działań w tym zakresie.

Nagroda i Medal będą wręczane podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, począwszy od roku akademickiego 2021/2022. Naukowiec może je otrzymać wyłącznie raz. Kandydatów zgłaszają zaproszeni imiennie przez Komisję Konkursową wybitni przedstawiciele nauki. Laureat otrzyma również nagrodę pieniężną w kwocie stanowiącej w złotych polskich równowartość 5 tys. euro, ufundowaną przez Naukową Fundację Polpharmy. Ponadto GTN wykona okrągły Medal z brązu – zawierający na awersie podobiznę Romana Kaliszana, jego imię i nazwisko oraz rok urodzenia i śmierci, a na rewersie  napisy: „Polpharma Fundatio ad Scientias pertinens”, „Universitas Medica Gedanensis” i „Societas Scientiarum Gedanensis” (na obwodzie) oraz „Servire Veritati Kaliszan Lactio Praemiumque” („Służąc prawdzie wzorujcie się na Romanie Kaliszanie”).

– Mieliśmy zaszczyt przez wiele lat współpracować z profesorem Romanem Kaliszanem w Radzie Naukowej Fundacji, której celem jest wsparcie realizacji projektów badawczych w dziedzinie medycyny i farmacji. Jesteśmy dumni, że nagroda jego imienia pozwoli na wyróżnienie najlepszych polskich uczonych. To wkład naszej Fundacji oraz pana Jerzego Staraka w rozwój i promocję polskiej nauki, a także symboliczny wyraz uznania dla wybitnego naukowca, jakim był profesor Kaliszan – powiedział dr Wojciech Kuźmierkiewicz, prezes Naukowej Fundacji Polpharmy.

Ponadto laureat Nagrody i Medalu ma przywilej wygłoszenia wykładu w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz opublikowania go w „Roczniku Gdańskim” albo w Wydawnictwie GUMed.

–Profesor Roman Kaliszan to wybitny uczony, który wniósł nieprzemijający wkład do wiedzy z zakresu ilościowego opisu danych pochodzących z analizy chemicznej, biochemicznej i farmaceutycznej. Jego badania przyczyniły się znacząco do zaproponowania ilościowego opisu zależności między charakterystykami chromatograficznymi retencji a strukturą związków. Jego cechy osobowe i postawa w relacjach międzyludzkich istotnie wkomponowują się w kreowanie etosu akademickiego. Oddany sprawom nauki i ludziom stał się wyróżniającym uczonym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego podnoszącym istotnie rangę pomorskiego ośrodka akademickiego oraz wzorem do naśladowania dla współczesnych i przyszłych pokoleń badaczy – powiedział prof. Jerzy Błażejowski, prezes GTN.

Procedura wyboru kandydatów ma charakter trzyetapowy. Komisja Konkursowa dokonuje formalnej oraz wstępnej merytorycznej oceny zgłoszonych wniosków i nominuje kandydatów do udziału w drugim etapie konkursu. Wyznacza recenzentów, po dwóch do każdego wniosku, którzy oceniają m.in. wartość naukową i oryginalność osiągnięcia oraz jego znaczenie dla rozwoju nauk biomedycznych lub biofarmaceutycznych. Komisja na podstawie opinii przedstawionych przez wnioskodawców i recenzentów ustala listę rankingową trzech najlepiej ocenionych kandydatów. Ostatecznego wyboru osoby nagrodzonej dokonuje Kapituła Nagrody i Medalu.

Prof. dr hab. n. farm. Roman Kaliszan (1945–2019) – specjalista z zakresu nauk farmaceutycznych, farmakologii oraz chemii analitycznej. Twórca nowego w skali światowej, oryginalnego kierunku badawczego – analizy ilościowych zależności struktura-retencja (Quantitative Structure Retention-Relationships, QSRR). Uznanie międzynarodowe przyniosła mu aktywność na polu analizy farmaceutycznej, bioanalizy, chemii analitycznej oraz zastosowania zaawansowanych metod obliczeniowych do analizy danych biologicznych i analitycznych.

W latach 2005–2008 był rektorem ówczesnej Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). W latach 1999– 2005 pełnił funkcję prorektora ds. nauki, a w latach 1984–1987 prodziekana Wydziału Farmaceutycznego. Kierował Katedrą Biofarmacji i Farmakodynamiki (1984–2016). Autor i współautor 35 książek, ponad 300 artykułów oryginalnych opublikowanych w czasopismach z listy JCR oraz około 200 prac w innych czasopismach. Wypromował 21 doktorów. Uhonorowany tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Aktywność na polach naukowych i organizacyjnych skutkowała udziałem prof. Kaliszana w wielu ciałach kolegialnych. Był m.in. od 1990 r. członkiem Komitetu Terapii i Nauk o Leku PAN, od 2003 r. członkiem Komitetu Chemii Analitycznej PAN, od 1994 r. członkiem Komisji Chemometrii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, w latach 1992–1995 członkiem Rady Naukowej Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, od 2010 r. członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, w latach 2003–2011 członkiem Komisji Rejestracji Leków i Materiałów Medycznych Ministerstwa Zdrowia, a w okresie 2013–2016 przewodniczącym Komisji Nagród Ministra Zdrowia. W latach 1996–2006 był także członkiem Komisji Farmakopei Polskiej, w latach 2001-2011 konsultantem krajowym ds. analityki farmaceutycznej, a od 2003 r. członkiem Rady Naukowej Fundacji Wspierania Rozwoju Polskiej Farmacji i Medycyny. Pełnił funkcję m.in. przewodniczącego Oddziału Gdańskiego Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego (1989–1995), sekretarza generalnego Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (1998—2001), wiceprezesa Oddziału Gdańskiego PAN (2002–2006), członka Rady Naukowej Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (1996–2002). Był również członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego oraz członkiem honorowym Gdańskiego Towarzystwa Naukowego.

Odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim, Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a także Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Laureat m.in. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w 2001 r., Medalu im. I. Łukasiewicza Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego w 2001 r., Medalu im. B. Koskowskiego Naczelnej Rady Aptekarskiej w 2005 r., Medalu im. Prof. A. Waksmundzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego w 2006 r., Medalu „Zasłużonemu – Polskiego Towarzystwa Lekarskiego” w 2009 r.

Joanna Śliwińska, źródło: GUMed

Dyskusja (0 komentarzy)