Aktualności
12 Grudnia
Opublikowano: 2018-12-12

Nagroda im. Antoniego Dmochowskiego dla prof. Teresy Jakubowicz

Profesor Teresa Jakubowicz, wieloletni kierownik Zakładu Immunobiologii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, została wyróżniona Nagrodą im. Antoniego Dmochowskiego w uznaniu wybitnych osiągnięć w nauczaniu biochemii, biologii molekularnej oraz biotechnologii.

Nagrodę przyznaje co roku Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Profesor Andrzej Legocki, prezes PTBioch, uzasadniając przyznanie nagrody, napisał, że „działalność każdego człowieka nauki wypełniają dwie składowe: praca naukowo-badawcza oraz dydaktyka. Mimo iż w gruncie rzeczy stanowią one odrębne nurty akademickich powinności, są one najściślej ze sobą powiązane. Nauczanie przedmiotowe oraz wychowywanie młodych adeptów są szczytnie wpisane w etos naukowca.”

Prof. dr hab. Teresa Jakubowicz całe swoje życie naukowe związała z Lublinem oraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. W przyszłym roku minie półwiecze, od kiedy zaczęła pracę w Zakładzie Biologii Molekularnej UMCS, 30 lat od uzyskania przez nią stopnia doktora habilitowanego i 20 lat od otrzymania tytułu profesora. Jako doktorantka, a następnie będąc liderem grupy badawczej zajmowała się poznaniem mechanizmów biosyntezy białek w komórkach drożdżowych i zwierzęcych, strukturą i funkcjami rybosomów eukariotycznych oraz potranslacyjną modyfikacją białek poprzez fosforylację. Homogenny czynnik translacyjny eIF2, poznanie struktury i mechanizmu działania kinazy białkowej S6, identyfikacja genu dla kinazy PKB, opisanie jej struktury i funkcji oraz otrzymanie pierwszych przeciwciał przeciwko temu enzymowi, działanie wielu kinaz drożdżowych zasocjowanych z rybosomami – to tylko kilka z najważniejszych jej odkryć, o których w niezwykle ciekawy sposób opowiadała na prowadzonych przez siebie wykładach. W sferze dydaktycznej prof. Jakubowicz brała udział w opracowywaniu programów studiów magisterskich i doktoranckich prowadzonych przez Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS. Była współorganizatorem krajowych i międzynarodowych konferencji związanych z szeroko pojętą biochemią (XL Zjazd Polskiego Towarzystwa Biochemicznego w Lublinie), a także z procesem fosforylacji białek (III Krajowa Konferencja „Regulacyjna funkcja procesów fosforylacji białek”, I Międzynarodowa Konferencja „Inhibitors of Protein Kinases”).

Na szczególne podkreślenie zasługuje popularyzowanie przez nią biochemii i biologii molekularnej w środowisku lokalnym, między innymi w ramach działalności w różnych towarzystwach. Laureatka jest członkiem Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, Komisji Biotechnologii PAN w Lublinie oraz Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego. Nie do przecenienia jest ogromny wkład Profesor Teresy Jakubowicz w życie lubelskich biochemików związanych z Lubelskim Oddziałem PTBioch, którego przewodniczącą była przez dwie kadencje. Swoim doświadczeniem naukowym i organizacyjnym dzieliła się z innymi także w czasie pracy jako redaktor Sekcji „C” Biologia Annales UMCS oraz jako członek rady redakcyjnej Acta Biochimica Polonica.

Anna Jarosz-Wilkołazka

Dyskusja (0 komentarzy)