Aktualności
19 Listopada
Opublikowano: 2019-11-19

Nagrody LUMEN Leaders in University Management

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Akademia Leona Koźmińskiego, Politechnika Łódzka, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – to tegoroczni laureaci konkursu LUMEN Leaders in University Management. Przyznano także Nagrody Specjalne.

Konkurs LUMEN ma na celu identyfikację i promocję najlepszych praktyk w obszarze profesjonalnego zarządzania szkołami wyższymi. Do nagrody nominowano po trzy projekty w każdej kategorii: Rozwój (projekty i przedsięwzięcia w ramach strategicznego rozwoju uczelni), Zarządzanie (innowacyjne metody zarządzania w obszarach kształcenia, badań naukowych i organizacji uczelni), Współpraca (kształtowanie relacji z interesariuszami uczelni, tj. studentami, pracodawcami, partnerami naukowymi oraz społecznością lokalną).

Oto tegoroczni laureaci:

ROZWÓJ

  • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach – „Centrum symulacji medycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach odpowiedzią na potrzeby współczesnej edukacji medycznej” (lider projektu: mgr inż. Izabella Krzak)

Dzięki realizacji projektu baza uczelni została poszerzona o sale symulacyjne przeznaczone dla studentów kierunków lekarskiego i lekarsko-dentystycznego oraz pielęgniarstwa i położnictwa. Centra symulacji medycznej zostały wyposażone w najnowszy sprzęt symulacyjny (łącznie w 13 zaawansowanych symulatorów pacjenta oraz ponad sto fantomów i modeli szkoleniowych). Dzięki temu liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem, co stwarza możliwość praktycznego doskonalenia wysokospecjalistycznych umiejętności.

  • Akademia Leona Koźmińskiego – „Oględziny miejsca zdarzenia w technologii virtualreality dla studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego” (lider projektu: prof. dr hab. Monika Całkiewicz, prorektor ds. studiów prawniczych ALK)

Po nałożeniu specjalnych gogli technologia wirtualnej rzeczywistości pozwala studentowi przenieść się w miejsce, w którym zostało popełnione przestępstwo. Zadaniem studenta biorącego udział w grze edukacyjnej jest wcielenie się w rolę śledczego i zabezpieczenie śladów na miejscu zbrodni odpowiednimi metodami i we właściwej kolejności przy pomocy przedmiotów znajdujących się w walizce oględzinowej. Projekt pokazuje, że prawo jest przede wszystkim nauką praktyczną, a wprowadzenie przyszłego prawnika w wirtualną rzeczywistość daje możliwość sprawdzenia wiedzy studenta i wykorzystania jego intuicji w realnym działaniu. Oględziny w miejscu zdarzenia to pierwszy projekt dydaktyczny pozwalający na interakcję ze studentami w przestrzeni wirtualnej w ramach zajęć z kryminalistyki.

ZARZĄDZANIE

  • Politechnika Łódzka – Utworzenie Centrum Współpracy Międzynarodowej Politechniki Łódzkiej. Pierwszy, dwuletni etap działalności Centrum (lider projektu: dr inż. Dorota Piotrowska)

Projekt związany jest z powołaniem w lipcu 2017 roku Centrum Współpracy Międzynarodowej. Celem było znaczące podniesienie międzynarodowego prestiżu PŁ. Osiągnięto to poprzez m.in. wdrożenie programu międzynarodowych akredytacji instytucjonalnych i programowych oraz międzynarodowych rankingów z udziałem PŁ (pozyskano 16 grantów akredytacyjnych, a także znacząco wzmocniono udział PŁ w rankingach międzynarodowych); realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych, organizacyjnych i promocyjnych o zasięgu międzynarodowym, finansowanych z różnorodnych źródeł zewnętrznych; wdrożenie programu coteachingu oraz budowy przestrzeni aktywnego uczenia się we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym o wymiarze międzynarodowym; wdrożenie w CWM innowacyjnych modeli programów studiów opartych na modelu flipped we współpracy z ekspertami z Harvard University, Massachusetts Institute of Technology, Olin College.

WSPÓŁPRACA

  • Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum – Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących (lider projektu: prof. dr hab. med. Stanisław Kwiatkowski)

Projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie UJ+CM w zakresie poszerzenia bazy klinicznej. W tym celu rozpoczęto poszukiwanie podmiotów leczniczych, które w sposób zintegrowany wspierałyby uczelnię
w obszarze praktycznej nauki zawodów medycznych. Porozumienie na mocy, którego powstało pierwsze w Polsce zrzeszenie podmiotów leczniczych wspierających uczelnię medyczną w procesie dydaktyki i badań naukowych podpisano 20 czerwca 2017 roku. Zrzesza 16 placówek. Mają one możliwość podnoszenia kwalifikacji swoich pracowników poprzez korzystanie z przygotowanej przez UJ-CM oferty szkoleniowej. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi ze studentami szpital ma także okazję do pozyskania w przyszłości wykwalifikowanego personelu medycznego.

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – „LEGO® Education Innovation Studio – unikalna przestrzeń do zabawy, nauki i pracy na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu” (lider projektu: dr Edyta Juskowiak)

Projekt aktywnie angażuje uczestników w ich własny proces uczenia się. LEIS jest nie tylko przestrzenią edukacyjną dla uczniów, w której są oni wyposażani i wzmacniani w obszarach kompetencji kluczowych, uznanych za niezbędne do funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy. Jest również miejscem skupiającym szkoły, studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracodawców – miejscem, w którym podmioty zainteresowane rozwojem uczniów, wsparciem edukacji będą mogły, korzystając z międzynarodowych wzorców, wypracowanych przez społeczność akademicką, łączyć naukę, pasje i zabawę.

NAGRODY SPECJALNE

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę – projekt zintegrowany. Dzielnica Bielany m.st. Warszawa” (lider projektu: mgr Małgorzata Łyciuk-Bzdyra)

Kluczowym elementem projektu jest zmiana paradygmatu myślenia i działań dotyczących przejścia z opieki instytucjonalnej (szpital psychiatryczny) do opieki opartej o środowisko lokalne. W ramach utworzonych Centrów Zdrowia Psychicznego osoby i rodziny otrzymują kompleksową pomoc w procesie zdrowienia, świadczoną przez jednostki i instytucje lokalne funkcjonujące w zintegrowanej sieci (do projektu włączono prawie 30 podmiotów). Projekt poprawił dostępność opieki psychiatrycznej w miejscu zamieszkania (oczekiwanie na wizytę spadło z kilku miesięcy do 72 godzin od zgłoszenia). Wsparciem objęto ponad 1,5 tys. osób (w tym 970 dorosłych, 592 dzieci i młodzieży), a wdrożone rozwiązania wspierają zmiany w przestrzeni społecznej.

  • Fundacja Młodej Nauki – „Polski MOOC” (lider projektu: dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska)

Polski MOOC (Massive Open Online Courses) to platforma edukacyjna NAVOICA to nauka dostępna dla każdego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na miejsce zamieszkania. Realizacja tak ambitnego i rozległego obszarowo projektu wymagała stworzenia wszechstronnego zespołu ekspertów z obszaru e-learnigu, metodyków kształcenia, produkcji i grafiki, marketingu, a przede wszystkim współpracy kilku partnerów i wielu uczelni. Efektem działań jest platforma edukacyjna www.navoica.pl, która w 2021 roku będzie oferowała blisko 200 kursów ze wszystkich dziedzin nauki.

  • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu – Utworzenie pionierskiego w Polsce Zintegrowanego Biobanku, posiadającego jako pierwszy w kraju certyfikat jakości potwierdzający działanie w oparciu o System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2015 w zakresie „Biobankowania materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych” (lider projektu: dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz)

Pierwszy w kraju Zintegrowany Biobank o charakterze ogólnouczelnianym działa jako jednostka centralna zgodnie z założeniami strategii uczelni na lata 2016–2020. Działanie to miało na celu zapewnienie poprawy dostępności do materiału biologicznego o wysokim i zunifikowanym standardzie jakości dla jednostek funkcjonujących w obrębie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz partnerów zewnętrznych w ramach współpracy naukowej, co bezpośrednio przełożyć się ma na większe wykorzystanie potencjału badawczego uczelni poprzez udział w projektach wieloośrodkowych. W tym celu przeprowadzono wieloetapowe prace, mające jednocześnie jasno powiązane ze sobą działania, wykorzystując maksymalnie racjonalnie zasoby uczelni, tj. infrastrukturę, zasoby ludzkie czy dostępne środki finansowe.

W tym roku zgłaszane projekty obejmowały innowacyjne zmiany organizacyjno-zarządcze zawarte w statutach uczelni lub ich projektach, które opracowano w wyniku wdrażania Ustawy 2.0. Laureatów wybrała Kapitała, w skład której weszli: prof. Jerzy Woźnicki (Przewodniczący), prof. Łukasz Sułkowski, prof. Wiesław Banyś, prof. Ewa Chmielecka, Marek Jakimowicz, prof. Andrzej Koźmiński, prof. Krzysztof Leja, prof. Józef Lubacz, prof. Bronisław Marciniak, Krzysztof Pietraszkiewicz, prof. Grażyna Prawelska-Skrzypek, prof. Tadeusz Więckowski, Beata Galas, Cecylia Szymańska.

Wyniki konkursu ogłoszono podczas Konferencji LUMEN 2019, która odbyła się we wtorek, 19 listopada, w Warszawie. Jej tematem przewodnim były praktyczne aspekty implementacji Ustawy 2.0.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)