Aktualności
Sprawy nauki
21 Sierpnia
Opublikowano: 2017-08-21

Nagrody Prezesa Rady Ministrów w 2017 r.

Premier Beata Szydło przyznała nagrody za osiągnięcia naukowe lub artystyczne, w tym za wybitny dorobek naukowy lub artystyczny.

1. Osiągnięcie naukowe lub artystyczne, w tym wybitny dorobek naukowy lub artystyczny:

Prof. dr hab. Krzysztof GLOBISZ (PWST Kraków) za wybitny dorobek artystyczny i pedagogiczny, za doskonałą rolę nauczyciela i przewodnika adeptów sztuki aktorskiej i reżyserii przez 35 lat pracy pedagogicznej w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie oraz za pomoc młodym ludziom w odszukiwaniu własnej drogi twórczej i pokazanie jak osobiste ograniczenia mogą stać się wzmocnieniem przekazu artystycznego.

Prof. dr hab. Piotr PASCHALIS-JAKUBOWICZ (PAN) za wybitny dorobek naukowy
z zakresu użytkowania zasobów leśnych w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, warunkowanych zmianami środowiskowymi i oczekiwaniami społecznymi.

Prof. dr hab. inż. Jerzy KLAMKA (PAN) jest autorytetem w skali światowej w zakresie: sterowalności, obserwowalności oraz stabilności układów dynamicznych, teorii nieskończenie-wymiarowych układów dynamicznych; teorii sterowania optymalnego oraz układów dyskretnych o wielu zmiennych niezależnych.

Prof. dr hab. Stanisław KWAPIEŃ (IM PAN) za wybitny dorobek naukowy z zakresu matematyki, za nowatorskie łączenie metod analizy  funkcjonalnej i metod rachunku prawdopodobieństwa.

Prof. dr hab. n. med. Janusz LIMON  (PAN) za wybitny dorobek naukowy z zakresu genetyki nowotworów: odkrycie podłoża molekularnego wybranych mięsaków oraz określenie znaczenia mutacji genowych w diagnostyce różnicowej, monitorowaniu leczenia
i rokowaniu u chorych z nowotworami o podłożu genetycznym.

Prof. dr hab. inż. Jacek NAMIEŚNIK (PG) za opracowanie szeregu nowych technik
i procedur analitycznych, schematów postępowania, opracowanie kilku rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych oraz stosowanie ich w ważnych dziedzinach, takich jak medycyna czy środowisko.

2. Osiągnięcie naukowo-techniczne:

I NAGRODA – dr hab. inż. Mariusz MALINOWSKI (PW) z zespołem w składzie: dr inż. Sebastian STYŃSKI, mgr inż. Jarosław ZAŁĘSKI, dr inż. Marek JASIŃSKI, mgr inż. Michał TWERD, mgr inż. Krzysztof STĘPIEŃ – za nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne dedykowane dla odnawialnych źródeł energii i przemysłu wydobywczego.

II NAGRODA –  dr n. med. Tomasz DAROCHA i  dr n. med. Sylweriusz KOSIŃSKI (CM UJ) z zespołem w składzie: lek. med. Anna JAROSZ, mgr Tomasz SANAK, lek. med. Paweł PODSIADŁO, lek. med. Hubert HYMCZAK, dr inż. Andrzej GŁOWACZ, inż. Rafał PALEJ, dr n. med. Jacek PIĄTEK, dr n. med. Janusz KONSTANTY-KALANDYK, mgr inż. Jacek MAJKOWSKI, dr hab. n. o zdr. Robert GAŁĄZKOWSKI, dr hab. n. med. Bogusław KAPELAK prof. UJ, prof. dr hab. n. med. Jerzy SADOWSKI, prof. dr hab. n. med. Rafał DRWIŁA, prof. dr hab. n. med. Janusz ANDERS – za system wczesnej detekcji, koordynacji działań i leczenia pozaustrojowego ofiar głębokiej hipotermii, obejmujący opracowanie wytycznych dla rozpoznania i leczenia głębokiej hipotermii, projekt i konstrukcję innowacyjnych urządzeń oraz szeroki program szkoleń i organizacji systemu.

III NAGRODA – prof. dr hab. Tomasz KACZMAREK i dr Łukasz MIKUŁA (UAM)
z zespołem w składzie: mgr Edyta BĄKOWSKA, mgr Roman BEDNAREK, mgr Maciej BINDER, dr Emilia BOGACKA, mgr inż. Łukasz BRODNICKI, dr Sylwia BRÓDKA, dr Radosław BUL, dr inż. Przemysław CIESIÓŁKA, dr Jędrzej GADZIŃSKI, prof. UAM dr hab. Renata GRAF, dr Ewa KACPRZAK, dr Urszula KACZMAREK, dr Lech KACZMAREK, prof. UAM dr hab. Anna KOŁODZIEJCZAK, dr Tomasz KOSSOWSKI, mgr inż. arch. Agata KUBIAK, dr hab. Damian ŁOWICKI, dr Barbara MAĆKIEWICZ, dr Iwona MIEDZIŃSKA, prof. dr hab. Andrzej MIZGAJSKI, dr Paweł MOTEK, mgr inż. Witold PINIARSKI, dr Krzysztof PYSZNY, mgr inż. Danuta RYBARCZYK, dr inż. Jeremi RYCHLEWSKI, mgr inż. arch. Piotr SOBCZAK, dr Marzena WALASZEK, mgr Karol WALDMANN, mgr Michał WÓJCICKI, mgr inż. Rafał WRÓŻYŃSKI, dr Iwona ZWIERZCHOWSKA –  za Koncepcję kierunków rozwoju przestrzennego Metropolii Poznań, pionierskiego opracowania, które może być potraktowane jako wzorzec dla innych metropolii w Polsce. W przeprowadzonej analizie nakreślono i uzasadniono także kierunki naprawcze rozwoju Metropolii Poznań.

3. Wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:

Dr hab. Krzysztof GINALSKI (IBiB PAN) – Przewidywanie struktury i funkcji białek, rozprawa oparta na imponującym dorobku publikacyjnym siedmiu prac. Podjęta problematyka jest oryginalna i ważna w obszarze rozwoju narzędzi bioinformatycznych oraz ich biologicznych zastosowań do poznania struktury białek.

Dr hab. inż. Magdalena Barbara JABŁOŃSKA (PŚ) – Struktura i właściwości austenitycznej stali wysokomanganowej umacnianej wskutek mechanicznego bliźniakowania w procesach dynamicznej deformacji, praca obejmuje opracowanie technologii stali TWIP i analizę jej mikrostruktury z wykorzystaniem nowoczesnej diagnostyki mikroskopii elektronowej.

Dr hab. Radosław KARASIEWICZ-SZCZYPIORSKI (UW) – Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, przedstawiona praca stanowi nowatorski wkład w rozwój dyscypliny jaką jest, w obrębie badań wykopaliskowych, archeologia wojskowa.

Dr hab. Michał KRAWCZYK (UW) – Nagrody w eksperymentach ekonomicznych. Studium metodologiczne, praca traktuje o ekonomii eksperymentalnej oraz behawioralnej,
z elementami psychologii – dyscyplinie bardzo młodej i szybko się rozwijającej. Bada m.in. zachowania „egoistyczne” podejmowane w celach altruistycznych.

Dr hab. n. med. Małgorzata KRZYSTEK-KORPACKA (UM Wrocław) – Znaczenie kliniczne
i diagnostyczne midkiny w zapalnych i nowotworowych chorobach przewodu pokarmowego
oraz sepsie praca przedstawia jedno z pierwszych na świecie badań nad midkiną, cytokiną odpowiedzialną za wyniszczenie w przebiegu sepsy i chorób przewodu pokarmowego, stanowiących ważny problem współczesnej medycyny.

Dr hab. Piotr NOWAK (IM PAN) – Kohomologie grup o współczynnikach w modułach Banacha, to rozprawa poświęcona analizie w języku kohomologii grup różnych uogólnień własności (T) oraz średniowalności grup. Jest ambitnym dziełem odpowiadającym na szereg otwartych kwestii w dziedzinach geometrii i analizy na grupach.

Dr hab. Paweł PIETRUKOWICZ (UW) – Gwiazdy zmienne pulsujące w badaniach struktury i ewolucji Drogi Mlecznej, rozprawa zawiera przełomowe rezultaty dotyczące struktury i ewolucji Drogi Mlecznej.

Dr hab. Maciej RAK (UJ) – Kulturemy podhalańskie, rozprawa jest pracą ambitną, interdyscyplinarną i pionierską, podejmującą temat w wymiarze poznawczym, kulturowym i społecznym. Monografia poświęcona jest opisowi istotnych kulturemów (słów-pojęć) z gwary Podhala potraktowanych, jako klucze do zrozumienia kultury regionu i wyznaczniki tożsamości jego mieszkańców.

Dr hab. inż. Magdalena SZUMERA (AGH) – Szkła o mieszanej więźbie zawierające wybrane pierwiastki bloku dla zastosowań agrotechnicznych, praca prezentuje wyniki  szerokich interdyscyplinarnych badań związanych z ochroną i kształtowaniem środowiska, dotyczących głównie materiałów amorficznych w aspekcie poznania ich struktury, właściwości oraz sposobów wytwarzania,  których rezultaty  zostały opublikowane
w renomowanych czasopismach naukowych.

Dr hab. Mariusz TUROWSKI (UWr) – C.B. Macpherson: „indywidualizm posiadaczy”
a dylematy współczesnej ontologii politycznej
, to rozprawa z zakresu historii idei
i filozofii polityki skoncentrowana na poglądach kanadyjskiego badacza koncepcji
i tradycji  possessive indyvidualism „indywidualizmu posiadaczy” – Crawforda Macphersona.

4. Wyróżnione rozprawy doktorskie:

Dr Justyna Anna BOBROWSKA (IFJ PAN) – Characterization of cell Surface structure and its relations to cytoskeleton elasticity in cancer cells (Charakterystyka struktury powierzchniowej komórek i jej relacja do własności elastycznych cytoszkieletu
w komórkach nowotworowych)
.

Dr  inż. Paweł BOROWIECKI (PW) – Zastosowanie katalizy enzymatycznej do otrzymywania optycznie czynnych     alkoholi drugorzędowych jako prekursorów
w syntezie związków heterocyklicznych o potencjalnych właściwościach biologicznych,

Dr inż. Piotr BRZESKI (PŁ) – Transfer energii w układach sprzężonych oscylatorów.

Dr Michał BURZYŃSKI (UE Poznań) – Migration, Human Capital, and Growth in a Globalized Economy.

Dr Jakub DOLATA (UAM) – Functional connections between chromatin structure, RNA Polymerase II processivity and alternative splicing in Arabidopsis thaliana (Funkcjonalne powiązania między strukturą chromatyny, procesywnością polimerazy RNA II oraz splicingiem alternatywnym u Arabidopsis thaliana).

Ks. dr Marcin FERDYNUS (KUL) – Przedłużanie życia jako problem moralny.

Dr inż. Róża GOŚCIEŃ (PWr) – Optimization algorithms for survivable elastic optical networks. (Algorytmy optymalizacji przeżywalnych elastycznych sieci optycznych).

Dr Włodzimierz Waldemar JUŚKIEWICZ (UMK) – Wpływ antropopresji na zróżnicowanie osadów dennych jeziora Gopła oraz wzór użytkowy PL67951 pt.: Sonda do poboru osadów i płynów.

Dr Marzena KORDACZUK-WĄS (UWr) – Uwarunkowania społeczne działań profilaktycznych policji. Studium socjologiczne.

Dr inż. Ilona KOWALCZYK-ZIĘBA (IRZiBŻ PAN Olsztyn) – Synteza i działanie kwasu lizofosfatydowego w ciałku żółtym krowy – badania in vitro.

Dr Agnieszka KOZIEŁ (UAM) – Aero/bic metabolism of human endothelial cells under physiological and pathophysiological conditions.

Dr Bartosz LANGOWSKI (PWr) – Transformaty Riesza, funkcje kwadratowe i przestrzenne Sobolewa w kontekście klasycznych i zsymetryzowanych rozwinięć Jacobiego.

Dr inż. Dominik LEWANDOWSKI (IChB PAN Poznań) – Strukturalne i funkcjonalne uwarunkowania oddziaływań pomiędzy kleszczem a patogenną bakterią na przykładzie białek TROSPA z Ixodes ricinus i OspA z Borrelia burgdorferi.

Dr Damian Włodzimierz MAKUCH (UW) – Wokół pojęcia fantazji. Młodzi pozytywiści wobec polskiego idealizmu „południa XIX wieku”.

Dr inż. Maciej MIECZNIK (IGSMiE PAN) – Model zrównoważonej eksploatacji zbiornika wód geotermalnych w centralnej części Podhala do produkcji energii cieplnej i elektrycznej.

Dr Marta Magdalena MOSKOT (UG) – Molekularne mechanizmy działania flawonoidów na procesy komórkowe zachodzące w ludzkich fibroblastach.

Dr inż. Michał OSTRYCHARCZYK (PWr) – Spalanie węgla brunatnego w atmosferze wzbogaconej w tlen dla bloków energetycznych pyłowych.

Dr Łukasz PIJANOWSKI (UJ) – Badania wpływu immunostymulacji i stresu na aktywność fagocytów karpia (Cyprinus carpio L.).

Dr Marek POLAŃSKI (AMuz Kraków) – Od kompozytora do wykonawcy. Ewolucja formy kaprysu skrzypcowego w okresie postklasycznym na przykładzie kaprysów Joachima Kaczkowskiego i Fryderyka Augusta Duranowskiego jako ważnych ogniw w procesie rozwoju tego gatunku.

Dr Agnieszka RADZIWINOWICZ (UW) – Living/Leaving the Deportation Regime: Power and Violence in Deportation from the United States.

Dr Arkadiusz SIEROŃ (UE Wrocław) – Skutki wzrostu podaży pieniądza z perspektywy Efektu Cantillona.

Dr n. med. Bartosz SIKORSKI (CM UMK Bydgoszcz) – Mapy refleksyjności – nowy sposób obrazowania zewnętrznych warstw siatkówki za pomocą spektralnej optycznej koherentnej tomografii (SCOT).

Dr Andrzej SKALIMOWSKI (IH PAN) – Biografia pierwszego Naczelnego Architekta Warszawy inż. Józefa Sigalina (1909-1983).

Dr Agata SOWIŃSKA (UŚ) – Hermetica średniowiecza i renesansu. Studium z historii myśli europejskiej.

Dr inż. Maciej WIELGUS (PW) – Algorytmy adaptacyjnej dekompozycji i koncepcja sygnału analitycznego w analizie obrazów prążkowych.

Źródło: KPRM

Dyskusja (0 komentarzy)