Aktualności
Sprawy nauki
01 Grudnia
Źródło: Twitter/NCBR
Opublikowano: 2020-12-01

Nauka i innowacje bez granic

Podejmowanie działań na rzecz umiędzynarodowienia oraz promocji nauki, innowacji i polskich jednostek naukowych przewiduje porozumienie o współpracy zawarte przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Porozumienie, które podpisali 1 grudnia w Warszawie dr Grażyna Żebrowska – dyrektor NAWA, oraz dr inż. Wojciech Kamieniecki – dyrektor NCBR, ma ułatwić realizację zadań powierzonych każdej ze stron. A zadania obu agencji wzajemnie się dopełniają. O ile bowiem misją NAWA jest wzmocnienie potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego poprzez wymianę i współpracę międzynarodową, o tyle sednem działalności NCBR jest wspieranie współpracy naukowo-badawczej polskich przedsiębiorców i naukowców, służącej społecznemu oraz gospodarczemu rozwojowi Polski, a także – co szczególnie ważne – rozwiązywaniu konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców.

Wspólnej inicjatywie towarzyszy przekonanie, że dla tworzenia nowych możliwości włączania polskich naukowców i biznesu w światowy obieg badań warto jednoczyć siły.

To niezwykle ważne, aby wzmacniać potencjał naszych naukowców i promować ich dokonania. Nauka nie może dziś funkcjonować w oderwaniu od rzeczywistości, w izolacji. Polscy innowatorzy coraz częściej dążą do realizowania projektów wspólnie z zespołami z zagranicy, co później ułatwia zarówno współpracę naukową, jak i sprzedaż produktów czy usług na rynkach globalnych – podkreśla Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.

Dyrektor NAWA zaznaczyła, że podlegająca jej Agencja wspiera współpracę międzynarodową i mobilność naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, także tych badaczy, których wyniki badań mają zastosowanie bezpośrednio w przemyśle i gospodarce.

Porozumienie o współpracy z NCBR otwiera drogę do wzmocnienia działań, które otworzą przed naukowcami-innowatorami nowe możliwości wsparcia realizowania projektów naukowych w międzynarodowym środowisku. Cieszę się, że dzięki połączeniu sił NCBR i NAWA będziemy mogli skuteczniej umacniać pozycję polskiej nauki na świecie – podsumowała Grażyna Żebrowska.

Z kolei Wojciech Kamieniecki dodał, że NAWA to naturalny i sprawdzony partner w działaniach, jakie podejmuje NCBR na rzecz zwiększenia obecności polskiej nauki i biznesu na forum międzynarodowym.

W stałym kontakcie z NAWA jest już nasze biuro w Brukseli, powołane, aby bezpośrednio w tym miejscu dbać o odpowiednią reprezentację interesów polskiego środowiska naukowego i innowacyjnego w Europie. Jestem pewien, że dzięki zawartemu dziś porozumieniu ta współpraca stanie się jeszcze bardziej intensywna i przełoży się chociażby na wzrost udziału podmiotów z naszego kraju w innowacyjnych projektach międzynarodowych, w tym w inicjatywach w ramach Horyzontu Europa.

Nad konkretnymi inicjatywami objętymi porozumieniem pracować będą zespoły złożone z przedstawicieli obu stron. Zakres przewidywanej współpracy jest szeroki. Dotyczy m.in. wzajemnego wsparcia finansowego, tj, finansowania lub współfinansowania przez NAWA komponentu mobilnościowego w organizowanych przez NCBR przedsięwzięciach lub programach oraz finansowania lub współfinansowania przez NCBR komponentu badawczego lub badawczo-rozwojowego w programach lub działaniach inicjowanych przez NAWA.

Strony porozumienia nie chcą być dla siebie konkurencją; przeciwnie, planują współpracować na rzecz komplementarności swojej oferty programowej. Będą podejmować działania na rzecz umiędzynarodowienia, a także wspólnej promocji nauki, innowacji i polskich jednostek systemu nauki i szkolnictwa wyższego oraz tworzenia mechanizmów wspierających ciągłość i spójność realizacji zarówno prac badawczych i rozwojowych, jak i komponentu mobilnościowego.

W portfolio NCBR znajduje się około 70 rozmaitych inicjatyw międzynarodowych. Tylko w tym roku Centrum ogłosiło lub przystąpiło do około 20 konkursów organizowanych w formule bilateralnej lub ERA-NET. By lepiej odpowiadać na potrzeby umiędzynarodowienia procesów B+R, w struktury NCBR został włączony Krajowy Punkt Kontaktowy na rzecz programu Horyzont Europa. Obecnie duże wyzwanie stanowi przygotowanie do perspektywy finansowej na lata 2021–2027, stwarzającej jeszcze lepsze warunki prowadzenia działalności naukowo-badawczej i innowacyjnej w Europie, ale też wymagającej nowych kompetencji.

Mając na uwadze fakt, że w Polsce jest coraz więcej naukowców odnoszących międzynarodowe sukcesy i rośnie grupa ośrodków naukowych wyróżniających się na świecie w swoich dyscyplinach, od trzech lat NAWA rozwija programy międzynarodowej mobilności kadry naukowej i dydaktycznej. Współpracuje też z podmiotami, które wspierają umiędzynarodowienie polskiej nauki i szkolnictwa wyższego – w tej grupie znajduje się NCBR. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

źródło: NCBR

Dyskusja (0 komentarzy)
Tagi: