Aktualności
Sprawy nauki
17 Lutego
Źródło: Adobe Stock
Opublikowano: 2021-02-17

NIK o strategicznych programach badań naukowych

Realizacja strategicznych programów badań naukowych w latach 2011–2020 przyczyniła się do rozwoju kadr naukowych, lecz nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa – oceniła Najwyższa Izba Kontroli po audycie w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Uchwalony w 2011 roku Krajowy Program Badań. Założenia polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa wskazuje siedem strategicznych dla państwa kierunków badań naukowych i prac rozwojowych: nowe technologie w zakresie energetyki; choroby cywilizacyjne, nowe leki oraz medycyna regeneracyjna; zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne; nowoczesne technologie materiałowe; środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo; społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków; bezpieczeństwo i obronność państwa.

Na tej podstawie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przygotowało pięć strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych: „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych – STRATEGMED”, „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo – BIOSTRATEG”, „Nowoczesne technologie materiałowe – TECHMATSTRATEG”, „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG” oraz „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne – INFOSTRATEG”. Łączny budżet programów strategicznych ogłoszonych podczas trwania kontroli NIK wyniósł 2,3 mld zł.

Jak wynika z raportu NIK w latach 2011–2020 NCBR dofinansowało w ramach strategicznych programów badań naukowych 166 projektów o łącznej wartości 1,8 mld zł. Ich realizacja, zauważają kontrolerzy, przyniosła znaczny wzrost liczby nowych zespołów badawczych, uzyskanych stopni naukowych, publikacji i cytowań. Jednak, zdaniem NIK, nie wpłynęła istotnie na realizację celów polityki naukowej państwa.

Inne wskaźniki, jak np. liczba przedsiębiorstw utworzonych do komercjalizacji nowych rozwiązań, zwiększenie przychodów ze sprzedaży lub licencji praw własności przemysłowej bądź wzrost nakładów na działalność badawczo-rozwojową (B+R) podmiotów pozabudżetowych zrealizowano w niewielkim stopniu – dodają autorzy raportu.

Aktualna pozostaje ocena NIK z 2017 r., w świetle której cele i wskaźniki programu STRATEGMED zostały opracowane nieprawidłowo. NCBR nie zapewniło spójności celu głównego z celami szczegółowymi wskutek czego, zdaniem NIK,osiągnięcie celu głównego programu STRATEGMED, tj. zasadniczego postępu w zwalczaniu chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie jego wyników, będzie trudne lub niemożliwe.

Dwa programy – GOSPOSTRATEG i INFOSTRATEG – przygotowano rzetelnie i prawidłowo. Przy opracowaniu programów TECHMATSTRATEG i BIOSTRATEG, wbrew dyspozycji rozporządzenia z 2010 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ws. trybu realizacji zadań przez NCBR, nie określono wszystkich wymaganych ryzyk.

Realizację części zadań związanych z finansowaniem i zarządzaniem programami STRATEGMED, BIOSTRATEG, TECHMATSTRATEG i GOSPOSTRATEG (w szczególności kontrolowanie projektów, obsługę komitetów sterujących i weryfikację raportów z realizacji projektów) NCBR powierzyło odrębnemu pomiotowi – NCBR+ sp. z o.o., co narusza przepisy prawa (zarządzanie strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych oraz finansowanie lub współfinansowanie tych programów jest ustawowym zadaniem NCBR) i mogło ograniczyć obiektywizm działań dotyczących programów strategicznych.

Dodatkowo NCBR naruszało własne procedury wewnętrzne i zasady zarządzania programami strategicznymi, m.in. powoływało koordynatorów programów bez przeprowadzenia otwartego konkursu (dwa przypadki) oraz dopuszczało do konfliktu interesów poprzez niewyłączenie się członków komitetów sterujących z udziału w ocenie merytorycznej projektów i ich zmian.

Nie osiągnięto też wszystkich oczekiwanych wskaźników programów STRATEGMED, BIOSTRATEG, TECHMATSTRATEG i GOSPOSTRATEG, aczkolwiek ocena efektów nastąpi do pięciu lat po zakończeniu ich realizacji. Wartości wskaźników wykazywane w rocznych sprawozdaniach oparte były na niezweryfikowanych, a więc mało wiarygodnych deklaracjach wykonawców. NCBR nie porównywało również danych o wskaźnikach z poprzednim okresem sprawozdawczym, co wykluczało analizę tendencji wzrostowej lub spadkowej ich wartości, ustalenie jej przyczyn i ewentualną reakcję Centrum na niekorzystne zjawiska.

Niski poziom realizacji wskaźników programu STRATEGMED (ocenianych przed upływem pięciu lat od zakończenia programu) grozi nieosiągnięciem ich wartości docelowych a uzyskane w ramach tego programu rozwiązania cechuje niska innowacyjność. Również w programie BIOSTRATEG  nie uzyskano przełomowych technologii.

NCBR dokonuje systematycznej ewaluacji programów strategicznych i aktualizuje ich założenia i harmonogramy. Nierzetelnie jednak monitoruje postęp ich realizacji, co wyklucza bieżącą ocenę postępów realizacji programów i ewentualne reakcje w postaci działań naprawczych. Realizację programów strategicznych poprzedzała ewaluacja ex-ante – założeń i możliwości osiągnięcia celów programów, NCBR prowadzi też ewaluację on-going lub mid-term, czyli w trakcie trwania realizacji, obejmującą ocenę efektywności programów i ich zgodności z założeniami. Żaden z kontrolowanych programów strategicznych realizowanych na podstawie KPB nie został zakończony, co uzasadniałoby przeprowadzenie ewaluacji ex-post – jednak tego rodzaju ewaluację, dotyczącą wyników i przyczyn ew. nieosiągnięcia celów, NCBR przeprowadziło wobec pięciu programów i projektów strategicznych realizowanych poza KPB.

Zakupiona lub wytworzona w projektach aparatura i sprzęt badawczy były zgodne z wykazem aparatury przewidzianym w umowach, pozostawały własnością wykonawców i były wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem przewidzianym w opisie projektów.

Udział finansowy przedsiębiorców w projektach realizowanych w ramach programów strategicznych wyniósł łącznie 0,27 mld zł, podczas gdy w kosztach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020 przedsiębiorcy partycypowali na poziomie 9,31 mld zł.

Minister zapewnił finansowanie programów strategicznych (choć wysokość środków nie była zwiększana w sposób przewidziany w ustawie o NCBR, tj. wraz ze wzrostem finansowego udziału właściwych podmiotów w realizację tych zadań), w ramach sprawowanego nadzoru przyjmował sprawozdania NCBR z ich realizacji i kontrolował je w ograniczonym zakresie. Nie korzystał jednak z opinii i konsultacji Komitetu Polityki Naukowej, organu pomocniczego w zakresie polityki naukowej państwa i podmiotu, który przygotował KPB.

Minister nie w pełni weryfikował zasadność planowanych przez NCBR kosztów realizacji i obsługi programów strategicznych, a to wskutek niewyodrębnienia kwot na poszczególne programy w kwotach dotacji celowej i podmiotowej. Ponadto w następstwie wadliwych rozwiązań nie dokonywano weryfikacji kosztów, a przyjmowano, że obsługa poszczególnych zadań wynosi tyle samo.

Minister nie ocenił też wpływu programów strategicznych na realizację celów polityki naukowej państwa ani nie przeprowadził ewaluacji KPB, co byłoby celowe w kontekście prac nad nowym dokumentem strategicznym – polityką naukową państwa. W rezultacie szef resortu nie miał wiedzy, w jaki sposób ogłoszone na podstawie KPB strategiczne programy badań naukowych wpłynęły na realizację celów polityki naukowej państwa.

Uwzględniając wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnioskuje do ministra edukacji i nauki o zwiększenie nadzoru nad przygotowaniem, realizacją i obsługą programów strategicznych przez NCBR, szczególnie pod względem finansowym oraz liczby przeprowadzanych w Centrum kontroli. Ponadto minister powinien dokonać kompleksowej oceny efektów Krajowego Programu Badań i wykorzystać jej wyniki w pracach nad założeniami polityki naukowej państwa.

Wśród zaleceń dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest m.in. rzetelne przygotowywanie strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych oraz konkursów; wypłata środków zgodnie z harmonogramami płatności; przyznawanie środków na podstawie pozytywnie zaopiniowanych wniosków wykazanych na liście rankingowej.

Przypomnijmy, że NCBR zostało powołane w 2007 r. dla realizacji zadań z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Misją ośrodka jest wsparcie jednostek naukowych i przedsiębiorstw w rozwijaniu zdolności do tworzenia rozwiązań opartych na wynikach badań naukowych, by stały się one impulsem rozwojowym gospodarki. Centrum działa na rzecz współpracy nauki i biznesu. Kieruje do przemysłu środki publiczne – również z funduszy europejskich – na prace badawczo-rozwojowe. Wspiera przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, instytucje badawcze i młodych naukowców. Do niedawna podlegało ministrowi szkolnictwa wyższego i nauki. Od stycznia nadzór nad NCBR sprawuje minister rozwoju, pracy i technologii.

źródło: NIK

 

Finansowanie programów strategicznych (2011-2020). Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

 

Dyskusja (0 komentarzy)