Aktualności
Sprawy nauki
25 Czerwca
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2021-06-25

Nowy przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Prof. Stanisław Wrzosek z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II został nowym przewodniczącym Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Powołanie otrzymał 24 czerwca z rąk ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

Polska Komisja Akredytacyjna została powołana w 2002 roku. Z chwilą utworzenia objęła swoją działalnością wszystkie uczelnie publiczne i niepubliczne działające na terenie kraju. Jest niezależną instytucją działającą na rzecz zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia w polskim systemie szkolnictwa wyższego. Od 2016 roku na jej czele stał prof. Krzysztof Diks. W czwartek, 24 czerwca, minister edukacji i nauki na stanowisko przewodniczącego PKA powołał prof. dr. hab. Stanisława Wrzoska z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego i Nauki Administracji w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. To piąty przewodniczący PKA w jej historii (po profesorach: Andrzeju Jamiołkowskim, Zbigniewie Marciniaku, Marku Rockim i Krzysztofie Diksie).

Prof. Wrzosek jest prawnikiem związanym z KUL od 1997 roku. Wcześniej był zatrudniony na Politechnice Białostockiej (1993–1997), Uniwersytecie Warszawskim (1988–1993), Instytucie Administracji i Zarządzania (1983–1988), Głównym Urzędzie Statystycznym (1982–1983) oraz Ministerstwie Przemysłu Maszynowego (1980–1982). Był rektorem Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, w której obecnie zajmuje stanowisko profesora zwyczajnego. W Polskiej Komisji Akredytacyjnej był członkiem prezydium, przewodniczył także Zespołowi do spraw Etyki, zasiadał również w Zespole ds. Opiniowania Wniosków o Ponowne Rozpatrzenie Sprawy.

Podstawowymi celami działań Komisji są dbałość o spełnianie standardów jakościowych przyjętych dla szkolnictwa wyższego, nawiązujących do najlepszych wzorców obowiązujących w europejskiej i globalnej przestrzeni edukacyjnej oraz wspieranie uczelni publicznych i niepublicznych w procesie doskonalenia jakości kształcenia a także budowania kultury jakości. Działania te zmierzają do zapewnienia absolwentom polskich szkół wyższych wysokiej pozycji na krajowym i międzynarodowym rynku pracy oraz do zwiększenia konkurencyjności polskich uczelni jako instytucji europejskich. PKA realizuje swoją misję poprzez dokonywanie obligatoryjnych ocen programowych oraz formułowanie opinii o wnioskach dotyczących nadawania uprawnień do prowadzenia studiów.

W obecnej kadencji skład PKA liczy 86 osób, które zostały powołane przez ministra spośród kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora zgłoszonych przez senaty uczelni, Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencję Rektorów Polskich Uczelni Zawodowych, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (przewodniczący PSRP jest członkiem PKA z mocy prawa), ogólnokrajowe stowarzyszenia naukowe i organizacje pracodawców.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)