Aktualności
Sprawy nauki
20 Lipca
Źródło: MEiN
Opublikowano: 2022-07-20

Nowy skład Komitetu Polityki Naukowej

W siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Polityki Naukowej. Podczas spotkania członkowie tego gremium odebrali powołania z rąk szefa resortu – Przemysława Czarnka.

KPN jest organem pomocniczym ministra. Przeprowadza ewaluację realizacji polityki naukowej państwa oraz opiniuje dokumenty przedstawione przez szefa MEiN. W skład KPN wchodzi 12 członków powoływanych przez ministra. Ich kadencja trwa dwa lata.

Nauka jest odkrywaniem prawdy i to odkrywanie prawdy musi być zgodne również z interesami państwa polskiego i społeczeństwa polskiego. Na tym polega polityka, czyli działania na rzecz dobra wspólnego. Tym dobrem wspólnym jest rozwój osobowy każdego człowieka, członka tego społeczeństwa. Temu służyć musi nauka we wszystkich swoich dziedzinach i we wszystkich swoich dyscyplinach – podkreślił podczas inauguracyjnego posiedzenia Przemysław Czarnek.

W składzie KPN w kadencji 2022–2024 znaleźli się:

 • prof. dr hab. Arkadiusz Adamczyk – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. n. med. Elżbieta Starosławska – Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Łydżba – Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. Dariusz J. Gwiazdowicz – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • prof. dr hab. Piotr Jaroszyński – Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • dr hab. Filip Szymański, prof. UKSW – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Małgorzata Podolak, prof. UMCS – Uniwersytet  Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Bartłomiej Biskup – Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Wicha – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Marcin Zarzecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Ilona Grądzka – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr Krzysztof Duda – Instytut Zootechniki – PIB w Balicach

Do głównych zadań KPN należy udzielanie pomocy ministrowi przy opracowywaniu: dokumentów dotyczących rozwoju nauki oraz polityki naukowej i innowacyjnej, projektu budżetu państwa oraz planu finansowego określającego środki finansowe na naukę, krajowych i zagranicznych priorytetów inwestycyjnych, a także opiniowanie: projektów aktów normatywnych dotyczących rozwoju nauki i innowacyjności, planów działalności Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz sporządzanie merytorycznych ocen sprawozdań z ich działalności.

MK, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)