Aktualności
Sprawy nauki
24 Stycznia
Opublikowano: 2019-01-24

Pierwsza z debat NKN Forum 18 lutego w Łodzi

18 lutego w Łodzi, a nie – jak wcześniej planowano – w Toruniu zainaugurowany zostanie cykl ogólnopolskich debat środowiskowych dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego.

Ustawa z 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadza szereg istotnych zmian w organizacji i zasadach funkcjonowania szkolnictwa wyższego i nauki, dając wspólnotom akademickim przestrzeń decydowania o własnym ustroju, strukturze organizacyjnej oraz mechanizmach zarządzania uczelnią. Powodzenie wprowadzonych reform zależy w dużej mierze od tego, w jaki sposób uczelnie wykorzystają ten szeroki zakres autonomii. W celu omówienia kluczowych elementów i prezentacji możliwych rozwiązań dotyczących wdrażania poszczególnych elementów reformy szkolnictwa wyższego, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego organizuje cykl ogólnopolskich debat środowiska akademickiego w ramach NKN Forum.

Ich tematyka poświęcona będzie następującym zagadnieniom: statut uczelni, szkoły doktorskie, ewaluacja nauki, kształcenie oraz społeczna odpowiedzialność nauki. Podczas planowanych konferencji szkoły wyższe oraz uczelnie przedstawią projekty rozwiązań, koncepcje, pomysły i inicjatywy dotyczące wdrażania w życie różnych obszarów związanych z nową ustawą oraz reformą nauki i szkolnictwa wyższego. W ramach projektu „NKN Forum” omówione zostaną również kluczowe zagadnienia związane z realizacją strategii na rzecz doskonałości naukowej, nowoczesnego szkolnictwa wyższego, partnerstwa z biznesem i społecznej odpowiedzialności nauki, zwanej w skrócie „Strategią Gowina”.

Forum ma służyć stworzeniu przestrzeni dla środowiskowej dyskusji na temat ustrojów uczelni oraz towarzyszących im rozwiązań statutowych. Tylko w formule otwartego dialogu, swobodnej wymiany myśli i dyskusji nad określony rozwiązaniami organizacyjnymi możliwe jest wypracowanie nowoczesnych modeli ustrojowych oraz sposobów ich stopniowej implementacji z korzyścią dla całego środowiska naukowego. Nie istnieje wprawdzie jedna wzorcowa uczelnia ani jeden wzorcowy statut, ale wiele wyzwań, przed którymi stoją polskie uczelnie, takich jak struktura uczelni, sposoby zarządzania badaniami naukowymi oraz procesem kształcenia, ma charakter wspólny. To ma być właśnie platforma do dyskusji na temat sposobów, w jaki poszczególne uczelnie zamierzają się z tymi wyzwaniami mierzyć.

Pierwsza z ogólnopolskich debat środowiskowych odbędzie się już 18 lutego 2019 roku w Łodzi. Podczas spotkania przedstawiciele różnych typów uczelni przedstawią swoje założenia dotyczące struktury i organizacji uczelni w  projektowanych statutach. W trakcie debaty oraz dyskusji w grupach tematycznych omówione będą zagadnienia dotyczące m. in. organów uczelni, organizacji i zarządzania uczelnią, struktury uczelni w kontekście zarządzania dydaktyką i badaniami naukowymi, a także awanse naukowe, majątek i finanse uczelni oraz modele zarządzania procesami w świetle nowej ustawy. Forum jest otwarte dla wszystkich typów uczelni, a do aktywnego uczestnictwa zaproszeni są przedstawiciele szkół publicznych i niepublicznych, akademickich oraz zawodowych. Wszyscy oni będą mieli możliwość prezentacji wypracowanych przez siebie rozwiązań i dyskusji nad nimi w gronie władz innych uczelni, ekspertów oraz społeczności akademickiej. Debaty mają bowiem służyć dzieleniu się pomysłami, nad którymi właśnie teraz trwają prace we wszystkich polskich uczelniach.

Zaproszenia do debaty trafią w pierwszej kolejności do rektorów szkół publicznych i akademickich szkół prywatnych. Otwarta rejestracja zostanie uruchomiona, jeśli zostaną wolne miejsca po zgłoszeniu przedstawicieli uczelni.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)