Aktualności
Sprawy nauki
01 Lutego
Opublikowano: 2019-02-01

Polskie Powroty po raz drugi

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do drugiej edycji programu „Polskie Powroty”. Dokumenty można składać do 7 maja tego roku.

Program adresowany jest do polskich naukowców pracujących w zagranicznych instytucjach naukowych, którzy zdobytą poza krajem wiedzę i doświadczenie chcą wykorzystać po powrocie do Polski, rozwijając własną grupę badawczą bądź włączając się w badania prowadzone w już działających zespołach naukowych. Celem programu jest stworzenie możliwości ich zatrudnienia w polskich uczelniach, instytutach naukowych lub instytutach badawczych oraz optymalnych warunków do prowadzenia tu badań naukowych bądź prac rozwojowych na światowym poziomie. Środki uzyskane w ramach „Polskich Powrotów” zapewniają wynagrodzenie dla naukowca, adaptację i organizację miejsca pracy, stworzenie zespołu badawczego oraz przygotowanie zaplecza badawczego. Tym sposobem uczelnie, instytuty naukowe i badawcze mają możliwość pozyskać w do współpracy specjalistów posiadających doświadczenie międzynarodowe oraz wiedzę z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej. Program ma zachęcić badaczy pracujących na zagranicznych uczelniach do powrotu do kraju. To jedyna oferta grantowa dla polskich naukowców rezydujących w ośrodkach naukowych poza granicami kraju ojczystego.

Z wnioskami o finansowanie w ramach programu mogą występować podmioty planujące zatrudnić powracających naukowców, należące do jednej z poniższych kategorii:

  • uczelnie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
  • instytuty naukowe PAN, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk;
  • instytuty badawcze, działające na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;
  • międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • Polska Akademia Umiejętności;
  • inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, posiadające kategorię naukową.

Projekty w ramach Programu mogą być realizowane przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 48 miesięcy. Zgłoszenia w formie elektronicznej przyjmowane będą do 7 maja 2019 roku. Więcej szczegółów na stronie: www.nawa.gov.pl.

W pierwszej edycji programu w 2018 roku finansowanie otrzymały dwadzieścia dwa projekty: szesnaście z nauk przyrodniczych (w tym ścisłych), trzy z nauk inżynieryjnych i technicznych oraz po jednym z zakresu nauk społecznych, medycznych i o zdrowiu oraz nauk humanistycznych. Autorzy nagrodzonych grantami projektów zdobywali doświadczenie zagraniczne pracując dotychczas m.in. w uczelniach lub jednostkach badawczych w Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Francji, Danii, Hiszpanii, a także Singapurze czy Korei Południowej. Naukowcy powrócili do dwunastu ośrodków w całej Polsce, m.in. na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechnikę Wrocławską, Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk, Politechnikę Warszawską, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk raz Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk.

MK

Źródło: NAWA

Regulamin Programu

Wzór wniosku

Załączniki do Regulaminu

Wzór umowy

Załącznik do umowy: wzór raportu częściowego i raportu końcowego

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)