Aktualności
Sprawy nauki
07 Czerwca
Źródło: www.flickr.com
Opublikowano: 2019-06-07

Ponad 13 mld euro na badania, rozwój i innowacje w budżecie UE na rok 2020

Komisja Europejska przyjęła projekt budżetu UE na rok 2020. Na badania, rozwój i innowacje przeznaczono 13,2 mld euro, czyli o 6,4% więcej w porównaniu z ub.r. To ostatnia i zarazem największa transza programu Horyzont 2020.

Jest to siódmy i ostatni budżet w ramach obecnej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Zgodnie z wnioskiem Komisji środki w budżecie na 2020 r. zostaną przeznaczone na obszary priorytetowe: konkurencyjna gospodarka i młodzież; wzmocnienie bezpieczeństwa i solidarności w UE i poza UE; zmiany klimatyczne.

Na przeciwdziałanie zmianom klimatu przeznaczono 21% ogólnego budżetu na 2020 r. Z kolei ponad 83 mld euro przyczyni się do pobudzenia wzrostu gospodarczego i rozwoju europejskich regionów oraz będzie zapewniać wsparcie młodym ludziom. W tej puli zagospodarowano:

  • 13,2 mld euro na badania i innowacje w Europie – to największa i ostatnia transza unijnego programu Horyzont 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji (+6,4 proc. w porównaniu z 2019 r.) – włącznie z końcową fazą pilotażową Europejskiej Rady ds. Innowacji w celu wsparcia najlepszych innowatorów, małych przedsiębiorstw i naukowców, którzy są w stanie szybko zwiększyć skalę działalności w Europie i na świecie;
  • 2,8 mld euro na edukację w ramach programu Erasmus+;
  • 117 mln euro na inicjatywę na rzecz zatrudniania ludzi młodych, aby wspierać mieszkańców tych regionów, w których stopa bezrobocia młodzieży jest wysoka (dzięki czemu łączna kwota finansowania dla inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 2014–2020 wyniesie 4,5 mld euro);
  • 1,2 mld euro (+75 proc. w porównaniu z 2019 r.) na europejski globalny system nawigacji satelitarnej Galileo, aby umożliwić dalsze rozszerzanie jego udziału w rynku i zwiększenie liczby jego użytkowników na całym świecie z obecnych 700 mln do 1,2 mld do końca 2020 r.;
  • 255 mln euro na europejski program rozwoju przemysłu obronnego w celu zachęcenia europejskich przedsiębiorstw do współpracy na rzecz rozwijania produktów i technologii obronnych. Europejski program rozwoju przemysłu obronnego umożliwia przetestowanie współpracy w dziedzinie obronności na poziomie UE w ramach tego okresu budżetowego zanim w 2021 r. zostanie utworzony Europejski Fundusz Obronny.

Dzięki różnym instrumentom budżet UE na 2020 r. będzie nadal inwestował w solidarność i bezpieczeństwo w Europie i poza nią:

  • 420,6 mln euro (+34,6 proc. w porównaniu z 2019 r.) dla Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w następstwie porozumienia osiągniętego przez Parlament Europejski i Radę w marcu 2019 r. na rzecz utworzenia stałego korpusu 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej do 2027 r.;
  • 156,2 mln euro na nowy program „rescEU” (modernizacja istniejącego Mechanizmu Ochrony Ludności), aby lepiej reagować na trzęsienia ziemi, pożary i inne klęski żywiołowe. Pomoże to stworzyć rezerwę zdolności reagowania na szczeblu UE, np. w postaci samolotów i helikopterów do gaszenia pożarów lasów, a także zdolności w zakresie ratownictwa medycznego w nagłych wypadkach;
  • 560 mln euro dla potrzebujących w Syrii, jak również dla uchodźców i przyjmujących ich społeczności w regionie. Jest to reakcja budżetowa na zobowiązanie podjęte na III konferencji w Brukseli w sprawie przyszłości Syrii w 2019 r. (budżet UE na 2019 r. przewiduje już środki finansowe na rzecz Syrii w wysokości 2,01 mld euro);
  • dalsze wsparcie rozwijania systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż, zmodernizowanego Systemu Informacyjnego Schengen i Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ogólnym celu zwiększania interoperacyjności unijnych systemów informacyjnych, co ma służyć zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom UE.

Wraz z projektem budżetu Komisja opublikowała także przegląd wyników w odniesieniu do każdego z programów finansowanych z budżetu UE. Pokazuje on, że budżet UE przynosi konkretne rezultaty dla obywateli w UE i poza jej granicami. Budżet UE jest przede wszystkim inwestycyjny. Odpowiada on mniej więcej 1 proc. dochodu narodowego brutto UE i stanowi około 2 proc. wszystkich unijnych wydatków publicznych. Jego celem jest uzupełnienie budżetów krajowych i realizacja priorytetów uzgodnionych przez wszystkie państwa członkowskie UE.

To ostatni budżet w ramach obecnych wieloletnich ram finansowych UE na lata 2014–2020. Projekt opiera się na założeniu, że Wielka Brytania będzie w pełni uczestniczyć w realizacji i finansowaniu budżetu UE na 2020 r., tak jak gdyby była ona państwem członkowskim.

Komisja Europejska przedstawi teraz projekt budżetu UE na rok 2020 Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, które wspólnie podejmują ostateczną decyzję. Rada zazwyczaj przyjmuje swoje stanowisko w miesiącach letnich, a Parlament wyraża swoją opinię jesienią.

Specjalny komitet pojednawczy jest zwoływany zwykle w listopadzie, aby pogodzić stanowiska Parlamentu i Rady. Musi uzgodnić w ciągu 21 dni wspólny budżet, który następnie zatwierdzą obie instytucje. W tym roku odbędzie się to w dniach od 29 października do 18 listopada.

Źródło: www.kpk.gov.pl

Dyskusja (0 komentarzy)