Aktualności
Sprawy nauki
20 Lutego
Opublikowano: 2017-02-20

Ponad 270 mln zł od FNP dla naukowców w 2017

Ponad 270 mln zł zamierza w tym roku przeznaczyć Fundacja na rzecz Nauki Polskiej na wsparcie badań prowadzonych przez naukowców w Polsce. Ponad połowa tej kwoty zasili budżet programu Międzynarodowe Agendy Badawcze, w ramach którego mają powstać w naszym kraju autonomiczne centra doskonałości.

Prowadzony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej od 2015 r. program MAB ma umożliwić stworzenie wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych. Będą w nich prowadzone wysokiej jakości badania naukowe i prace rozwojowe dotyczące aktualnych, dobrze sprecyzowanych wyzwań naukowych. Adresatami programu MAB są wybitni uczeni z Polski i z zagranicy, którzy chcą podjąć się kierowania projektem i zarządzania całą jednostką w pierwszym okresie jej istnienia. Warunkiem koniecznym do złożenia wniosku i zrealizowania projektu MAB jest współpraca z renomowanym ośrodkiem badawczym z zagranicy. Każdy projekt może uzyskać wsparcie w wysokości niezbędnej do realizacji agendy badawczej. Sugerowana wysokość finansowania na 5 lat to ok. 35 mln zł, z możliwością powiększenia.

 Program Międzynarodowe Agendy Badawcze daje szansę na stworzenie w Polsce nowej jakości w uprawianiu nauki, wspieranie innowacyjności i na powstanie nowych miejsc pracy dla najlepszych uczonych. Projekt odniesie sukces tylko wtedy, gdy nowe instytucje naukowe tworzone będą wokół uczonych o znaczącym dorobku naukowym, we współpracy ze strategicznymi partnerami z zagranicy  – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Trzeci konkurs w programie zostanie ogłoszony w kwietniu br. Na złożenie wniosku naukowcy będą mieli czas do końca czerwca. Czwarty, ostatni nabór wniosków do programu będzie prowadzony od kwietnia do czerwca 2018 r. Łączny budżet projektu MAB wynosi ponad 526 mln zł. Środki te umożliwią powstanie do 10 jednostek realizujących MAB w Polsce wyłonionych w czterech konkursach.

Poza programem MAB Fundacja oferuje granty dla młodych i doświadczonych naukowców finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. O dofinansowanie mogą ubiegać się naukowcy posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, niezależnie od narodowości. Projekty można realizować w jednostce, przedsiębiorstwie lub – w niektórych programach – w ramach konsorcjum naukowo-przemysłowego. W zależności od programu można zdobyć od kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych na realizację innowacyjnych projektów B+R wpisujących się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, czyli określonych dziedzin gospodarki, których potencjał Polska chce rozwijać, aby konkurować na poziomie globalnym. Z tego wsparcia będą mogły skorzystać także firmy. Otrzymają one nawet do 80% dofinansowania na projekty w oparciu o zasady przyznawania pomocy publicznej.

Najwięcej środków zostanie przeznaczonych na tworzenie zespołów. Mogą z nich skorzystać zarówno doświadczeni badacze, chcący realizować przełomowe w skali międzynarodowej badania naukowe (program TEAM), jak i młodzi doktorzy, którzy mogą ubiegać się o wsparcie na stworzenie pierwszego zespołu (program FIRST TEAM). Specjalna oferta jest skierowana także do naukowców, którzy mają duże doświadczenie we wdrażaniu wyników badań naukowych. Z myślą o nich powstały programy TEAM-TECH oraz TEAM-TECH CORE FACILITY. W programie TEAM-TECH finansowane są projekty B+R związane z rozwojem technologii, powstawaniem produktu lub opracowaniem procesu o dużym znaczeniu dla gospodarki. Natomiast program TEAM-TECH Core Facility oferuje środki na tworzenie lub rozwijanie usług badawczych z wykorzystaniem dostępnej aparatury naukowo-badawczej. Fundacja stara się też ułatwić młodym doktorom powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki (program POWROTY). W ramach programu HOMING natomiast oferowane są granty na staże podoktorskie dla badaczy chcących wrócić lub przyjechać do Polski z zagranicy. Konkursy w tych programach będą ogłaszane do końca 2019 r., średnio dwa razy w roku. Aktualnie trwa nabór do programów FIRST TEAM, HOMING i POWROTY – wnioski można składać do 15 marca br.

Najmłodsi i najzdolniejsi badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki będą mogli ubiegać się o stypendia w programie START, którego celem jest wsparcie finansowe młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej. Do konkursu o stypendium mogą przystąpić naukowcy, którzy w momencie składania wniosku nie ukończyli 30 r.ż. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Nabór wniosków do konkursu będzie prowadzony jesienią.

Z kolei autorów zainteresowanych opublikowaniem swoich prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych zapraszamy do składania wniosków w programie MONOGRAFIE. Finansowanie obejmuje koszty wydania pracy w serii MONOGRAFIE FNP oraz honorarium dla autora.

Źródło: FNP. Fot. FNP

Dyskusja (0 komentarzy)