Aktualności
Sprawy nauki
30 Stycznia
Źródło: www.konstytucjadlanauki.gov.pl
Opublikowano: 2019-01-30

Powołano ekspertów do oceny czasopism naukowych

348 ekspertów zostało powołanych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego do oceny czasopism naukowych. Będą pracować w 44 zespołach doradczych mających na celu opracowanie punktacji poszczególnych pozycji w kluczowym dla ewaluacji wykazie czasopism, który zostanie opublikowany w czerwcu tego roku. 

Zespoły utworzono dla każdej z dyscyplin w naukach humanistycznych, inżynieryjno-technicznych, medycznych i o zdrowiu, rolniczych, społecznych, ścisłych i przyrodniczych, a także teologicznych. Pozwoli to na ocenę czasopism naukowych z uwzględnieniem specyfiki praktyk publikacyjnych i wzorców cytowań w poszczególnych obszarach nauk. W każdej z 44 dyscyplin oceny dokona od 3 do 10 specjalistów.

Eksperci mają przed sobą trzy główne zadania. Po pierwsze muszą przypisać dyscypliny do czasopism naukowych z bazy Scopus i Web of Science. Po drugie – muszą wybrać dwa wskaźniki bibliometryczne, które są najbardziej adekwatne do oceny wpływu czasopism związanych z daną dyscypliną (spośród wskazanych w  rozporządzeniu w sprawie sporządzania wykazów). Po trzecie – dokonać oceny wstępnej punktacji czasopism, wynikającej z zastosowania wybranych wskaźników bibliometrycznych. W ten sposób stworzą propozycję listy czasopism wraz z punktacją, która trafi do Komisji Ewaluacji Nauki do 30 kwietnia 2019 roku. Na niektóre zespoły czekają również dodatkowe zadania. Zespoły zajmujące się dyscyplinami w dziedzinach nauk humanistycznych, społecznych i teologicznych będą mogły zgłosić propozycję ujęcia w wykazie zagranicznego lub polskiego czasopisma naukowego umieszczonego w bazie ERIH+, posiadającego międzynarodową renomę, szczególnie istotnego dla rozwoju danej dyscypliny naukowej. Natomiast zespoły dla dyscyplin takich jak informatyka oraz informatyka techniczna i telekomunikacja będą dodatkowo przeprowadzały ocenę recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie The Computing Research and Education Association of Australasia (CORE).

Nabór na członków zespołu ministerstwo ogłosiło w listopadzie zeszłego roku. Kandydaci mogli zgłaszać się samodzielnie lub przez podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki, KPN, Fundację na rzecz Nauki Polskiej czy Radę NCN. Wśród kilkuset wybranych ekspertów znaleźli się między innymi laureaci prestiżowych Grantów Europejskiej Rady ds. Badań (ERC): prof. dr hab. n. med. Anetta Undas (zespół dla dyscypliny naukowej nauki medyczne), prof. dr hab. Tomasz Dietl (zespół dla dyscypliny naukowej nauki fizyczne), dr hab. Natalia Garner-Letki (zespół dla dyscypliny naukowej nauki o polityce i administracji), dr Artur Obłuski (zespół dla dyscypliny naukowej archeologia), dr hab. Piotr Sankowski (zespół dla dyscypliny naukowej informatyka).

Źródło: MNiSW

Skład zespołów eksperckich

 

Dyskusja (0 komentarzy)