Aktualności
Sprawy nauki
17 Kwietnia
Opublikowano: 2019-04-17

Powołano Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Minister nauki i szkolnictwa wyższego powołał nową Radę Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Jej przewodniczącym został ponownie prof. Włodzimierz Bolecki.

Rada Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki to zespół doradczy ministra, składający się z przedstawicieli środowiska nauk humanistycznych. Do jej zadań należy: ocena merytoryczna wniosków o przyznanie środków finansowych na realizację projektu złożonych w ramach NPRH; przedstawienie ministrowi list wniosków o realizację projektu rekomendowanych do przyznania środków finansowych w ramach poszczególnych konkursów; wskazywanie kandydatów na ekspertów uczestniczących w procesie oceny wniosków; przedstawienie ministrowi sprawozdań z przebiegu poszczególnych konkursów programu po ich zakończeniu oraz wniosków wynikających z oceny przebiegu programu; oraz opracowanie listy priorytetowych obszarów badawczych w zakresie nauk humanistycznych i jej aktualizacja. Kadencja nowej Rady potrwa do 31 marca 2022 roku. W skład 12-osobowego gremium weszli:

 • prof. Monika Antonina Adamczyk-Garbowska – literaturoznawczyni, profesor nauk humanistycznych, specjalistka w zakresie literatury amerykańskiej i porównawczej, pracuje w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
 • prof. Włodzimierz Bolecki – kierownik Pracowni Poetyki Historycznej w Instytucie Badań Literackich PAN, wiceprezes Zarządu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej;
 • prof. Janusz Gruchała – kierownik Katedry Edytorstwa i Nauk Pomocniczych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego;
 • prof. Tomasz Kazimierz Jasiński – mediewista, kierownik Zakładu Źródłoznawstwa i Nauk Pomocniczych Historii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Iwona Kosek – kierownik Zakładu Współczesnego Języka Polskiego w Instytucie Polonistyki i Logopedii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie;
 • dr hab. Urszula Kosińska – adiunkt w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego;
 • prof. Wojciech Kunicki – kierownik Zakładu Historii Literatury Niemieckiej do 1848 r. w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego;
 • prof. Józef Marecki – historyk, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, pracownik krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;
 • prof. Jan Prostko-Prostyński – historyk, badacz dziejów Bizancjum, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
 • prof. Joanna Maria Sosnowska – historyczka sztuki, profesor w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk;
 • prof. Tadeusz Stefan Szubka – filozof z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.
 • prof. Violetta Wróblewska – folklorystka i literaturoznawczyni z Zakładu Folklorystyki i Literatury Popularnej w Katedrze Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Siedmioro z członków – W. Bolecki, J. Marecki, M. Adamczyk-Garbowska, T. Szubka, T. Jasiński, J.M. Sosnowska i V. Wróblewska – zasiadało w Radzie również w poprzedniej kadencji. Na pierwszym posiedzeniu wybrano przewodniczącego Rady, którym ponownie został prof. Włodzimierz Bolecki.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki swoją działalność rozpoczął 10 lutego 2011 roku, kiedy to wręczono pierwsze akty nominacyjne 9 członkom Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Powstał w odpowiedzi na postulaty środowisk humanistycznych, a jego założenia zostały wypracowane w konsultacji z najwybitniejszymi przedstawicielami nauk humanistycznych w Polsce.

Celem NPRH jest uzupełnienie polskiego systemu grantowego o finansowanie projektów, na które nie można uzyskać środków z NCN, NCBiR i z funduszy europejskich. Są to projekty wieloletnie, trwające czasem kilkanaście i więcej lat, polegające na tworzeniu naukowych publikacji dokumentacyjnych, słownikowych, bibliograficznych, krytycznych wydań źródeł i utworów literackich oraz kompendiów wiedzy o charakterze syntetycznym i encyklopedycznym (moduł Dziedzictwo narodowe). Program ma także upowszechniać osiągnięcia polskiej humanistyki naukowej w świecie (moduł Uniwersalia.1), umożliwić stabilizację wyspecjalizowanych, edytorskich zespołów badawczych oraz finansowanie projektów obejmujących naukowe wydania krytyczne (przekłady na język polski wraz z naukowym opracowaniem edytorskim najważniejszych dzieł należących do kultury światowej – moduł Uniwersalia.2). Ponadto w Programie znajduje się moduł Fundamenty, w ramach którego Minister Nauki może zaproponować finansowanie projektów dotyczących tematów istotnych dla humanistyki ze względu na politykę państwa.

MK

Zarządzenie w sprawie powołania Rady NPRH

 

Dyskusja (0 komentarzy)