Aktualności
Sprawy nauki
29 Lipca
Prof. Marcin Kalinowski
Opublikowano: 2019-07-29

Powstała pierwsza w Polsce Federacja Naukowa

Wyższe Szkoły Bankowe w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu utworzyły pierwszą w Polsce Federację Naukową. Celem jej powstania jest synergia potencjału naukowego uczelni wchodzących w jej skład.   

Federacja Naukowa stanowi formę prawną przewidzianą przez Ustawę 2.0, a jej celem jest stymulowanie współpracy pomiędzy szkołami wyższymi. Działając wspólnie uczelnie są w stanie osiągnąć znacznie więcej niż jako pojedyncze podmioty, co jest szczególnie istotne w relacjach międzynarodowych. Dzięki takiej synergii możliwe będzie zawieranie partnerstw zagranicznych w zakresie prac badawczych. Federacja nie oznacza jednak pełnej konsolidacji szkół wyższych, czyli łączenia się w jeden podmiot. Uczelnie wchodzące w skład Federacji Naukowej WSB-DSW zachowują swoją tożsamość i odrębność formalno-prawną.

Federacja Naukowa WSB-DSW uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła formalną działalność z dniem 1 lipca 2019 roku. Jej powstanie poprzedziły rozpoczęte w pierwszej połowie ubiegłego roku intensywne prace przygotowawcze, w tym uzgodnienie przez uczelnie zasad organizacji i funkcjonowania oraz finansowania działalności Federacji. Ważnym krokiem było skuteczne doprowadzenie do możliwości tworzenia federacji także przez uczelnie niepubliczne, gdyż pierwotne projekty Ustawy 2.0. takie prawo dawały jedynie publicznym szkołom wyższym. Wypracowany przez uczelnie uczestniczące prekursorski projekt statutu federacji podlegał zgodnie z zapisami nowej ustawy uzgodnieniu z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego.

Szkoły wyższe tworzące Federację Naukową WSB-DSW posiadają potencjał naukowy poparty uprawnieniami doktorskimi w kilku dyscyplinach naukowych, takich jak ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu i jakości, pedagogika, językoznawstwo czy nauki o komunikacji społecznej i mediach oraz uprawnieniami habilitacyjnymi w zakresie dyscypliny pedagogika. Ideą powstania Federacji jest wytworzenie nowej jakości w zakresie badań naukowych. Biorąc pod uwagę rozproszenie terytorialne uczestników Federacji (kilka miast w Polsce), nowa formuła  pozwoli na tworzenie prac naukowych przez zespoły składające się z przedstawicieli różnych ośrodków badawczych.

Siedzibą Federacji Naukowej WSB-DSW jest Gdańsk, a pierwszym Prezydentem Federacji wybrano dr. hab. Marcina Kalinowskiego, prof. WSB – wieloletniego dziekana Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, specjalistę w zakresie zarządzania ryzykiem finansowym i finansów behawioralnych.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)