Aktualności
Sprawy nauki
01 Grudnia
Źródło: KPRP
Opublikowano: 2018-12-01

Prezydent podpisał ustawę o Instytucie Europy Środkowej

Ustawę powołującą Instytut Europy Środkowej podpisał w piątek, 30 listopada, prezydent Andrzej Duda. Nowa placówka mieścić się będzie w Lublinie, a nadzór nad nią będzie sprawował premier.

Instytut Europy Środkowej utworzony zostanie na bazie likwidowanego Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, który także ma swoją siedzibę w Lublinie. W uzasadnieniu projektu ustawy napisano, że „przeszkodą w pełnym rozwinięciu potencjału IEŚW był brak stabilnych i wystarczających fundamentów finansowych”.

IEŚW od ośmiu lat był instytutem badawczym, wcześniej – od momentu powstania w 2001 roku – funkcjonował jako jednostka badawczo-rozwojowa. Według założeń ustawy, nowy instytut ma być państwową osobą prawną. Poszerzy to, zdaniem wnioskodawców, autonomię merytoryczną instytutu i pozwoli zespołowi badawczemu na pełniejsze angażowanie się w sprawy międzynarodowe. „Chodzi głównie o szeroko rozumianą problematykę geopolityczną, społeczną i gospodarczą” – można przeczytać w uzasadnieniu.

IEŚ dołączy do dwóch innych instytucji naukowo-badawczych, które znajdują się już pod nadzorem premiera: Ośrodka Studiów Wschodnich i Instytutu Zachodniego. W skład nowego instytutu będą mogły wchodzić oddziały zamiejscowe, w tym utworzone poza terytorium Polski, jako wyodrębnione jednostki organizacyjne. Organami IEŚ będą: dyrektor, kierujący placówką i reprezentujący go na zewnątrz, oraz Rada Instytutu jako organ opiniodawczy. W skład Rady wejdzie siedmiu członków, w tym m.in. przedstawiciel premiera i ministra spraw zagranicznych, powoływanych na czteroletnią kadencję.

Nowa instytucja ma dysponować o wiele większym budżetem niż jej poprzedniczka. W 2017 roku IEŚW po stronie przychodów miał ok. 1,3 mln zł, podczas gdy górny limit wydatków na 2019 rok jest wskazany na kwotę 4 mln zł i są to środki już zarezerwowane w projekcie ustawy budżetowej. Przychodami Instytutu mają być m.in. dotacje z budżetu państwa (na realizację zadań i pokrycie bieżących kosztów działalności), środki pochodzące z funduszy unijnych oraz przychody z prowadzonej działalności gospodarczej i innej.

Do zadań IEŚ będzie należało m.in. prowadzenie działalności analitycznej wspierającej działania polityczne na rzecz budowania współpracy z państwami Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej oraz współpraca z z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi, zwłaszcza w państwach tego regionu. Instytut ma się też zajmować m.in. tematyką Trójmorza, czyli jednym ze strategicznych projektów polskiego rządu w zakresie polityki zagranicznej. Projekt ustawy zakłada też prowadzenie przez IEŚ badań w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, zwłaszcza dotyczących stosunków międzynarodowych, polityki zagranicznej, planowanych projektów współpracy międzynarodowej i transgranicznej w Europie Środkowej i Środkowo-Wschodniej, oraz przygotowywanie analiz, ekspertyz i studiów związanych z tymi zagadnieniami. Instytut ma też promować poza granicami naszego kraju polską myśl społeczną dotyczącą stosunków oraz współpracy międzynarodowej, polityki zagranicznej i historycznej. IEŚ ma przekazywać organom władzy publicznej analizy, ekspertyzy oraz ich wyniki, a także gromadzić specjalistyczny księgozbiór i dokumentację naukową, jak również organizować szkolenia czy konferencje na temat prowadzonej problematyki badawczej.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.

MK

(Źródło: Nauka w Polsce)

Dyskusja (0 komentarzy)