Aktualności
Sprawy nauki
01 Lutego
Źródło: UMCS
Opublikowano: 2021-02-01

Prof. Iwona Hofman na czele nowego komitetu PAN

Przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN powstał Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Jego przewodniczącą została prof. Iwona Hofman, medioznawca z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

W Polskiej Akademii Nauk działają trzy rodzaje komitetów: naukowe, narodowe i problemowe. Ta ostatnia grupa zajmuje się zagadnieniami, których rozwiązanie wymaga długofalowych analiz na styku wielu dyscyplin naukowych. Wykonują zadania o dużym znaczeniu poznawczym, społecznym lub gospodarczym. Powoływane są przez Prezydium Polskiej Akademii Nauk na wniosek prezesa PAN.

Do trzech komitetów problemowych działających już przy Wydziale I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN (Komitet Badań nad Migracjami, Komitet Etyki w Nauce, Komitet Naukoznawstwa) dołączył właśnie Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach. Podstawowe zadanie, jakie postawiono przed jego członkami, to opracowanie bilansu otwarcia dotyczącego nauki o komunikacji społecznej i mediach. Dokument ma obejmować takie zagadnienia, jak ewolucja przedmiotu badań, mapa sieci badawczych krajowych i zagranicznych, pozycjonowanie czasopism naukowych, kierunki badań i dydaktyki, współpraca z towarzystwami naukowymi.

Ponadto komitet zajmie się analizą wartości informacji jako problemu edukacji medialnej (świadome uczestnictwo w procesach komunikacji społecznej, kształcenie kompetencji odbiorczych w zakresie bezpieczeństwa informacyjnego), oceną zmian w systemie medialnym w Polsce (prawo i etyka mediów, teoria systemów medialnych, polityzacja mediów, deprofesjonalizacja dziennikarstwa) oraz przygotowaniem rekomendacji w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji.

Komitet Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN powołano na kadencję 2021–2022. Jego pracami pokieruje medioznawca prof. Iwona Hofman z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej.

Od 2019 roku jest dyrektorem Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Kieruje Katedrą Dziennikarstwa (wcześniej Zakład Dziennikarstwa) oraz Pracownią Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu. W latach 2016–2019 była dziekanem Wydziału Politologii, który po uzyskaniu za jej kadencji pełnych praw akademickich w dyscyplinie nauki o mediach zmienił nazwę na Wydział Politologii i Dziennikarstwa. Od 2013 roku stoi na czele Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. W 2019 roku została przewodniczącą Rady Towarzystw Naukowych przy Prezydium PAN.

Jej główne zainteresowania badawcze to: historia emigracji powojennej, szczególnie Instytutu Literackiego i „Kultury”, myśl i publicystyka polityczna, historia mediów, teorie komunikacji społecznej, studia nad dziennikarstwem.

Mariusz Karwowski

Dyskusja (0 komentarzy)