Aktualności
Sprawy nauki
28 Maja
Źródło: www.gtn.cba.pl
Opublikowano: 2019-05-28

Prof. Jerzy Błażejowski prezesem Zarządu GTN

Profesor Jerzy Błażejowski został wybrany Prezesem Zarządu Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Funkcję tę chemik z Uniwersytetu Gdańskiego będzie sprawował już trzecią kadencję.

Nowy skład Zarządu GTN na kadencję 2019–2022 został wybrany podczas Walnego Zebrania członków, które odbyło się 23 maja. Prezesem Zarządu GTN został specjalizujący się w chemii fizycznej prof. Jerzy Błażejowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Wiceprezesami zostali: prof. dr hab. Marek Wesołowski – kierownik Katedry i Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Gdańskiego oraz prof. dr hab. inż. Ryszard Katulski – specjalista w dziedzinie radiokomunikacji z Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej.

Funkcję sekretarza generalnego obejmie, pełniący ją przez minione dwie kadencje, rektor UG, prof. Jerzy Piotr Gwizdała, którego zastępcami będą: prof. dr hab. inż. Zygmunt Kitowski z Wydziału Mechaniczno-Elektrycznego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni i ks. prof. dr hab. Grzegorz Szamocki z Instytutu Historii na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Skarbnikiem GTN został prof. dr hab. inż. Kazimierz Darowicki – kierownik Katedry Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej.

W skład Zarządu wchodzą również przewodniczący pięciu wydziałów GTN, wybrani na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych wydziałów w 2019 roku: prof. dr hab. Maria Mendel (Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych), prof. dr hab. Lidia Wolska (Wydział II Nauk Biologicznych i Medycznych), prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka (Wydział III Nauk Matematyczno-Fizyczno-Chemicznych), dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG (Wydział IV Nauk Technicznych) i dr hab. Joanna Fac-Beneda, prof. UG (Wydział V Nauk o Ziemi).

Kadencja nowych władz rozpoczyna się 1 czerwca 2019 roku.

Gdańskie Towarzystwo Naukowe nawiązuje do wielowiekowych tradycji nauki polskiej w Gdańsku i jest kontynuatorem Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki, działającego w Gdańsku od 1922 roku. Zgodnie ze statutem celem Towarzystwa jest, w nawiązaniu do potrzeb i tradycji nauki, zapoczątkowywanie i organizowanie prac naukowo-badawczych z różnych dziedzin wiedzy, upowszechnianie wyników badań naukowych, przedstawianie władzom potrzeb i inicjatyw naukowych, rozwijanie życia naukowego regionu, działanie na rzecz wiązania nauki z potrzebami gospodarczymi i społecznymi, popieranie badań naukowych.

Towarzystwo wypełnia swoje zadania m.in. poprzez inicjowanie i realizowanie działalności naukowej oraz wydawniczej; organizowanie zebrań naukowych, konferencji, sesji, sympozjów, wykładów oraz odczytów naukowych i naukowo-popularnych; tworzenie, utrzymywanie i powiększanie zbiorów bibliotecznych i naukowych; udzielanie pomocy osobom pracującym naukowo a nie będącym pracownikami instytucji naukowych oraz popieranie twórczości młodych pracowników nauki; wymianę doświadczeń naukowych z innymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; propagowanie ochrony dóbr kultury, sztuki i tradycji; propagowanie działań związanych z ekologią i ochroną dziedzictwa przyrodniczego; podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Beata Czechowska-Derkacz, źródło: UG

 

Dyskusja (0 komentarzy)