Aktualności
11 Grudnia
Źródło: www.ug.edu.pl
Opublikowano: 2018-12-11

Prof. Piotr Stepnowski z Medalem im. Wiktora Kemuli

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski, kierownik Katedry Analizy Środowiska na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, został tegorocznym laureatem Medalu im. Wiktora Kemuli. Odznaczenie przyznano za wybitne osiągnięcia w zakresie chemii analitycznej.

Prof. Stepnowski jest dwudziestym polskim naukowcem uhonorowanym tym wyróżnieniem, które co roku nadaje Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chemicznego wraz z Komitetem Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Należy do uznanych światowych autorytetów w zakresie badań i ochrony środowiska. Dzięki prowadzonym przez niego pracom przewidziano negatywne skutki środowiskowe niektórych nowo syntezowanych substancji przemysłowych (m.in. cieczy jonowych), co znacząco ograniczyło stopień ich upowszechnienia przez światowe koncerny chemiczne. W ostatnich latach skupia się na wykrywaniu i ocenie skutków występowania pozostałości farmaceutyków w środowisku naturalnym. Jego pionierskie badania w tym zakresie dowiodły obecności tych substancji nie tylko w ściekach komunalnych, ale także w wodach strefy przybrzeżnej Morza Bałtyckiego, czy w wybranych wodach głębinowych województwa pomorskiego. Badania prowadzone w zespole prof. Stepnowskiego wprowadziły także do kanonu literatury światowej szereg nowych informacji na temat efektów biologicznych oraz toksyczności i ekotoksyczności substancji leczniczych obecnych w środowisku.

Jego dorobek naukowy liczy ponad 200 oryginalnych i przeglądowych artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach z listy Journal Citation Reports. Prace te cytowane były ponad 5000 razy, a wartość Indeksu Hirscha, służącego ustaleniu znaczenia całego dorobku danego autora, wynosi 42, co stawia go w ścisłej czołówce polskich naukowców. Profesor Piotr Stepnowski jest ponadto redaktorem 9 pozycji wydawniczych oraz autorem i współautorem 3 podręczników akademickich w zakresie technik separacyjnych, monitoringu środowiska oraz nomenklatury chemicznej i ekologicznej w języku angielskim. Wygłosił ponad 60 gościnnych wykładów na konferencjach międzynarodowych oraz w uczelniach zagranicznych.

Osiągnięcia laureata cieszą się uznaniem krajowym i międzynarodowym, czego dowodzi nie tylko bogaty dorobek naukowy. W 2016 roku Europejskie Towarzystwo Nauk Chemicznych i Molekularnych EuCheMS (największa europejska organizacja naukowa) powierzyło prof. Stepnowskiemu funkcję wiceprzewodniczącego sekcji zielonej chemii (Division Green Chemistry), a środowisko polskich analityków powierzyło mu − w drodze wyboru − stanowisko wiceprzewodniczącego Komitetu Chemii Analitycznej PAN. Był również inicjatorem powstania i pierwszym dyrektorem Instytutu Ochrony Środowiska i Zdrowia Człowieka UG. Od 2009 roku pełni rolę prezesa Zarządu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej kontrolującej jakość powietrza w Trójmieście. Był także przedstawicielem RP w zespole Programowania Wspólnych Badań (Joint Programming Research) Unii Europejskiej (2010–2012).

Źródło: UG

 

Dyskusja (0 komentarzy)