Aktualności
Sprawy nauki
16 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-16

Projekty rozporządzeń wykonawczych do SB:Ł w opinii RGIB

3 stycznia przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o spotkanie celem zaprezentowania stanowiska RGiB odnośnie Sieci Badawczej: Łukasiewicz. Dwa dni później na ręce ministra nauki Jarosława Gowina skierował pismo będące opinią Rady w sprawie 9 rozporządzeń wykonawczych do projektu ustawy o Sieci.

W piśmie przewodnim czytamy: „Liczne wady zapisów przygotowanych w oderwaniu od wielopłaszczyznowej działalności podstawowej instytutów badawczych determinują wydanie przez RGIB opinii negatywnej. Transformacja instytutów badawczych w SB:Ł przy pomocy tak zaprojektowanych rozporządzeń wykonawczych miałaby negatywne skutki gospodarcze i społeczne”.

Zdaniem RGIB projekt statutu Centrum Łukasiewicz wymaga wielu istotnych uzupełnień, m.in. w zakresie koordynacji działalności merytorycznej instytutów Sieci, współdziałania Centrum z instytutami Sieci czy współdziałania instytutów Sieci ze spółkami kapitałowymi, w których mają udziały oraz zasady sprawowania nadzoru nad tymi spółkami. Rada ma zastrzeżenia do kwalifikacji pracowników na stanowiska pionu badawczego Centrum, jak i instytutów Sieci. Pomijają one znaczenie stopni i tytułowi naukowych, w zamian są np. stanowiska specjalisty, starszego specjalisty ds. badawczych czy koordynatora projektu, a wymagane kwalifikacje to wykształcenie wyższe i co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego lub doświadczenia pracy w sektorze badawczo-rozwojowym. „Nie można zgodzić się z opinią projektodawcy, że «proponowane rozwiązanie pozwoli na silniejsze powiązanie awansu zawodowego z wynikami pracowników w zakresie komercjalizacji wyników prac B+R…». Proponowane stanowiska w ramach pionu wsparcia nie uwzględniają specyfiki działalności instytutów i potrzeb z tym związanych”czytamy w opinii RGIB.

Niepokój Rady budzi także chaotyczne przedstawienie trybu przekształceń instytutów w instytuty Sieci. „…uregulowania wymaga przekazanie praw własności intelektualnej należących do przekształcanego lub likwidowanego instytutu”. Obawy budzi także „niejasny i nieprecyzyjny” sposób podziału dotacji przez ministra ds. nauki. Sprowadza się on do tego, że minister oblicza wysokość środków dla instytutów w uzgodnieniu z prezesem Centrum Łukasiewicz. „W projekcie rozporządzenia nie zachowano nawet pozorów obiektywnej oceny instytutów jako podstawy do ustalenia wysokości dotacji podmiotowej, nie uwzględniono – jako kryterium – działalności podstawowej. (…) Zastanawiające jest, dlaczego Prezes przy ustalaniu wysokości dotacji celowej ma uwzględniać te same kryteria, co minister ustalający wysokość dotacji podmiotowej na finansowanie działalności bieżącej instytutu”.

Rada ma także zastrzeżenia do rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce.Proponowane rozporządzenie jest przykładem niekonsekwencji projektodawców odnośnie pozbawienia instytutów Sieci statusu jednostki naukowej, ponieważ podstawą rozporządzenia jest ustawa o zasadach finansowania nauki, z której instytuty Sieci mają być wyłączone. Dlaczego zatem zakres informacji o nauce dla instytutów Sieci zawiera informacje o publikacjach? Zgodnie z projektem ustawy o Sieci Łukasiewicz działalność publikacyjna pracowników instytutów może być zaliczana do oceny dorobku współpracującej uczelni, więc obowiązek sprawozdawczy z tej działalności powinien być wyłączony dla instytutów Sieci”.

Generalnie Rada stoi na stanowisku, że zamiast tworzenia kolejnych biurokratycznych struktur sieć instytutów badawczych może powstać w oparciu o nowelizacje ustawy o instytutach badawczych. Takie też stanowisko chciałaby przekazać premierowi, jeśli dojdzie do spotkania.

Jk

(źródło: RGIB)

Dyskusja (0 komentarzy)