Aktualności
Sprawy nauki
21 Grudnia
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-12-21

Propozycje zmian w ewaluacji dyscypliny nauki prawne

Przeprowadzenie szeregu zmian w kryteriach ewaluacji dyscypliny nauk prawnych postulują pracownicy naukowi Uniwersytetu Kardynała Stefan Wyszyńskiego w Warszawie.

Zespół Instytutu Nauk Prawnych UKSW w składzie: prof. dr hab. Marek Michalski z Katedry Prawa Gospodarczego i Gospodarki Cyfrowej, dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW z Katedry Teorii i Filozofii Prawa, dr Aleksandra Syryt z Katedry Prawa Konstytucyjnego, na zlecenie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych, przygotował opinię na temat postulowanych zmian w ewaluacji dyscypliny nauki prawne. Prawnicy podkreślają w niej, że specyfika tej dyscypliny w zakresie charakteru i metodologii prowadzonych badań naukowych, a także rzeczywisty zakres oddziaływania wyników tych badań, które przede wszystkim są wykorzystywane do kształtowania polskiego systemu prawnego i dla tego systemu są aplikowalne, powodują, że osiągnięcia naukowe w naukach prawnych, zwłaszcza te które dotyczą nauk szczegółowych prawoznawstwa (dogmatyk prawniczych), mają z natury rzeczy ograniczony zasięg.

Przekłada się to na możliwości prezentacji wyników badań w dyscyplinie nauki prawne w określonych wydawnictwach i czasopismach zarówno w formach wyrazu, które w innych dyscyplinach nie są znane, a także na wymiar przyznawanych środków na badania grantowe. Specyfika dyscypliny nie jest także obojętna na opis wpływu prowadzonych badań na otoczenie społeczno-gospodarcze, choć w tym wymiarze badania są istotne i często bywają wykorzystywane przez interesariuszy zewnętrznych mimo braku wyraźnego wskazania, że w danym przypadku decyzje dotyczące tworzenia bądź stosowania prawa zostały wydane z uwzględnieniem wyników badań naukowych. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest powoływanie źródeł z doktryny prawniczej w ramach uzasadnień decyzji stosowania prawa – przede wszystkim typu sądowego, rzadziej organów administracji publicznej – czytamy w opinii.

Autorzy dokumentu postulują przeprowadzenie szeregu zmian w kryteriach ewaluacji dyscypliny nauk prawnych. Ich zdaniem zmiana w zakresie zasad ewaluacji jakości działalności naukowej powinna być systemowa, a nie tylko dotykać wybranych obszarów badawczo-dydaktycznych. Ich postulaty zostały ujęte w 10 punktach:

1. Należy wyznaczać normatywne kryteria oceny w ramach poszczególnych dyscyplin naukowych; wymagane jest precyzyjne wyznaczenie normatywnych kryteriów oceny w dyscyplinie nauki prawne.

2. Konieczne jest wyraźne wskazanie w akcie normatywnym sumy punktów do zdobycia, celem uzyskania określonej kategorii naukowej w danej dyscyplinie.

3. Należy rozważyć i zmienić sposób uregulowania metod zaliczenia osiągnięć naukowych i rozwojowych za lata 2017-2018 do ewaluacji, w szczególności w dyscyplinie nauki prawne, by wagi przyznane za osiągnięcia z lat 2017-2018 były równoważne z tymi określanymi po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie ewaluacji.

4. W dyscyplinie nauki prawne należy zmienić proporcje w możliwości zaliczania do oceny publikacji w czasopismach naukowych i publikacji w formie monografii i rozdziałów w monografii na rzecz publikacji monografii i rozdziałów w monografiach na rzecz tych drugich. Należy podnieść wymiar punktów za monografie jedno- i wieloautorskie.

5. Należy uwzględnić możliwość zaliczenia do oceny publikacji o charakterze glosy, komentarza do aktu normatywnego, opinii prawnej nauczyciela akademickiego.

6. Należy stworzyć wyraźne, normatywne kryteria przyznawania czasopismom wymiaru punktów.

7. Należy w dyscyplinie nauki prawne określić kryteria umożliwiające zaliczanie do oceny publikacji w języku obcym, niezależnie od miejsca i sposobu publikacji; publikacje w języku obcym powinny być premiowane, co powinno znaleźć wyraz w wadze punktowej takiego opracowania.

8. Należy wprowadzić przejrzyste i zrozumiałe zasady obliczania punktacji publikacji wieloautorskich, z uwzględnieniem realizacji zasady równości oraz tego, że w okresie poddanym ocenie całkowita punktacja za publikację może zmienić się poprzez komunikat ministra właściwego ds. nauki i szkolnictwa wyższego.

9. Ocena efektów skutków finansowych badań naukowych i prac rozwojowych powinna uwzględniać również środki pozyskiwane z innych źródeł zewnętrznych niż te wymienione w rozporządzeniu w sprawie ewaluacji; w dyscyplinie nauki prawne powinny być w szczególności uwzględniane środki na badania i prace rozwojowe przyznawane przez instytucje publiczne oraz organizacje należące do szeroko rozumianego społeczeństwa obywatelskiego.

10. Trzeba wyraźnie wskazać kryteria oceny wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki w dyscyplinie nauki prawne; należy też podać właściwe wskaźniki w tym zakresie; poszczególne wskaźniki powinny w szczególności odnosić się do wpływu prowadzonych badań naukowych w dyscyplinie nauki prawne na legislację, orzecznictwo i współpracę z organami władzy publicznej oraz podmiotami społeczeństwa obywatelskiego. W tym obszarze należy opisać dokładnie, jak zmierzyć dany wpływ poprzez określone wskaźniki.

Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych to ogólnopolski ośrodek działający na rzecz podniesienia poziomu świadomości prawnej wśród polskich obywateli, wzbogacenia debaty publicznej o eksperckie głosy w dziedzinie prawa i ekonomii oraz promocji wszechstronnej edukacji studentów wydziałów prawa, przygotowującej ich do działania na gruncie nauki, a także w organach administracji publicznej i sektorze prywatnym.

MK, źródło: UKSW

Opinia nt. postulowanych zmian w kryteriach ewaluacji dyscypliny nauki prawne

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Julian 22.12.2020 22:17

    Państwo chyba sobie żarty stroicie, co najmniej w połowie przypadków.

Tagi: