Aktualności
Sprawy nauki
11 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-05-11

Psycholodzy apelują o szybsze procedowanie ustawy

O intensyfikację prac nad ustawą o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów zaapelowali w petycji do prezydenta, premiera i marszałek Sejmu przedstawiciele środowiska.

Autorzy listu piszą, że w obliczu rosyjskiej agresji, psycholodzy w Polsce stanęli przed wyzwaniem zapewnienia właściwej i skutecznej pomocy nie tylko obywatelom Ukrainy, ale również wspierającym ich Polakom. Jak zauważają, w obecnym kryzysie wywołanym wojną kluczowe znaczenie ma skuteczna adaptacja do obecnej sytuacji oraz efektywne planowanie dalszych działań pomocowych. Wymaga to zapewnienia powszechnego dostępu do polskich psychologów, którzy byliby wspierani przez kolegów z Ukrainy. Tymczasem obecnie obowiązujące regulacje dotyczące wykonywania tego zawodu oraz uznawania kwalifikacji psychologów z Ukrainy są niewystarczające.

Ustawa o zawodzie psychologa i samorządzie psychologów z 8 czerwca 2021 roku nie zyskała nigdy przepisów wykonawczych i jest w istocie „martwym przepisem”. Nie powstał też samorząd zawody psychologów i nadal nie ma organu, który zweryfikowałby uprawnienia zawodowe psychologów w Polsce i nadawał im prawo do wykonywania zawodu. Tym samym nie ma formalnej ścieżki uznawania uprawnień i nadawania prawa do wykonywania zawodu dla psychologów z innych krajów, którzy chcieliby podjąć pracę na terenie Rzeczpospolitej – czytamy w petycji skierowanej do prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

W związku z tym przewodniczący Komitetu Psychologii PAN dr hab. Michał Harciarek, konsultant krajowy w dziedzinie psychologii klinicznej dr hab. Bernadetta Izydorczyk oraz przewodnicząca Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Psychologów mgr Katarzyna Sarnicka, zaapelowali o jak najszybsze procedowanie projektu ustawy złożonego w Sejmie w 2021 roku. Zwracają uwagę, że w ostatnich dniach został on zaakceptowany przez Komisję Ustawodawczą i czeka na dalsze prace parlamentarne.

Przyjęcie ustawy doprowadzi do powstania samorządu zawodowego i umożliwi zarówno polskim, jak i ukraińskim psychologom otrzymanie prawa do wykonywania zawodu, a także właściwy merytoryczny nadzór nad ich pracą – kończą sygnatariusze petycji.

Zgodnie z projektem ustawy prawo wykonywania zawodu będzie miała osoba wpisana na listę prowadzoną przez Regionalną Izbę Psychologów. Znajdą się na niej ci, którzy spełnią łącznie następujące warunki: uzyskali w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskali za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej; posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; posługują się językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa; odbyli podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa stażystę.

Ustawa wskazuje też, że jednostkami organizacyjnymi samorządu są: Krajowa Izba Psychologów oraz Regionalne Izby Psychologów. Do ich zadań należy m.in. dbałość o przestrzeganie standardów wykonywania zawodu psychologa; nadzór nad przestrzeganiem zasad etyki zawodowej psychologa; ochrona prawna metod i narzędzi psychologicznych; współpraca z Komisją Ekspertów, szkołami wyższymi, jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą; opiniowanie aktów prawnych dotyczących zawodu psychologa.

MK

FSbGlkWX0Aot9ft

Dyskusja (0 komentarzy)