Aktualności
Nagrody
25 Czerwca
Źródło: „Krajobraz folwarczny...” Daniela Mikulskiego
Opublikowano: 2024-06-25

PTPN przyznało nagrody dla książek o Wielkopolsce

Publikacja poświęcona analizie i ocenie zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich została uznana za najlepszą w 2023 roku książkę naukową o Wielkopolsce. Konkurs zorganizowało Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Celem konkursu jest promocja najważniejszych dzieł, które podejmują tematy związane z Wielkopolską oraz propagowanie czytelnictwa i popularyzacja wiedzy o regionie. Autorów najlepszych prac w kategoriach: literatura naukowa oraz literatura popularnonaukowa i beletrystyka nagrodzono już po raz siódmy. Dwa lata temu dodano nową kategorię: literatura dotycząca miasta Poznania. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 25 czerwca w Sali Posiedzeń PTPN.

W kategorii literatura naukowa nagrodę otrzymał dr Daniel Mikulski, pracownik Oddziału Terenowego Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Poznaniu, autor monografii pt. „Krajobraz folwarczny ziemi średzkiej w środkowej Wielkopolsce. Analiza i ocena zmienności krajobrazu w kontekście roli i znaczenia dawnych majątków ziemskich”, wydanej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. To rozszerzona wersja rozprawy doktorskiej napisanej na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i obronionej na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.

Przedmiotem jego badań były dawne majątki ziemskie położone na ziemi średzkiej w Wielkopolsce – ich geneza, przekształcenia oraz łączące je relacje przestrzenne, kompozycyjne i funkcjonalne. Jak zaznacza w przedmowie promotorka pracy, dr hab. inż. arch. Elżbieta Raszeja, zagęszczenie i skala majątków na tym obszarze zadecydowały o wykształceniu się tu charakterystycznego krajobraz kulturowego. Autor poddał analizie całą przestrzeń rolniczą – nie tylko wybrane obiekty, ale również struktury krajobrazowe kształtowane przez kulturę ziemiańską od XV do połowy XX wieku. Przeprowadził także dogłębną kwerendę dostępnych źródeł archiwalnych, dzięki czemu dotarł do materiałów – dokumentów, rejestrów, materiałów kartograficznych – dotychczas niewykorzystanych i niepoddanych tego typu badaniom. W przedmowie czytamy, że autor czerpał z dorobku różnych dziedzin i specjalności naukowych – architektury krajobrazu, planowania przestrzennego, historii i geografii kulturowej. Wyniki jego badań mogą dostarczyć podstaw – na bazie zachowanych reliktów historycznych struktur – do prawidłowego kształtowania współczesnego krajobrazu rolniczego na badanym obszarze. Mogą również zostać wykorzystane do ochrony krajobrazu na innych obszarach kraju, szczególnie tych o zbliżonym charakterze środowiska przyrodniczego i kulturowego.

W kategorii literatura popularnonaukowa i beletrystyka nagrodę otrzymał Marek Hendrykowski, autor publikacji pt. „Wiwat! Saga wielkopolska 1870–1920”, wydanej przez Dom Wydawniczy REBIS.

Z kolei w kategorii literatura dotycząca miasta Poznania nagrodę przyznano publikacji pt. „Poznańskie Winiary 1939–1945. Losy winiarczyków”, autorstwa Zofii Leitgeber i Katarzyny Stelmachowskiej, wydanej przez Wydawnictwo Miejskie Posnania.

Nagrody wręczyli dr hab. Filip Kaczmarek, prezes PTPN, oraz Marek Woźniak. marszałek województwa wielkopolskiego. Uroczystości towarzyszyła wystawa książek zgłoszonych do konkursu.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)