Aktualności
Sprawy nauki
06 Maja
Opublikowano: 2019-05-06

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę w sprawie wdrażania Ustawy 2.0

O kształtowanie statutów uczelni oraz organizowanie szkół doktorskich odzwierciedlające zasadniczą ideę reformy polskiego szkolnictwa wyższego – dążenie do doskonałości naukowej zaapelowała Rada Młodych Naukowców w uchwale dotyczącej wdrażania przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jej autorzy postulują, by prace nad nowymi statutami uczelni traktować jako szansę na poprawę jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych. Dlatego ich zdaniem konieczne jest konstruowanie statutów w sposób innowacyjny i reformatorski. W tej sytuacji niepokój budzi kalkowanie do nowych statutów postanowień obowiązujących pod rządami poprzedniej ustawy uwzględniających wyłącznie minimum zmian wymaganych postanowieniami Konstytucji dla Nauki. Uważamy, że tego typu podejście może w przyszłości skutkować obniżeniem potencjału badawczego i dydaktycznego niektórych uczelni – czytamy w uchwale.

Młodzi naukowcy zwracają także uwagę na to, że Ustawa 2.0 nie daje gwarancji przedstawicielstwa ich środowiska w organach uczelni, w instytucjach przedstawicielskich środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz w organach pomocniczych ministra. Stąd wniosek o to, aby w najbliższej nowelizacji ustawy uwzględniono w gremiach stanowiących przedstawicielstwo środowiska szkolnictwa wyższego i nauki Radę Młodych Naukowców. „Pozbawienie Rady Młodych Naukowców rangi ustawowej dewaluuje pozycję tego gremium w aktualnym systemie naukowym w Polsce” – uważają uchwałodawcy.

Zaakcentowano również kwestię szkół doktorskich. Kształtowanie ich w nowym porządku prawnym, w ocenie RMN, obarczone jest ryzykiem wprowadzania zmian prowizorycznych. Postulujemy, aby polskie uczelnie dążyły do wypracowania nowych, innowacyjnych form kształcenia doktorantów, nie ograniczając się jedynie do zmiany nazewnictwa. Tam, gdzie to możliwe (nauki ścisłe, techniczne i nauki o życiu), szkoły doktorskie powinny prowadzić kształcenie w języku angielskim, aby zwiększyć konkurencyjność polskich uczelni względem uczelni zagranicznych.

MK

Tekst uchwały Rady Młodych Naukowców
.

Dyskusja (0 komentarzy)