Aktualności
Sprawy nauki
28 Lipca
Opublikowano: 2020-07-28

Rekomendacja ws. zmian odnośnie wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość

Wprowadzenie ogólnej zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość w wymiarze nie mniejszej niż 10%–20% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie – to jedna z rekomendacji dotyczących zmian w przepisach odnośnie nauki online przedstawionych przez Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych.

Nadzwyczajne środki ochronne wprowadzone w związku z ryzykiem wywołanym pandemią COVID-19 wpłynęły w sposób zasadniczy na szereg dziedzin życia, w tym na szkolnictwo wyższe, które od marca przeszło na zdalny tryb działania. „Zmiana ta wydaje się szczególnie istotna z uwagi na fakt, że uczelnie generują ogromne przemieszczenia ludności w skali kraju,ze względu na potrzebę skupienia studentów w ośrodkach akademickich” – czytamy na stronie Centrum Analiz Legislacyjnych i Gospodarczych, think-tanku zajmującego się systemowymi analizami prawnymi i gospodarczymi oraz monitoringiem procesu legislacyjnego.

W odpowiedzi na powyższy problem zaproszeni przez CALG eksperci z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego – prof. dr hab. Marek Michalski, dziekan WPiA, wykładowca w Katedrze Prawa Gospodarczego, dr hab. Artur Kotowski, prof. UKSW z Katedry Teorii i Filozofii Prawa oraz dr Aleksandra Syryt, zastępca dyrektora Instytutu Nauk Prawnych WPiA UKSW, Katedra Prawa Konstytucyjnego – opracowali zalecenia związane ze zmianami w przepisach w procesie kształcenia na odległość. Rekomendacja wskazuje proponowane kierunki ewentualnych zmian w ramach przedmiotu regulacji szeroko pojętego Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, ograniczonego do specyfiki kształcenia na odległość.

Dokument składa się z dwóch części. W pierwszej autorzy przyjrzeli się bieżącym regulacjom dotyczącym kształcenia na odległość oraz obserwowanym trudnościom i wyzwaniom wynikłym z prowadzenia zajęć na studiach z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w stanie epidemii SARS-CoV-2. „W świetle całego systemu prawa o szkolnictwie wyższym dydaktyka realizowana za pomocą metod i technik kształcenia na odległość jawi się jako potraktowana przez ustawodawcę pomocniczo. Tymczasem należy ocenić, że także po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego rola dydaktyki akademickiej realizowanej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będzie rosnąć” – konstatują.

W drugiej części zawarli szereg proponowanych kierunków zmian w przepisach dotyczących szkolnictwa wyższego poprzez poszerzenie formuły kształcenia online. Wśród nich jest m.in. inne ujęcie proporcji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Proponują wprowadzić ogólną zasadę prowadzenia zajęć w trybie zdalnym w wymiarze nie mniejszej niż 10% albo 20% liczby punktów ECTS koniecznych do ukończenia studiów na danym poziomie oraz pozostawić maksymalny wymiar liczby punktów ECTS na poziomie 50%.

MK

Rekomendacja CALG

Dyskusja (0 komentarzy)