Aktualności
Sprawy nauki
20 Października
Źródło: Twitter/MEiN
Opublikowano: 2021-10-20

Rok ministra Przemysława Czarnka

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek podsumował swoje najważniejsze działania zrealizowane w pierwszym roku urzędowania. Wśród kluczowych inicjatyw z obszaru nauki i szkolnictwa wyższego szef resortu wymienił m.in. Pakiet Wolności Akademickiej, wsparcie dla uczelni na przeciwdziałanie skutkom pandemii czy przygotowanie programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, czyli tzw. Pakiet Wolności Akademickiej, zakłada  wzmocnienie zasad poszanowania wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego i przepisów porządkowych uczelni.

Na wsparcie uczelni publicznych i niepublicznych w zdalnym nauczaniu minister przeznaczył ponad 65 mln zł. Środki te pozwoliły na zakup narzędzi i prowadzenie kształcenia online. Z kolei na wsparcie uczelni w przeciwdziałaniu skutkom pandemii przeznaczono ponad 420 mln zł. W związku z przeciwdziałaniem skutkom pandemii koronawirusa na 2021 r. zostały zwiększone subwencje dla podmiotów szkolnictwa wyższego. Gwarantuje to wszystkim podmiotom objętym podziałem algorytmicznym wzrost kwoty subwencji o 1,5% w porównaniu z rokiem 2020 (w warunkach porównywalnych).

Podwyżki wynagrodzeń dla pracowników szkół wyższych kosztowały budżet 1 mld zł. Do końca 2020 r. rozdysponowanych zostało blisko 200 mln zł, a kolejne 800 mln zł – do końca 2021 r.

Ponad 1 mld zł przeznaczono na wsparcie i rozwój, m.in.:

 • publicznych uczelni akademickich kształcących kadrę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną – 90 mln zł,
 • publicznych uczelni akademickich i zawodowych kształcących kadrę medyczną – 60 mln zł,
 • podmiotów prowadzących szkoły doktorskie – prawie 153 mln zł,
 • doktorantów – ponad 60 mln zł,
 • kształcenia studentów i doktorantów z niepełnosprawnościami – ponad 55 mln zł,
 • uczelni publicznych ze Śląska – prawie 88 mln zł,
 • potencjału dydaktycznego oraz potencjału badawczego – ponad 13 mln zł.

Inwestycje związane z kształceniem pochłonęły 415 mln zł, z czego:

 • w okresie listopad–grudzień 2020 r. środki na lata 2020–2022 w wysokości 364 mln zł,
 • w okresie styczeń–czerwiec 2021 r. środki na lata 2021–2023 w wysokości 51 mln zł.
 • dodatkowo w czerwcu br., na podstawie złożonych wniosków, przyznaliśmy środki dla uczelni w wysokości 258 mln zł na lata 2021–2024.

 

Programy ministerialne

Społeczna Odpowiedzialność Nauki

 • Wsparcie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w popularyzacji nauki lub promocji sportu akademickiego. Jednorazowe finansowanie do 1 mln zł.

Doskonała Nauka

 • Wsparcie instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki w popularyzacji osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych. Jednorazowe finansowanie do 400 tys. zł.

Nauka dla Ciebie

 • Popularyzacja nauki w tych miejscach Polski, w których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do oferty edukacyjnej centrów nauki.

SOWA, czyli małe centra nauki w całej Polsce

 • 32 miejscowościach w całej Polsce powstaną Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Małe Centra Nauki 

 • Program rozszerzający pilotaż SOWA o dodatkowe 75 lokalizacji z budżetem 350 mln zł.

Studenckie koła naukowe tworzą innowacje

Nauka dla Społeczeństwa (nowy)

 • Dofinansowanie projektów wzmacniających współpracę między nauką a strefą społeczno-gospodarczą do 2 mln zł na projekt.

Doktorat Wdrożeniowy

 • W 2021 r. 100 mln zł dla 500 podmiotów na realizację projektów badawczych: stypendia dla 217 wybitnych młodych naukowców – 42 mln zł, stypendia dla 362 studentów za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe – 6 mln zł.

Narodowa Reprezentacja Akademicka 

Legia Akademicka 

 • 1 mln zł na ochotnicze szkolenia wojskowe studentów.

Inicjatywa wsparcia dążenia do doskonałości 

 • 10 mln zł dla uczelni zawodowych na poprawę jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

„Rozwój czasopism naukowych” (nowy)

 • W ramach programu krajowi wydawcy czasopism naukowych będą mogli uzyskać wsparcie finansowe m.in. na działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, co pozwoli na zachowanie najwyższych standardów i obecność w międzynarodowym obiegu naukowym. Projekt znajduje się na etapie rozpatrzenia przez komisję prawniczą.

III edycja przedsięwzięcia „Dydaktyczna inicjatywa doskonałości”

 • To 15 mln zł dla 15 uczelni zawodowych. Każda z nich otrzymała 1 mln zł na realizację zadań projakościowych zaprojektowanych przez uczelnie w celu utrzymania i pobudzania rozwoju jakości kształcenia na kierunkach studiów o profilu praktycznym.

 

Wsparcie dla uczelni i studentów

 • Wsparcie uczelni publicznych prowadzących kształcenie na kierunkach medycznych – łączna kwota rozdysponowanych środków wyniosła 60 mln zł.
 • Wsparcie uczelni publicznych w związku z prowadzeniem kształcenia w trybie zdalnym – łącznie na ten cel rozdysponowano ponad 55 mln zł.
 • Wsparcie uczelni niepublicznych i instytutów badawczych uprawnionych do otrzymywania środków na prowadzenie szkół doktorskich – w ramach przyznanych zwiększeń rozdysponowano łącznie ponad 1,8 mld zł.
 • Wsparcie podmiotów nauki i szkolnictwa wyższego przez zwiększenie wysokości subwencji – środki przeznaczone na ten cel wyniosły ponad 426 mln zł.
 • Wsparcie podmiotów prowadzących szkoły doktorskie – łączna wartość środków wyasygnowanych na ten cel wyniosła 150 mln zł. Kwoty zwiększeń wysokości subwencji dla poszczególnych podmiotów określono na podstawie proporcji liczby doktorantów w szkołach doktorskich według stanu na 31 grudnia 2020 r.
 • Finansowanie skutków podwyżek wynagrodzeń pracowników uczelni. Pula środków przeznaczona dla uczelni publicznych nadzorowanych przez Ministra Edukacji i Nauki oraz uczelni niepublicznych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe finansowanych na zasadach uczelni publicznych wynosiła łącznie ponad 648 mln zł.
 • 36 mln zł na zajęcia wyrównawcze dla studentów przyjętych na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.
 • 6 mln zł dla 362 studentów na stypendium Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe.
 • 48 mln zł na 217 stypendiów dla wybitnych młodych naukowców, w tym 52 dla naukowców będących doktorantami.
 • 4,2 mln zł na 74 Nagrody Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej oraz za całokształt dorobku.
 • Wsparcie dla uczelni i instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz na inwestycje – podjęto działania w celu pozyskania dodatkowych środków w wysokości 1 mld zł na inwestycje. Środki zostały uwzględnione w nowelizowanej ustawie okołobudżetowej, która znajduje się obecnie na etapie prac sejmowych.

Wsparcie dla studentów i naukowców na Białorusi 

 • MEiN uruchomiło nabór do Programu im. K. Kalinowskiego dla obywateli Białorusi, którzy zostali poddani represjom uniemożliwiającym kontynuowanie nauki lub pracy na Białorusi. W sumie w roku akademickim 2020/2021 wsparciem objęto ponad 1,9 tys. osób z Białorusi – studentów, naukowców oraz nauczycieli akademickich. Łączny budżet działań interwencyjnych nadzorowanych przez resort wynosi ponad 19 mln zł.

Przyznanie środków finansowych laureatom programu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza” oraz pozostałym uczelniom, które brały udział w konkursie.  

 • Nominalna wartość obligacji przekazanych uczelniom na ten cel wyniosła blisko 500 mln zł. Uczelniom, które przystąpiły do konkursu, a z którymi minister nie zawarł umów, przyznano „z urzędu” zwiększenia wysokości subwencji stanowiące równowartość 2% subwencji ustalonej na podstawie algorytmów w roku 2019 (kwota środków przeznaczonych na ten cel wyniosła ponad 49 mln zł).

Środki finansowe na rozwój infrastruktury badawczej i technologicznej w Polsce w ramach Krajowego Planu Odbudowy 

 • W ramach tego finansowania jest planowane powstanie 3 infrastruktur naukowych oraz 4 infrastruktur technologicznych w regionie warszawskim. W sumie na ten cel przewidziano 375 mln zł.

Środki dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych na przedsięwzięcie „Opis techniczny badawczego wysokotemperaturowego reaktora jądrowego chłodzonego gazem” 

 • To ogromna szansa dla polskiej nauki i gospodarki mogąca przynieść rozwój kompetencji i międzynarodowej pozycji polskich zespołów badawczych, rozwijanie nowych specjalności badawczych czy możliwość wprowadzenia zmian do  polskiego miksu energetycznego, które w sposób istotny przyczynią się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Na ten cel przewidziano 60 mln zł.

 

Dodatkowe działania 

 • Utworzenie Akademii Zamojskiej z Uczelni Państwowej im. Szymona Szymonowica w Zamościu.
 • Przygotowanie wytycznych bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii.
 • Współpraca z NASA – 30 grudnia 2020 r. MEiN i NASA zawarły umowę dotyczącą współpracy w zakresie Sondy Mapowania i Przyspieszania Międzygwiazdowego. W ramach porozumienia polscy naukowcy z Centrum Badań Kosmicznych PAN opracowują instrument GLOWS (Global Solar Wind Structure). Na realizację tego zadania CBK PAN otrzyma 16 mln zł.
 • Aktywna polityka polonijna – na programy stypendialne adresowane do osób polskiego pochodzenia w 2021 r. przeznaczono ponad 50 mln zł, a wsparciem objęto ponad 3,8 tys. osób.
 • Akademie nauk stosowanych – w grupie uczelni zawodowych (publicznych i niepublicznych) pojawiła się nowa kategoria – „akademie nauk stosowanych”. Możliwość wyróżnienia uczelni zawodowych przez wprowadzenie do ich nazw określenia „akademia praktyczna” wzmocni ich pozycję na rynku edukacyjnym i przyczyni się do pozytywnego odbioru w otoczeniu społeczno-gospodarczym.
 • „Polityka Naukowa Państwa”projekt jest pierwszym tego typu dokumentem w Polsce. Po prekonsultacjach i pracach nad zgłoszonymi przez środowisko naukowe uwagami oczekuje na przekazanie do konsultacji publicznych oraz uzgodnień międzyresortowych.

źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)