Aktualności
Sprawy nauki
01 Marca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-03-01

Ruszył nabór kandydatów do Komisji Ewaluacji Nauki

Ministerstwo Edukacji i Nauki rozpoczęło nabór kandydatów na członków Komisji Ewaluacji Nauki. Na zgłoszenia jest czas tylko do 15 marca.

Komisja Ewaluacji Nauki zajmuje się przeprowadzaniem oceny jakości działalności naukowej; przygotowaniem projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe oraz wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych; przedstawianiem ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji; oceną jakości kształcenia w szkole doktorskiej; sporządzaniem analiz w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich oraz współpracą z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

Pierwsza kadencja Komisji Ewaluacji Nauki rozpoczęła się w 2019 roku i powinna się zakończyć 31 grudnia 2022 r.  We wrześniu Sejm przyjął jednak nowelizację ustawy wydłużającą ją o trzy miesiące. „Wobec prawdopodobnego braku w tym okresie ostatecznych decyzji w sprawie przyznania kategorii naukowych nie byłoby możliwe zgłoszenie kandydatów na członków Komisji przez wszystkie potencjalnie zainteresowane podmioty. Zaproponowane zmiany umożliwią więc sprawne przeprowadzenie tego procesu” – napisano wówczas w uzasadnieniu projektu.

Nowa kadencja rozpocznie się zatem 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r. Ruszył właśnie nabór kandydatów.

Kto zgłasza kandydatów?

Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw mogą zgłosić po jednym kandydacie w każdej dziedzinie nauki i sztuki, w której prowadzą działalność naukową, jeżeli w co najmniej jednej dyscyplinie w tej dziedzinie posiadają kategorię naukową A+, A albo B+ i nie posiadają kategorii naukowej C.

Jak i do kiedy zgłosić kandydata?

Zgłoszenia należy przesyłać wyłącznie w systemie teleinformatycznym dedykowanym temu celowi, który dostępny jest dla wszystkich uprawnionych podmiotów. Osoba rejestrująca kandydatów w systemie POL-on w bazie KEN będzie musiała posiadać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w danym podmiocie. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2023 r.

Szukamy osób cieszących się najwyższym autorytetem naukowym w środowiskach zajmujących się problematyką wchodzącą w zakres poszczególnych dyscyplin, a także posiadających wybitne osiągnięcia naukowe – napisało w komunikacie Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Członkiem KEN może być osoba, która:

  • ma nieposzlakowaną opinię i przestrzega zasad etyki naukowej;
  • nie popełniła czynu określonego w art. 115 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stwierdzonego prawomocnym wyrokiem;
  • posiada co najmniej stopień doktora;
  • aktywnie uczestniczy w realizacji badań naukowych i ma znaczące osiągnięcia w tym zakresie;
  • nie ukończyła 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji KEN (1 kwietnia 2023 r.);
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • korzysta z pełni praw publicznych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • nie była karana karą dyscyplinarną;
  • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

MK, źródło: MEiN

Rekomendacje KEN po odwołaniach

Dyskusja (0 komentarzy)