Aktualności
Sprawy nauki
25 Lipca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-07-25

Rząd przyjął Politykę Naukową Państwa

Wspieranie prowadzenia wysokiej jakości badań naukowych, optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnienie autonomii uczelni to najważniejsze założenia Polityki Naukowej Państwa. Dokument, przedłożony przez ministra edukacji i nauki, został przyjęty przez Radę Ministrów.

Polityka Naukowa Państwa to strategiczny dokument, który wskazuje priorytety funkcjonowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Określa także najważniejsze wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki i społeczeństwa, na które odpowiedzią powinny być badania naukowe prowadzone na najwyższym poziomie oraz kształcenie wysokiej klasy specjalistów na studiach wyższych i w szkołach doktorskich. Realizacja PNP podlega ewaluacji nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Polityka Naukowa Państwa wspiera prowadzenie wysokiej jakości badań naukowych i optymalne wykorzystanie wiedzy naukowej oraz zapewnia autonomię uczelni. Dokument odpowiada na potrzeby społeczeństwa, gospodarki i obywateli, przyczyniając się do poprawy jakości życia i budowania przewagi konkurencyjnej Polski na arenie międzynarodowej. Celem PNP jest stworzenie warunków do prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych i ułatwienie dostępu do wysokiej jakości kształcenia przyszłych pokoleń. Priorytety określone w dokumencie będą miały również przełożenie na synergię i rozwój współpracy międzynarodowej w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.

Polityka Naukowa Państwa stanowi podstawę do realizacji programów strategicznych i rozwojowych państwa. Będzie promować rolę nauki i szkolnictwa wyższego, co przyczyni się do podniesienia ich prestiżu i zwiększenia zaufania społecznego do wyników badań naukowych. Optymalnemu wykorzystaniu potencjału polskiej nauki i szkolnictwa wyższego służą:

  • stałe podnoszenie jakości kształcenia i prowadzenia badań naukowych;
  • priorytetyzacja działań;
  • zwiększenie atrakcyjności kariery w systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
  • transfer wiedzy i technologii pomiędzy nauką a przemysłem oraz dążenie do niezależności technologicznej przez tworzenie polskiego „know-how”;
  • wspieranie mobilności środowiska akademickiego;
  • kreowanie i utrwalanie pozytywnego wizerunku polskiej nauki w świecie i wzmocnienie jej międzynarodowego oddziaływania.

źródło: MEiN

Polityka Naukowa Państwa

Dyskusja (0 komentarzy)