Aktualności
Sprawy nauki
10 Maja
Opublikowano: 2019-05-10

Senatorowie UW piszą do rektora uczelni w sprawie nowego statutu

Członkowie Senatu Uniwersytetu Warszawskiego wystosowali list otwarty do rektora uczelni, dr. hab. Marcina Pałysa, prof. UW, w którym wyrazili głębokie zaniepokojenie kierunkiem prac i rozwiązań ustrojowych, które mają się znaleźć w przyszłym Statucie UW.

W ich ocenie zapisy uwzględnione w projekcie podważają autonomię uczelni oraz podmiotowość wydziałów i podstawowych jednostek organizacyjnych UW. Zarzucają także nieprzestrzeganie zasad samorządności i wspólnotowości społeczności akademickiej.

Przypominają, że już w lipcu ub. roku, gdy przedstawiono założenia koncepcyjne dotyczące nowego Statutu UW, większość dziekanów sformułowała krytyczne uwagi dotyczące zasadności przyjęcia proponowanych rozwiązań, w szczególności organizacji kształcenia, organów UW oraz zadań i uprawnień ciał kolegialnych. Ze zdziwieniem przyjęli więc pojawienie się zupełnie nowych zapisów, które – jak podkreślają – nie były nigdy i z nikim konsultowane.

Autorzy listu, oceniając projekt nowego Statutu, nie mają wątpliwości, że zaprezentowany w nim kształt organizacji UW opiera się na modelu bardzo silnej centralizacji władzy i zarządzania, i bliższy jest modelowi korporacyjnemu niż akademickiemu. Przyjmując bardzo rygorystyczną interpretację wybranych zapisów Ustawy 2.0, zmarginalizowano podmiotowość i autonomię wydziałów i ich społeczności, rolę ciał przedstawicielskich studentów i doktorantów oraz rolę kanclerza i podległych mu struktur administracyjnych w procesie współdecydowania o losach uniwersytetu – uważają sygnatariusze listu. Dodają przy tym, że niewspółmiernie do tego powiększono władzę i kompetencje rektora.

„Stojąc na stanowisku, że uniwersytet jest wspólnotą wszystkich jego pracowników, doktorantów i studentów (…) przedkładamy rektorowi, jako Przewodniczącemu Senatu UW, inne rozwiązania statutowe, zapewniające równowagę jednoosobowych organów akademickich oraz kolegialnych władz przedstawicielskich, tak by Uniwersytet Warszawski mógł funkcjonować zarządzany nie tylko w sposób efektywny i nowoczesny, ale zarazem zgodny ze sprawdzonymi rozwiązaniami i wartościami demokracji wewnątrzuczelnianej” – piszą senatorowie UW w liście do rektora uczelni, prof. Marcina Pałysa. Ich propozycje do projektu statutu zamieszczamy poniżej, korzystając z materiałów udostępnionych na profilu fejsbukowym KKHP.

MK

Źródło: Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej

 

Dyskusja (0 komentarzy)