Aktualności
Sprawy nauki
05 Maja
Źródło: archiwum prywatne
Opublikowano: 2021-05-05

Specjaliści od atomistyki z nowym prezesem

Dr hab. Marek Rabiń­ski z Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych został nowym pre­zesem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego. Zrze­sza ono spe­cja­li­stów z dzie­dziny sze­roko rozu­mia­nej ato­mi­styki. 

Wybory nowych władz organizacji odbyły się podczas XV Zjazdu PTN. Nowym prezesem został dr hab. Marek Rabiń­ski z Naro­do­wego Cen­trum Badań Jądro­wych. Jest absol­wen­tem Wydziału Mecha­nicz­nego Ener­ge­tyki i Lot­nic­twa Poli­tech­niki War­szaw­skiej (spe­cjal­ność: ener­ge­tyka jądrowa) oraz auto­rem ponad dwu­stu publi­ka­cji nauko­wych. Od początku kariery zawo­do­wej jest zwią­zany z Insty­tu­tem Badań Jądro­wych, Insty­tu­tem Pro­ble­mów Jądro­wych oraz z Naro­do­wym Cen­trum Badań Jądro­wych, dzia­ła­jąc w dzie­dzi­nie fizyki i inży­nie­rii pla­zmy wyso­ko­tem­pe­ra­tu­ro­wej. Kie­ruje zada­niami pro­gra­mów euro­pej­skich EURATOM i EUROfu­sion kon­tro­lo­wa­nej syn­tezy jądro­wej, jest człon­kiem-zało­ży­cie­lem Pol­skiego Towa­rzy­stwa Nukle­onicznego i Sto­wa­rzy­sze­nia Eko­lo­gów na Rzecz Ener­gii Nukle­ar­nej SEREN-Pol­ska oraz człon­kiem sek­cji Fizyki Pla­zmy Komi­tetu Fizyki Pol­skiej Aka­de­mii Nauk.

Wśród jego zainteresowań naukowych są: fizyka i inżynieria plamy, fizyka i technika jądrowa; numeryczne rozwiązywanie układów równań różniczkowych cząstkowych i zwyczajnych, wykorzystanie metod minimalizacji funkcjonału, fizyka obliczeniowa (Fortran); modelowanie komputerowe zagadnień fizyki plazmy.

W wystąpieniu tuż po wyborze, nowo powo­łany pre­zes zwró­cił uwagę na koniecz­ność przed­sta­wia­nia opi­nii śro­do­wi­ska ato­mi­stów w chwili podej­mo­wa­nia decy­zji zwią­za­nych z pro­gra­mem pol­skiej ener­ge­tyki jądro­wej, potrzebę zapre­zen­to­wa­nia współ­pracy na tym polu z innymi sto­wa­rzy­sze­niami i śro­do­wi­skami spo­łecz­nymi oraz na koniecz­ność inten­sy­fi­ka­cji aktyw­no­ści mło­dego poko­le­nia ener­ge­ty­ków jądro­wych.

Istniejące od 1991 roku Pol­skie Towa­rzy­stwo Nukle­oniczne zrze­sza spe­cja­li­stów z dzie­dziny sze­roko rozu­mia­nej ato­mi­styki. Ini­cjuje i popiera dzia­łal­ność naukową i tech­niczną we wszyst­kich dzie­dzi­nach ato­mi­styki. Infor­muje spo­łe­czeń­stwo o warun­kach bez­piecz­nego wyko­rzy­sta­nia pro­ce­sów i tech­nik jądro­wych oraz działa na rzecz ich wyko­rzy­sta­nia w zakre­sie pozy­ski­wa­nia ener­gii, roz­woju prze­my­słu i rol­nic­twa, a także ochrony śro­do­wi­ska natu­ral­nego. Wspiera i orga­ni­zuje fun­da­cje, staże i kon­kursy, w tym kon­kurs na naj­lep­sze prace dyplo­mowe zwią­zane tema­tycz­nie z ato­mi­styką (rów­nież te obro­nione na kie­run­kach huma­ni­stycz­nych), zachę­ca­jąc stu­den­tów do zaję­cia się róż­nymi aspek­tami nukle­oniki, m.in. fizyką czy che­mią jądrową. Pro­wa­dzi też aktywną dzia­łal­ność wydaw­ni­czą i popu­la­ry­za­tor­ską.

źródło: NCBJ

Dyskusja (0 komentarzy)