Aktualności
Sprawy nauki
12 Czerwca
Opublikowano: 2020-06-12

Stanowisko IFMSA-Poland dotyczące wpływu zmiany klimatu na zdrowie

Brak działania, a co za tym idzie straty ekonomiczne, środowiskowe oraz zdrowotne, w obliczu nadciągającej klęski klimatycznej jest nie do zaakceptowania. W związku z tym chcemy stanąć na czele reform, które sprawią, że Polska będzie przygotowana na skutki globalnego ocieplenia, a także będzie mogła brać udział w aktywnej walce ze zmianami klimatu – napisali w swoim stanowisku członkowie Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland.

Autorzy: Kacper Łuszczki, Żaneta Zawadzka, Mikołaj Patalong, Karolina Stachyra i Agata Okulus we współpracy z Weroniką Michalak (HEAL-Polska) i dr. hab. inż. Zbigniewem M. Karaczunem (Koalicja Klimatyczna) piszą, że w związku z konsekwencjami zmiany klimatu co roku życie tracą setki tysięcy ludzi. Wyliczają: wskutek podnoszenia się globalnej temperatury coraz częściej pojawiają się susze, huragany, ulewne deszcze czy powodzie, czeka nas też wkrótce ograniczenie dostępu do wody i żywności, zwiększająca się liczba przedwczesnych zgonów i chorób klimatozależnych oraz wzrost kosztów ochrony zdrowia. „W aspekcie społecznym już teraz możemy obserwować pogłębiające się nierówności społeczne, ubóstwo i zwiększoną migrację. Zmiana klimatu ma znaczący wpływ na zdrowie w sposób bezpośredni, objawiający się podwyższoną częstością pogodowych zjawisk ekstremalnych, ale także w sposób pośredni, poprzez zanieczyszczenie powietrza i wody bądź też poprzez rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych” – czytamy w stanowisku IFMSA Poland.

Studenci medycyny i młodzi lekarze zrzeszeni w organizacji uważają, że brak działania w obliczu nadciągającej klęski klimatycznej jest nie do zaakceptowania. „Brak działania będzie się wiązać ze stratami ekonomicznymi, środowiskowymi, a także ze stratami zdrowotnymi. W związku z tym chcemy stanąć na czele reform, które sprawią, że Polska będzie przygotowana na skutki globalnego ocieplenia, a także będzie mogła brać udział w aktywnej walce ze zmianami klimatu” – jasno deklarują.

Podkreślają, ze dalsze dyskusje o tym, czy zmiana klimatu następuje, są tylko stratą czasu, ponieważ fakt ten został udowodniony w licznych pracach naukowych oraz potwierdzony przez naukowców skupionych w Międzynarodowym Zespole ds. Zmian Klimatu (IPCC). Domagają się podjęcia realnych działań w tym zakresie.

Wzywają więc władze państwowe, zarówno ustawodawczą, jak i wykonawczą, do uznania postępujących zmian klimatycznych za kryzys zagrażający bezpieczeństwu wszystkich obywateli, ze szczególnym naciskiem na konsekwencje dla stanu zdrowia publicznego. Apelują o: współpracę międzynarodową na poziomie Unii Europejskiej, Rady Europy, Porozumienia Paryskiego oraz innych organizacji i traktatów; stworzenie długofalowej strategii zmniejszenia zależności polskiego sektora energetycznego od węgla brunatnego i kamiennego; uznanie odpowiedzialności przedsiębiorstw działających na terenie RP za emisję gazów cieplarnianych, choćby poprzez nałożenie obowiązku rejestrowania i raportowania wpływu ich działalności na klimat, a także przedstawianie raportów instytucjom państwowym oraz obywatelom jako informacji publicznej.

Członkowie IFMSA-Poland wywołują też do tablicy uczelnie medyczne postulując, by wprowadzić do programu nauczania podstawową wiedzę na temat zmiany klimatu, w tym zagrożeń z nim związanych, jego wpływu na zdrowie publiczne i praktyki kliniczne, działań mających na celu ograniczenie ryzyka nadejścia katastrofy klimatycznej. Optują za minimalizowaniem ich negatywnego wpływu na środowisko, np. poprzez stosowanie energii z odnawialnych źródeł, wprowadzenie recyklingu, wybieranie lokalizacji z dostępem do komunikacji publicznej. Zachęcają do finansowania oraz wspierania rozwoju badań i inicjatyw proklimatycznych w kierunku oceny, znalezienia rozwiązań dla problemów zdrowotnych związanych ze zmianami klimatu. Proponują też dążenie do upowszechniania wiedzy i rozwiązań dotyczących zmian klimatu na arenie ogólnopolskiej.

Apele kierują także m.in. do władz samorządowych, pracowników ochrony zdrowia, mediów i międzynarodowych korporacji. Sami zobowiązują się do tworzenia akcji edukacyjnych dotyczących zmian klimatycznych i ich konsekwencji oraz aktywnego w nich udziału; aktywnej odpowiedzi na wezwania zawarte w kampaniach społecznych poświęconych ekologicznej transformacji na poziomie indywidualnym i zbiorowym; refleksji nad wpływem codziennych, indywidualnych wyborów na stan środowiska naturalnego oraz uświadamiania osób z najbliższego otoczenia o potrzebie podjęcia wspólnych, zorganizowanych i konsekwentnych działań na rzecz zahamowania destrukcyjnego wpływu naszej cywilizacji na klimat.

Zdaniem autorów stanowiska, dzięki przestrzeganiu zaleceń i rekomendacji, m.in. z porozumienia przyjętego na Szczycie Klimatycznym (COP) w Paryżu w 2015 roku, dokumentu WHO „Health, environment and climate change” z kwietnia 2019 roku czy raportu HEAL i Koalicji Klimatycznej „Wpływ zmiany klimatu na zdrowie” z 2018 roku, istnieje szansa na życie w świecie wolnym od konsekwencji zmiany klimatycznej.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland jest największą w Polsce organizacją zrzeszającą studentów medycyny i młodych lekarzy. Stanowi część International Federation of Medical Students’ Associations, które działa na terenie 125 państw, zrzeszając ponad 1,4 mln członków. Należą do niego studenci kierunków medycznych oraz młodzi lekarze z 18 miast w Polsce.

MK

Stanowisko IFMSA-Poland dotyczące wpływu zmian klimatu na zdrowie

Dyskusja (0 komentarzy)