Aktualności
Sprawy nauki
22 Lutego
Opublikowano: 2021-02-22

Stanowisko TNW w sprawie nowego wykazu czasopism

W próbach „reformy” sektora naukowego skupiono się głównie na rozwiązaniach biurokratyczno-formalnych, a sztuczne i bez uzasadnienia merytorycznego podnoszenie punktowej „wartości” czasopism będzie tylko przyspieszać prowincjonalizację nauki w Polsce, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych – napisało Towarzystwo Naukowe Warszawskie w stanowisku odnośnie do nowego wykazu czasopism punktowanych.

Jako gremium skupiające w swych szeregach najwybitniejszych polskich uczonych TNW wyraziło „głębokie zaniepokojenie” zmianami, jakich dokonano w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Modyfikacje wprowadzone bez szerszych konsultacji ze środowiskiem naukowym to – zdaniem Towarzystwa – posunięcie prowadzące do skonfliktowania środowiska naukowego. TNW zwraca ponadto uwagę, że znowelizowany wykaz jest kolejnym czynnikiem osłabiającym kondycję polskiej nauki.

Mimo ogromnego wsparcia środkami europejskimi, bez których już dawno doszłoby do całkowitego załamania, jest ona nie tylko chronicznie niedoinwestowana, ale i bez wizji polityki rozwoju kadry nauko-badawczej. Prosta demograficzna analiza porównawcza wskazuje, że musimy wręcz podwoić liczbę pracowników sektora B+R, by dojść choćby do średniej unijnej, a to oznacza braki kadrowe blisko 100 tysięcy pracowników, głównie powiązanych z sektorem biznesowym – podkreślono w stanowisku.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie dodaje, że nie bez znaczenia jest „obecny system punktowo-grantowy, a zwłaszcza skala uznaniowości przy jego wdrażaniu”.

Punkty za publikacje przyznawane w sposób woluntarystyczny zakłócają właściwą hierarchię w nauce i prowadzą do jej ośmieszenia, a w naukach humanistycznych powodują rozrost przyczynkarstwa naukowego i dramatyczne obniżenie jakości prowadzonych badań. Tworzenie nowych systemów oceny, zbyt często sztucznie kreowanych i zawierających ewidentne elementy koniunkturalne, niszczy wieloletni dorobek nauki polskiej oraz generuje trudne do odrobienia szkody – piszą naukowcy.

Ich zdaniem, skupienie się w reformie systemu na rozwiązaniach biurokratyczno-formalnych, czego przejawem jest podnoszenie punktowej „wartości” czasopism bez żadnego uzasadnienia merytorycznego, „tylko przyspieszy prowincjonalizację, zwłaszcza w naukach humanistycznych i społecznych”. Dlatego TNW zachęca w swoim stanowisku do poważnej debaty nad stanem obecnym i przyszłością polskiej nauki, wyrażając gotowość do aktywnego wzięcia w niej udziału.

Towarzystwo Naukowe Warszawskie to jedno z najstarszych polskich towarzystw naukowych, sięgające korzeniami początku XIX wieku. Obecnie skupia blisko 450 najwybitniejszych uczonych, głównie z warszawskiego środowiska naukowego. Celem TNW jest popieranie i rozwijanie badań naukowych we wszystkich dziedzinach wiedzy, przez organizowanie zebrań naukowych, wykładów i odczytów, a także ogłaszanie konkursów na prace naukowe i przyznawanie nagród i prowadzenie działalności wydawniczej. Na czele Towarzystwa stoi prof. Jerzy M. Langer.

MK

Stanowisko TNW w sprawie wykazu czasopism

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)