Aktualności
Sprawy nauki
27 Lipca
Opublikowano: 2020-07-27

Stypendia indywidualne szansą dla Twojej uczelni

Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie (Individual Fellowships – IF MSCA) w ramach Programu Ramowego Horyzont 2020 są jednymi z najlepszych możliwości dla doświadczonych naukowców na podniesienie kwalifikacji, udział w prestiżowych badaniach, konferencjach i międzynarodowych warsztatach. Ich celem jest zwiększenie kreatywności i potencjału naukowego badaczy, a zarazem stworzenie atrakcyjnych warunków zatrudnienia.

IF MSCA to granty badawczo-szkoleniowe dla naukowców posiadających stopień doktora lub minimum 4-letnie doświadczenie w pracy badawczej (liczone od dnia uzyskania tytułu magistra). Naukowiec ma do wyboru dwa rodzaje konkursów zależnie od tego, gdzie chciałby realizować swój projekt:

  • European Standard Fellowships – realizowane przez okres od 12 do 24 miesięcy w dowolnym kraju UE lub stowarzyszonym z Programem Horyzont 2020. W konkursie mogą startować także osoby, które miały przynajmniej 12-miesięczną przerwę w pracy naukowej lub przez długi czas przebywały poza Europą, lecz chciałyby wrócić i na Starym Kontynencie kontynuować prace badawcze.
  • Global Fellowships – badacz zostaje oddelegowany do kraju trzeciego, gdzie przez maks. 2 lata prowadzi projekt, a następnie wraca do Europy i kontynuuje prace przez kolejnych 12 miesięcy.

Wnioskodawca sam określa tematykę przyszłych badań wybierając panel, w którym aplikacja będzie oceniana. Stypendystów zachęca się, aby w ramach projektu zaplanowali realizację części działań w dowolnej europejskiej instytucji z sektora pozaakademickiego lub akademickiego na zasadzie oddelegowania od 3 do 6 miesięcy (w zależności od długości trwania projektu). Mimo że to zainteresowany naukowiec proponuje temat indywidualnie prowadzonego projektu (ang. bottom-up), rola, jaką odgrywa goszczący uniwersytet czy instytut badawczy w całym procesie, jest równie istotna. Propozycja przygotowywana przez badacza powinna być konstruowana w porozumieniu z instytucją przyjmującą (ang. host institution). Bardzo ważne jest tutaj zaangażowanie opiekuna merytorycznego, czyli w nomenklaturze Akcji Marii Skłodowskiej-Curie – supervisora. Jest to osoba, która powinna być uznanym autorytetem w dziedzinie projektu. Jego rolą jest wspieranie stypendysty na każdym etapie realizacji wytyczonych zadań oraz pomoc merytoryczna. Dlatego im ściślejsza współpraca między naukowcem, opiekunem i instytucją, tym większa szansa na otrzymanie dofinasowania.

Dla jednostki uzyskanie grantu IF MSCA oznacza większy prestiż i rozpoznawalność w środowisku akademickim, rozbudowę sieci naukowych kontaktów, a także wzrost liczby publikacji w branżowych czasopismach. Ponadto każdy zdobyty grant IF podnosi doskonałość uczelni oraz zwiększa jej potencjał i międzynarodowy charakter zespołów. Goszczenie w swoich murach ambitnych i kreatywnych przedstawicieli nauki staje się motorem napędowym kolejnych działań badawczych.

Stypendia indywidualne MSCA to ogromna szansa dla polskich jednostek, żeby zaprosić do siebie badaczy z całego świata. To także sposobność na umiędzynarodowienie i zdobycie dodatkowych punktów w ocenie parametrycznej za realizację projektów w programach ramowych UE. Warto zauważyć, że instytucje, które przodują w pozyskiwaniu projektów MSCA, w późniejszym czasie zdobywają renomowane granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC).

Dodatkową szansą dla polskich instytucji na ściągnięcie do swoich zespołów badawczych obiecujących stypendystów z całego świata są Widening Fellowships. Dzięki temu mechanizmowi wnioskodawcy starający się o granty indywidualne MSCA we współpracy z polskimi instytucjami, będą mieli większe szanse na otrzymanie finansowania. Warto więc rozważyć przygotowanie zaproszenia dla naukowców z zagranicy do wspólnego aplikowania o stypendia indywidualne MSCA w tym roku – mogą to być również Polacy, którzy dłuższy czas mieszkają za granicą.

Przygotowanie aplikacji z całą pewnością wymaga zaangażowania ze strony instytucji goszczącej, która staje się bezpośrednim beneficjentem i koordynatorem grantu, odpowiedzialnym za jego realizację oraz zatrudnienie naukowca, z którym ten projekt złożyła. Dlatego właśnie tak ważny jest aktywny udział instytucji już na etapie przygotowywania wniosków.

W ramach grantu instytucja goszcząca jest zobowiązana do zatrudnienia naukowca na podstawie umowy o pracę zgodnie z zasadami Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych. Co ciekawe, budżet wniosku jest liczony automatycznie na podstawie planowanych osobomiesięcy. Podstawę kalkulacji stanowią tzw. unit costs (koszty jednostkowe; przypadające na miesiąc) obejmujące:

  • living allowance (koszty wynagrodzenia): 4880 € (po przemnożeniu przez współczynnik korekcyjny – w Polsce wynosi on 75,5%),
  • mobility allowance (dodatek mobilnościowy): 600 €,
  • family allowance (dodatek rodzinny): 500 €,
  • ryczałt na koszty badań i szkoleń: 800 €,
  • ryczałt na koszty pośrednie i koszty zarządzania:650€.

Bycie stypendystą lub supervisorem w Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie to niesamowite wyróżnienie i nobilitacja. To doświadczenie, które otwiera wiele drzwi w świecie naukowym. Dlatego warto przygotować zaproszenia do wspólnego aplikowania o grant indywidualny MSCA jeszcze w tym roku.

Zamknięcie ostatniego konkursu MSCA IF w programie Horyzont 2020 planowane jest na 9 września 2020 r. Zapraszamy do Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, gdzie nasi konsultanci udzielą wsparcia w aplikowaniu o stypendia, a także pomogą w przygotowaniu zaproszenia do partnerów z całego świata.

Agnieszka Aloksa
Konsultant ds. Programów Ramowych UE
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE w Szczecinie
RCIiTT ZUT

e-mail: Agnieszka.Aloksa@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53

 

ZUT logo wersje W SZCZECINIE Corel 9 krzywe 1 1024x188 1

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyskusja (0 komentarzy)