Aktualności
Sprawy nauki
19 Lipca
Opublikowano: 2019-07-19

Stypendia MSCA perspektywą dla polskich naukowców

Prestiż? Finansowanie badań? Międzynarodowa kariera naukowa? Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie dają wiele możliwości!

Nie ulega wątpliwości, że stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie w ramach Programu Ramowego UE Horyzont 2020 są jednymi z najlepszych możliwości stypendialnych dla naukowców w Europie i nie tylko. Mają one wymiar międzynarodowy, w związku z tym wymagają mobilności do innego kraju na okres od 12 do 36 miesięcy. Ich szczególnym atutem jest możliwość zaproponowania własnej tematyki pracy badawczej, którą aplikujący naukowiec będzie się zajmował, jeżeli udowodni we wniosku jej innowacyjny charakter.

Stypendia skierowane są do doświadczonych naukowców, czyli w rozumieniu Komisji Europejskiej takich, którzy mogą poszczycić się stopniem doktora i/lub czteroletnim doświadczeniem badawczym. Oferta ta adresowana jest do badaczy wszystkich narodowości i dziedzin, bez ograniczeń wiekowych, w zakresie badań od podstawowych do wdrożeniowych. Co istotne, w projektach mogą uczestniczyć wszelkie typy podmiotów, które prowadzą badania, np. instytucje naukowe, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, szpitale itp.

Oprócz pomysłu zaproponowanego we wniosku, bardzo ważnym aspektem jest sam rozwój stypendysty. Należy pamiętać, że szanse na otrzymanie stypendiów mają ci, którzy we wniosku projektowym zaproponują dobrze skrojony plan na rozwój międzynarodowej kariery naukowej. Przede wszystkim należy przykładać wagę do rozwoju umiejętności stricte badawczych, np. związanych z pogłębieniem kompetencji metodologicznych oraz transferowalnych (uniwersalnych), które w tym przypadku dotyczą m.in. umiejętności zarządzania zespołem, przedsiębiorczości czy współpracy międzykulturowej.

Stypendia indywidualne Marii Skłodowskiej-Curie posiadają też specjalny panel dla naukowców, którzy powracają do kariery naukowej po dłuższej przerwie spowodowanej np. macierzyństwem czy pracą w przedsiębiorstwach (Career Restart Panel). Ponadto istnieje panel dla badaczy, którzy powracają do Europy w celach naukowych po długoletniej rezydenturze w krajach pozaeuropejskich (Reintegration Panel). Kolejną opcją jest możliwość odbywania stypendium w sektorze pozaakademickim, czyli w instytucjach, które prowadzą badania, natomiast nie wpisuje się to w ich główną działalność (Society & Enterprise Panel).

Następny wariant stanowią granty Widenning Fellowships, adresowane do naukowców, którzy nie otrzymali finansowania w ramach stypendiów indywidualnych, a wybrali jako jednostkę goszczącą instytucję mieszczącą się w kraju o mniejszej partycypacji w Horyzoncie 2020. Na liście tych państw jest również Polska. Zwiększa to szanse polskich uczonych na zostanie opiekunami merytorycznymi indywidualnych, zagranicznych badaczy, którzy wychodzą z wnioskiem projektowym. Mechanizm ten warto wykorzystać szczególnie w celu zwiększenia potencjału i międzynarodowego charakteru naszych krajowych zespołów naukowych. Goszczenie w swoich murach ambitnych i kreatywnych ludzi nauki jest motorem napędowym kolejnych działań badawczych.

Należy pamiętać, że wniosek przygotowywany przez indywidualnego naukowca powinien być konstruowany razem z instytucją przyjmującą. Bardzo ważne jest tutaj zaangażowanie opiekuna merytorycznego, czyli w nomenklaturze stypendiów Marii Skłodowskiej-Curie – supervisora. Jest to osoba, która powinna być uznanym autorytetem w dziedzinie, której dotyczy wniosek projektowy. Jego rolą jest wspieranie stypendysty na każdym etapie realizacji wytyczonych zadań oraz pomoc merytoryczna.

Beneficjentem projektu jest instytucja goszcząca badacza, w związku z tym to ona zawiera umowę grantową z Komisją Europejską i odpowiada za prawidłowy przebieg projektu. To również ona podpisuje umowę o pracę z naukowcem, który otrzyma finansowanie oraz wypłaca mu wynagrodzenie ze środków projektowych. Jej zadaniem jest także zapewnienie stanowiska pracy, w tym sprzętu komputerowego i dostępu do niezbędnej infrastruktury. Niemniej ważną kwestią jest pomoc w administrowaniu projektem w ramach struktur instytucjonalnych.

Stypendia indywidualne finansowane są w formie ryczałtu. Oznacza to, że są one obliczane na podstawie deklarowanej ilości miesięcy, którą stypendysta ma zamiar spędzić w jednostce przyjmującej. Budżet obejmuje finansowanie naukowca oraz instytucji. Wsparcie tego pierwszego uwzględnia: wynagrodzenie (Living Allowance) w kwocie 4880 €, przemnożone przez współczynnik korekcyjny kraju, w którym będzie realizowane stypendium (dla Polski jest to 75,5%), dodatek z tytułu relokacji (Mobility Allowance) – 600 €/m-c oraz dodatek rodzinny (Family Allowance) w kwocie 500 €/m-c. Natomiast na świadczenia dla instytucji składa się 800 €/m-c, które powinno być wydatkowane przed wszystkim na potrzeby naukowe indywidualnego naukowca, w tym np. szkolenia, konferencje, publikacje itp. (Research, training and networking costs) oraz 650 €/m-c na koszty związane z zarządzaniem i administrowaniem projektu (Management and indirect costs).

Bycie stypendystą lub opiekunem naukowym w Akcjach Marii Skłodowskiej-Curie to niesamowite wyróżnienie i nobilitacja. To doświadczenie, które otwiera wiele drzwi w świecie naukowym. Aktualny nabór wniosków trwa do 11 września 2019 r. Wsparcie w aplikowaniu o stypendia świadczy Sieć Punktów Kontaktowych na obszarze całego kraju. Jeden z nich znajduje się w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie, gdzie konsultanci udzielają wszelkich niezbędnych informacji.

Zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego PR UE w Szczecinie, ul. Jagiellońska 20-21, pok. 108, 70-363 Szczecin, e-mail: mobility@zut.edu.pl, tel. 91 449 41 53.

Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dyskusja (0 komentarzy)