Aktualności
Sprawy nauki
11 Maja
Opublikowano: 2017-05-11

Stypendia START dla 100 najzdolniejszych młodych naukowców

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej po raz 25. przyznała stypendia START dla najzdolniejszych młodych naukowców z całej Polski. W tym roku otrzyma je 100 młodych badaczy. Wysokość rocznego stypendium to 28 tys. zł, a łączna kwota, jaką Fundacja przeznaczy na stypendia START w 2017 roku, wynosi blisko 3 mln złotych.

START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy przed trzydziestką reprezentujących wszystkie dziedziny nauki. Jest najdłużej realizowanym programem Fundacji. Grono laureatów wszystkich konkursów, łącznie z tegorocznym, liczy już ponad 2800 osób. Stypendia, które można przeznaczyć na dowolny cel, mają wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce.

Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1152 kandydatów. Średni wiek laureatów wynosi 28 lat, a 48 % nagrodzonych posiada stopień doktora (w Polsce przeciętny wiek uzyskiwania doktoratu wynosi około 35 lat).

Od 2009 r. Fundacja przyznaje również wyróżnienia kandydatom, których osiągnięcia badawcze zostały najwyżej ocenione przez recenzentów konkursu. Podstawowym kryterium przyznawania wyróżnienia jest wyjątkowo wysoka jakość dorobku naukowego kandydata, uznana za wybitną.
W tym roku wyróżnienia otrzymało trzech laureatów. Stypendia tych osób zostaną podwyższone do kwoty 36 000 zł ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2017 r. wyróżnienia otrzymali:

 • Michał Jachura z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
 • Mateusz Konczal z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
  w Poznaniu
 • dr Joanna Kułaga–Przymus z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

W ramach programu START przyznawane jest również Stypendium im. Barbary Skargi. Może je otrzymać osoba, której badania wyróżniają się odważnym przekraczaniem granic pomiędzy różnymi dziedzinami nauki, otwierają nowe perspektywy badawcze i tworzą nowe wartości w nauce. Tegoroczną laureatką Stypendium im. Barbary Skargi została dr Hanna Wojewódka z Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Będzie ona otrzymywać stypendium podwyższone do kwoty 36 000 zł.

Uroczystość wręczenia dyplomów laureatom odbędzie się 27 maja br. na Zamku Królewskim w Warszawie.  Nabór wniosków do kolejnego konkursu rozpocznie się jesienią br.

KONKURS START 2017 w liczbach

 • 3 000 000 zł – łączna kwota przeznaczona przez FNP na stypendia w 25. konkursie
  w programie START;
 • 1152 wniosków do konkursu;
 • 100 laureatów  (8,68% spośród ubiegających się o stypendium);
 • 60 mężczyzn i 40 kobiet wśród laureatów;
 • 48% laureatów (48 osób) ma stopień doktora; w tym 21 kobiet (51%) i 27 mężczyzn (17%)
 • Dziedziny najczęściej reprezentowane przez laureatów: nauki chemiczne i biologiczne (po 15 stypendystów), nauki fizyczne (9 stypendystów);
 • Instytucje, z których pochodzi największa liczba stypendystów: Uniwersytet Warszawski (18 stypendystów), Uniwersytet Jagielloński (14 stypendystów), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (7 stypendystów) i  Uniwersytet Gdański oraz Uniwersytet Wrocławski (po 6 stypendystów)
 • Najwięcej stypendystów rekrutuje się z takich miast, jak: Warszawa (31 stypendystów), Kraków (17 stypendystów), Wrocław, Poznań oraz Gdańsk (po 11 stypendystów);
 • Placówki naukowe, z którymi najczęściej związani są stypendyści, to: szkoły wyższe (81,
  z czego 15 to politechniki) oraz instytuty PAN (17).

***

Stypendia START są przyznawane przez FNP od 1993 r. Do 2017 r. włącznie FNP przyznała 3 436 stypendiów (w latach 2002-2015 istniała możliwość otrzymania stypendium START dwukrotnie) na kwotę 75 500 000 zł.

Stypendia START stanowią wyróżnienie dla młodych naukowców, którzy, choć dopiero rozpoczynają karierę naukową, mogą się już wykazać znaczącymi osiągnięciami badawczymi. O stypendium ubiegać się mogą młodzi naukowcy do 30 r.ż. (lub starsi, jeżeli korzystają z regulaminowych możliwości przedłużenia). Dorobek kandydatów – udokumentowany patentami lub publikacjami w uznanych polskich i zagranicznych periodykach naukowych – jest oceniany przez uczonych będących autorytetami w swoich dziedzinach. Formalnie poprawne wnioski najpierw ocenia panel ekspercki, który najlepsze zgłoszenia kieruje do recenzji. Każdemu wnioskowi zakwalifikowanemu do tego etapu przygląda się kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Program START oferuje również dodatkowe finansowanie (stypendium wyjazdowe) na wyjazd studyjny do zagranicznego ośrodka naukowego oraz możliwość wzięcia udziału w spotkaniu z noblistami w niemieckim Lindau.

Od 2004 roku stypendia START są finansowane ze środków przekazanych Fundacji na podstawie ustawy prywatyzacyjnej z 2000 roku (na mocy tej ustawy 2% środków z prywatyzacji jednoosobowych spółek Skarbu Państwa było przekazywane w latach 2003-2004 na majątek Fundacji; po zmianie ustawy adresatem 2% środków uzyskiwanych w dalszych etapach prywatyzacji został nieistniejący już Komitet Badań Naukowych).

***

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej istnieje od 1991 r. i jest niezależną, samofinansującą się instytucją pozarządową typu non-profit, która realizuje misję wspierania nauki. Jest największym w Polsce pozabudżetowym źródłem finansowania nauki. Do statutowych celów FNP należą: wspieranie wybitnych naukowców i zespołów badawczych i działanie na rzecz transferu osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej. Fundacja realizuje je poprzez przyznawanie indywidualnych nagród i stypendiów dla naukowców, przyznawanie subwencji na wdrażanie osiągnięć naukowych do praktyki gospodarczej, inne formy wspierania ważnych przedsięwzięć służących nauce (jak np.: programy wydawnicze, konferencje). Fundacja angażuje się także we wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej oraz zwiększanie samodzielności naukowej młodego pokolenia uczonych.

Dyskusja (0 komentarzy)