Aktualności
Sprawy nauki
28 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-28

Tarcza antykryzysowa a środowisko akademickie

Spłatę kredytów studenckich będzie można wstrzymać na pół roku, a osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy w trybie sprzed Konstytucji dla Nauki dostaną na to więcej czasu – m.in. takie zmiany dotyczące środowiska akademickiego zapisano w projekcie tzw. tarczy antykryzysowej 3.0.

Na stronach Sejmu opublikowano rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (to tzw. tarcza antykryzysowa 3.0). Izba niższa parlamentu ma się zająć projektem na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu.

Znalazły się tam zapisy, które – w zamierzeniu rządu – mają zapobiegać negatywnym skutkom zmian gospodarczych wynikających z pandemii COVID-19. Wśród przepisów kilka dotyczy środowiska akademickiego. Mowa jest m.in. o zawieszeniu spłaty kredytu studenckiego. „Zgodnie z projektem kredytobiorca po złożeniu wniosku do instytucji kredytującej uzyska zawieszenie nie tylko raty kapitałowej, ale również odsetkowej, na okres do 6 miesięcy. W konsekwencji nastąpi całkowite wstrzymanie spłaty kredytu studenckiego” – napisano w uzasadnieniu. I dodano, że kredytobiorca nie będzie zobowiązany do spłaty wyższych rat kapitałowych po wykorzystaniu okresu zawieszenia.

„Ponadto w trakcie wydłużonego okresu spłaty kredytu będą obowiązywały odsetki w wysokości 0,5 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Pozwoli to na utrzymanie preferencyjnego oprocentowania w całym okresie spłaty kredytu, bez konieczności podnoszenia oprocentowania do 0,75 stopy redyskontowej Narodowego Banku Polskiego. Sytuacja taka ma miejsce po upływie okresu spłaty kredytu” – napisali twórcy projektu.

Projektowane przepisy o rok przesuwają termin umorzenia niezakończonych postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, tytułu profesora oraz przewody doktorskie prowadzone na zasadach sprzed Konstytucji dla Nauki (czyli obowiązującej od 1 października 2018 r. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce). Wcześniej był na to czas do końca 2021 r., a teraz – ma być do końca 2022 r. Wydłużony ma być też okres przejściowy, w którym osoby ubiegające się o stopień lub tytuł naukowy mogą do osiągnięć publikacyjnych mogą zaliczyć artykuły naukowe opublikowane w czasopismach spoza nowego wykazu czasopism.

Są też zmiany dotyczące terminów publikacji powiązanych tematycznie artykułów naukowych zaliczanych do minimalnego dorobku kandydata do stopnia doktora habilitowanego.

Zaproponowano również zmiany, które umożliwią instytutom Sieci Badawczej Łukasiewicz korzystanie ze źródeł finansowania dostępnych dla instytutów badawczych. Dotychczasowe przepisy ograniczały Sieci Badawczej Łukasiewicz wykorzystanie środków z subwencji wyłącznie do bieżącej działalności, co uniemożliwia ich wykorzystanie na przykład na realizację inwestycji. Zmiana doprecyzowuje, że środki z subwencji mogą zostać przeznaczone także na działalność naukową, działania związane z optymalizacją i rozwojem Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz na działania związane z restrukturyzacją instytutów Sieci.

źródło: Nauka w Polsce

Projekt tzw. tarczy antykryzysowej 3.0

 

Dyskusja (0 komentarzy)