Aktualności
Sprawy nauki
23 Marca
Opublikowano: 2021-03-23

Trwa nabór kandydatów do Akademii Młodych Uczonych PAN

Do 31 lipca można zgłaszać kandydatów na członków Akademii Młodych Uczonych PAN. Powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Akademia Młodych Uczonych została powołana w 2010 roku w celu promowania badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez wybitnych młodych przedstawicieli polskiej nauki. Członkowie AMU wybierani są przez Zgromadzenie Ogólne PAN. Nie mogą mieć więcej niż 38 lat i muszą posiadać co najmniej stopień naukowy doktora. Ponadto powinni wyróżniać się wybitnymi osiągnięciami badawczymi oraz działalnością upowszechniającą naukę.

Skład Akademii Młodych Uczonych PAN liczy obecnie 32 członków. Wybierani są na tzw. zakładkę, tzn. część osób zostaje wymieniona w połowie kadencji, która trwa 5 lat. Na 145. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN, zaplanowanego na 2 grudnia, zostanie wybranych maksymalnie nowych 18 członków. Poszczególne wydziały PAN mogą wskazać określoną liczbę kandydatów:

  • Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych  – 3 kandydatów,
  • Wydział II Nauk Biologicznych i Rolniczych – 4 kandydatów,
  • Wydział III Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi – 5 kandydatów,
  • Wydział IV Nauk Technicznych – 4 kandydatów,
  • Wydział V Nauk Medycznych – 2 kandydatów.

Kandydatów na członków AMU może zgłosić:

  • trzech członków PAN,
  • rada naukowa instytutu naukowego lub instytutu badawczego, posiadającego prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego,
  • senat uczelni posiadającej uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego,
  • pięć osób, które wyróżniają się szczególnym dorobkiem naukowym i autorytetem w środowisku naukowym oraz reprezentują różne ośrodki naukowe.

Zgłoszenia należy przesyłać listownie do 31 lipca 2021 roku na adres: Polska Akademia Nauk, Pałac Kultury i Nauki, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa. Szczegóły naboru i niezbędne dokumenty zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej PAN.

Od września 2019 roku przewodniczącym Akademii Młodych Uczonych PAN jest dr hab. Karol Palka, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Algebry i Geometrii Algebraicznej Instytutu Matematycznego PAN. AMU ma za zadanie aktywizować środowisko młodych pracowników nauki m.in. poprzez przedstawianie opinii i programów dotyczących spraw nauki, organizowanie debat, dyskusji, konferencji naukowych oraz upowszechnianie ich wyników, a także upowszechnianie standardów etyki wśród młodych naukowców. W listopadzie ub.r. AMU PAN została jednym z 14 członków-założycieli europejskiego zrzeszenia akademii młodych uczonych Young Academies Science Advice Structure. Na prezesa YASAS wybrano dr. Jacka Kolanowskiego, wiceprzewodniczącego AMU PAN.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)