Aktualności
Sprawy nauki
13 Stycznia
Opublikowano: 2020-01-13

Uchwała RMN w sprawie ewaluacji szkół doktorskich

Ewaluacji szkół doktorskich dotyczy pierwsza w nowym roku uchwała Rady Młodych Naukowców. Przedstawiono w niej rekomendacje w zakresie rozszerzenia i uszczegółowienia kryteriów ewaluacji, które zostaną określone w projektowanym rozporządzeniu.

„Ewaluacja szkół doktorskich musi stanowić systemowe rozwiązanie wykluczające niskiej jakości szkoły doktorskie z polskiego systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz stymulujące wszystkie podmioty do projakościowych zmian w szkołach doktorskich. Powinna być ona niezbędnym narzędziem w tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju kompetencji badawczych oraz innych kompetencji odpowiadających 8 poziomowi Polskiej Ramy Kwalifikacji wśród kształconych doktorantów” – napisano w uchwale.

Doceniając znaczny stopień autonomii jednostek naukowych w zakresie kształcenia doktorantów, Rada postuluje jawność oceny dokonanej w drodze ewaluacji oraz rozszerzenie i uszczegółowienie jej kryteriów. Młodzi naukowcy rekomendują m.in. zapewnienie kształcącym się w szkołach doktorskich zajęć dydaktycznych przeznaczonych wyłącznie dla tych szkół bez łączenia ich z kształceniem studentów; wyłączenie potencjalnego opiekuna naukowego kandydata na doktoranta z postępowania rekrutacyjnego; obowiązek przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w toku postępowania rekrutacyjnego oraz wprowadzenie mechanizmów zachęcających doktorantów do mobilności naukowej.

Ponadto, z uwagi na zróżnicowaną strukturę szkół oraz wielości  reprezentowanych w nich obszarów naukowych RMN proponuje, by liczba dyscyplin była skorelowana z wielkością zespołu eksperckiego powoływanego do przeprowadzenia ewaluacji oraz zakresem jego kompetencji. Eksperci ci, jak wskazuje uchwała, powinni być wybierani w oparciu nie tylko o dorobek naukowy, ale także doświadczenie w kształceniu doktorantów i zarządzaniu tym procesem, a także udokumentowaną dotychczasową międzynarodową mobilność naukową w wiodących ośrodkach naukowych. Kolejny postulat dotyczy tego, aby podczas wizytacji ekspertów KEN w szkole doktorskiej obowiązkowo odbywało się spotkanie zespołu eksperckiego z doktorantami kształcącymi się w szkole doktorskiej.

MK

Uchwała Rady Młodych Naukowców

Dyskusja (0 komentarzy)