Aktualności
Sprawy nauki
24 Maja
Opublikowano: 2019-05-24

Uchwała RMN w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Rada Młodych Naukowców przyjęła uchwałę w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu osób będących na początku swojej naukowej kariery. Zwraca w niej uwagę na potrzebę przeprowadzania rzetelnych konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich.  

Karta dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców – jak piszą jej autorzy – stanowi rzeczywiste odzwierciedlenie potrzeb młodych polskich naukowców w zakresie usprawniania procedur rekrutacji na stanowiska akademickie oraz wskazuje konkretne obszary, które wymagają zmian. Jej powstanie poprzedziły szeroko zakrojone konsultacje ze środowiskiem młodych uczonych w Polsce. W ogólnych rekomendacjach dotyczących zatrudniania pracowników naukowych wskazuje się, aby uczelnia precyzyjnie określała katalog stanowisk, na które prowadzi rekrutację, nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni na stanowisku finansowanym ze środków budżetowych mieli zapewnioną niezależność prowadzenia badań naukowych lub działalności artystycznej, a na stanowisku asystenta nie zatrudniano osób ze stopniem naukowym doktora i doktora habilitowanego. Ponadto zarekomendowano, przy zatrudnianiu na stanowisko asystenta, określanie zakresu wymagań i obowiązków w sposób adekwatny do stanowiska, nie rozszerzając ich katalogu o wymagania i obowiązki właściwe stanowisku adiunkta. W Karcie podniesiono również kwestie treści zawartych w ogłoszeniach o pracę, a także sposobu wyboru kandydatów.

W przyjętej uchwale, będącej apelem do organów państwowych o rozważenie wprowadzenia rozwiązań Karty, które ograniczyłyby przypadki nierzetelności postępowań konkursowych, Rada Młodych Naukowców sugeruje, że „w polskim systemie nauki nie powinny być wprowadzane rozwiązania przewidujące eliminację absolwentów uczelni z postępowań rekrutacyjnych na stanowiska nauczycieli akademickich”. Dodano przy tym, że obowiązujące obecnie zasady organizacji konkursów na te stanowiska nie zapewniają należytej ochrony kandydatom „zewnętrznym”, wywodzącym się z innych uczelni niż uczelnia organizująca konkurs na stanowisko nauczyciela akademickiego. Mając na względzie finansowanie tych stanowisk ze środków publicznych, Rada wyraziła dezaprobatę dla pozornych konkursów organizowanych jedynie w celu spełnienia wymogu konkursowej formy wyłonienia kandydata.

MK

Uchwała RMN w sprawie Karty dobrych praktyk w zatrudnianiu młodych naukowców

Karta dobrych praktyk

Dyskusja (0 komentarzy)